Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego MATBAU (ważny od 01.01.2023r.)

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy www.matbau.com prowadzony jest przez Roberta Sochę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Matbau Robert Socha z siedzibą w Łodzi (90-562) ul. Łąkowa 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7281010903, REGON: 471078193. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca umożliwia Klientom zapoznanie się z Towarami i zawarcie Umowy sprzedaży
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, czyli firmę kurierską.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta w formularzu rejestracji oraz formularzu zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 11. Polityka Prywatności – dokument umieszczony dostępny na stronie Sklepu w celu poinformowania Klienta o tym jakie dane osobowe są o niego zbierane, o podstawach przetwarzania, jak będą wykorzystywane dane osobowe, o celu i zakresie zbierania danych osobowych, o sposobie kontaktu z Klientem, dokonywania zmian w danych osobowych przez Klienta oraz sposobie ich zabezpieczania i przysługującym Klientowi prawom.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 14. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 15. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.matbau.com.
 16. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 17. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.matbau.com.
 18. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Matbau Robert Socha z siedzibą w Łodzi (90-562) ul. Łąkowa 11 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem REGON: 471078193, NIP: 7281010903.
 19. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Łódź 90 - 562, ul. Łąkowa 11.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@matbau.com lub magazyn@matbau.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 42 639 53 30, +48 668 437 193.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 72 1090 1304 0000 0001 4465 8388.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 8-16.
 7. Zamówienia można składać:
  • Formularzem kontaktowym zamieszczonym na stronie matbau.com, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  • Drogą mailową, magazyn@matbau.coml 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 1. Zamówienia złożone po godz. 16 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową pracującą pod systemami operacyjnymi rodziny Windows, Internet Explorer wersja 11.0 i nowsze, Mozilla Firefox wersja 61.0 i nowsze, Opera wersja 56.0 i nowsze, Chrome wersja 69.0 i nowsze, Edge wersja 17 oraz pod systemami operacyjnymi rodziny Mac OS: e. Safari wersja 11.0 x,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,
  • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się zgodnie z postanowieniami § 6 i 7 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają obwiązujący podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowane Produkty mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności wielkość opakowania Produktu mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  • Imię i Nazwisko
  • Adres e-maila
  • Dane adresowe do dostawy
  • Telefon kontaktowy
 1. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 ust 1 i 2.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
  • „Zaloguj się” - Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie https://www.matbau.com, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło.
  • „Załóż konto” - jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na https://www.matbau.com, na tym etapie możliwe jest założenie konta (więcej o rejestracji w 6 Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,
  • „Zamów bez rejestracji” - każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – 6 Regulaminu).
 1. W celu kontynuacji złożenia Zamówienia należy:
  • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
  • Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Sprzedawca realizuje dostawy towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm transportowych, jak i transportem własnym należącym do Sprzedawcy. Klient może dokonać odbioru osobistego zakupionego towaru.
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Łódź 90-562 ul. Łąkowa 11 w dni robocze w godzinach 8 -16.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy zamówionych towarów z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych, tym samym zobowiązuje się do poinformowania zamawiającego o zmianie sposobu dostawy. W takiej sytuacji wycofanie realizacji zamówienia przez zamawiającego będzie możliwe, gdy zmianie ulegną również koszty transportu.
 4. Klient może skorzystać z następujących metody płatności – rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 - przelewy24.pl oraz przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość e-mail jest także potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Klient w toku składania zamówienia będzie miał możliwość wybrania opcji czy chce otrzymać wraz z zamówionym Produktem paragon czy fakturę VAT. Przy dokonaniu wyboru – Faktura VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych tj.:
  • Imię i nazwisko/firmę
  • Adres zamieszkania/siedziby
  • Numer NIP (w przypadku firm)
 1. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia powyżej 40 zł brutto.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 2-7 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania środków na koncie Sprzedawcy z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie od 2 do 7 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru).
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, przy płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
 9. Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i jest uzależniony od rodzaju i ilości zamawianego towaru, miejsca i sposobu dostawy. W przypadku zamówień specjalnych oraz w szczególnych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie z uprzedzeniem każdorazowo powiadomiony przez Sprzedawcę.
 10. Klient ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie odbiór towaru, oraz rozładunek towaru w miejscu dostawy (chyba, że strony inaczej uzgodnią na etapie zawierania umowy) oraz bezpieczny i swobodny dojazd do miejsca dostawy.
 11. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu dostawy, w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
 12. W przypadku zrealizowania dostawy towaru w terminie uzgodnionym przez strony i pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, a nieodebrania przesyłki lub nierozładowania towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, koszt ponownej wysyłki i zwrotu towaru obciąża Klienta.
 13. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub wystąpienia niezgodności z dokumentem przewozowym, konieczne jest spisanie protokołu w obecności osoby dostarczającej towar (przewoźnika, kuriera itp.), a następnie jak najszybsze poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
 14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są dostępne na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Reklamacje - odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży

[Konsumenci]

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 2. Produkt jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 5. Koszty napraw lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży;
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 8. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 9. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 10. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej na adres mailowy magazyn@matbau.com. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 11. W celu złożenia reklamacji na stronie Sklepu jest umieszczony wzór formularza reklamacji uwzględniający dane umożliwiające identyfikację transakcji.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 13. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

[Przedsiębiorcy]

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Produkt ma wadę (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej na adres mailowy magazyn@matbau.com. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 5. W celu złożenia reklamacji na stronie Sklepu jest umieszczony wzór formularza reklamacji uwzględniający dane umożliwiające identyfikację transakcji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

§ 11

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
 2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

§ 12

Odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy sprzedaży udostępnionego Klientowi przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie musi zawierać podpis Konsumenta. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 ust. 1 i 2.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana i wymagająca specjalnych warunków transportu, wymagana temperatura przechowywania przez Producenta.
 10. Postanowienia § 12 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe uprawnienia skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji przez Sprzedawcę.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem ww. formularza.
 4. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi
 5. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.
 6. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.matbau.com
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.