Uniwersalny klej do mocowania płyt, wełny mineralnej i styropianu weber KS123 1050 kg

Producent: WEBER
SKU: 100123250099

Paleta (42 worki x 25 kg).
Klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego, a także grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i do materiałów izolacyjnych
  – możliwość mocowania styropianu (o grubości do 16 cm) bez użycia łączników mechanicznych do wysokości 12 m
 • przeznaczona do aplikacji ręcznej i maszynowej
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne
 • wzmocniony włóknami polipropylenowymi
 • rekomendowany jako warstwa zbrojonapod tynki w ciemnych kolorach
 • zmniejsza ryzyko spękań termicznych

2 131,50  1 732,93  netto

Brak w magazynie

 • Mocowanie styropianu białego i grafitowego, wełny mineralnej oraz piany rezolowej w systemach ociepleń Weber na budynkach nowo wznoszonych oraz poddawanych termorenowacji
 • Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką w systemach ociepleń Weber
 • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu
 • Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych
 • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych itp.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa 1,37 ±10% g/cm³
Ilość wody zarobowej 4,75 – 5,25 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Maksymalna grubość:
warstwy klejowej
warstwy zbrojonej
10 mm
6 mm
Czas zużycia zaprawy Do 3 godzin
Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu:
-klejenie styropianu
-klejenie piany rezolowej i wełny mineralnej
-wykonywanie warstwy zbrojonej siatką
4,0 – 4,5 kg/m²
5,0 – 6,0 kg/m²
4,0 – 5,0 kg/m²
Przyczepność do betonu ≥ 0,65 MPa
Przyczepność do styropianu > 0,1 MPa
Kolor szary

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na powierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejąco – szpachlową weber KS123. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG212. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. Kit uszczelniający wypełniający spoiny pomiędzy płytami nie może mieć kontaktu ze styropianem. W przypadku oceniania podłoży zespołu budynków, ocenę należy wy-konać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull – off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Ewentualne nierówności styków i powierzchni przyklejonych wcześniej płyt izolacji termicznej należy przeszlifować, odkurzyć i wyrównać. Zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp. Zainstalować elementy nośne, na których mocowane będą daszki, poręcze, rolety itp. Wykonać dodatkowe zamocowanie mechaniczne zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie technicznym. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

APLIKACJA

Przygotowanie produktu
Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Zaprawę weber KS123 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 4,75 – 5,25 litra na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 3 godziny od wymieszania (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%). Zaschniętej zaprawy nie można ponownie mieszać z wodą w celu jej wykorzystania.

Wykonanie
Przyklejanie płyt izolacyjnych:
W przypadku klejenia płyt izolacyjnych do podłoży równych zaprawę weber KS123 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 – 12 mm. W pozostałych przypadkach gotową zaprawę nanieść na spodnią powierzchnię płyt izolacyjnych metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4 – 5 cm oraz 6 – 8 owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). W przypadku klejenia płyt z piany rezolowej, przed nałożeniem właściwej warstwy kleju, należy nałożyć cienką warstwę zaprawy weber KS123 na tzw. przetarcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyty. Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż 40% powierzchni płyty. Płyty izolacyjne ze styropianu przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm).
Uwaga!
W przypadku mocowania płyt izolacyjnych ze styropianu tylko za pomocą zaprawy weber KS123 (budynki do 12m wysokości) efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem powinna być nie mniejsza niż 60%. Dodatkowo zaleca się zamocowanie mechaniczne narożników budynku.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką można rozpocząć po minimum 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Siatkę zbrojącą z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżo naniesioną zaprawę weber KS123. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki musza na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa a siatka nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. ściany garaży, strefy cokołowe itp. zaleca się stosować dwie warstwy siatki zbrojącej.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych przy użyciu zaprawy klejącej weber KS123 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu grafitowego. Dodatkowo należy chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.
Uwaga!
W przypadku montażu płyt styropianowych tylko za pomocą zaprawy klejąco – szpachlowej minimalna temperatura podłoża i powietrza nie może być mniejsza niż +10° C a prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s.

ZUŻYCIE


Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu:
• klejenie styropianu: 4,0 – 4,5 kg/m²
• klejenie piany rezolowej i wełny mineralnej: 5,0 – 6,0 kg/m²
• wykonanie warstwy zbrojonej siatką: 4,0 – 5,0 kg/m²

OPAKOWANIA

Worki 25 kg
Paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa klejowo – szpachlowa weber KS123 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą zaprawę weber KS123 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

UWAGA

Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby