Partnerzy

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym inżynierów, techników, studentów i uczniów. PZITB zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowym i społecznymi swoich członków. Prowadzi działalność statutową oraz gospodarczą, która służy realizacji celów statutowych.

Statutowym celem stowarzyszenia jest m. in.:

 • integracja środowisk z branży budowlanej,
 • prezentowanie niezależnych opinii i ocen dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa,
 • organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.

Realizacja wyżej wymienionych celów następuje poprzez:

 • działalność informacyjną dotyczącą budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrodków informacji technicznej,
 • organizację szkoleń zawodowych, pokazów, wystaw i odczytów, a także konferencji naukowo-technicznych, seminariów oraz wyjazdów technicznych,
 • organizację konkursów o tematyce budowlanej,
 • współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budownictwa,
 • współpracę z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz izbami samorządu zawodowego,
 • działalność w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego, udzielanie rekomendacji firmom w obszarze budownictwa,
 • prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczących działalności w budownictwie,
 • opiekę nad młodą kadrą techniczną i seniorami PZITB,
 • prowadzenie działalności integrującej środowisko techniczne w budownictwie.

PZITB może prowadzić działalność gospodarczą związaną z celami Związku i w interesie swoich członków. Dochód z działalności gospodarczej PZITB służy realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza PZITB może być prowadzona w formie działalności niewyodrębnionej, prowadzonej samodzielnie lub we współudziale w przedsiębiorstwach, fundacjach, spółkach itp. Działalność gospodarcza Oddziału jest realizowana w obszarze:

 • rzeczoznawstwa budowlanego,
 • kursów i szkoleń,
 • audytów i rekomendacji firm,
 • pomocy i nadzoru w ramach szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego w aspekcie administracyjnym i cywilnoprawnym.

www.pzitb.lodz.pl