Uniwersalny klej do mocowania płyt, wełny mineralnej i styropianu weber KS126 1050 kg

Producent: WEBER
SKU: 100126250099

Paleta (42 worki x 25 kg).
Klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego, a także grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz do wszystkich materiałów izolacyjnych
 • wytrzymała na uderzenia mechaniczne
 • przeznaczona do aplikacji ręcznej i maszynowej
 • paroprzepuszczalna
 • doskonałe właściwości aplikacyjne
 • odporna na warunki atmosferyczne

2 436,00  1 980,49  netto

Brak w magazynie

 • Mocowanie styropianu białego i grafitowego, polistyrenu ekstrudowanego, wełny mineralnej oraz piany rezolowej w systemach ociepleń Weber na budynkach nowo wznoszonych oraz poddawanych termorenowacji
 • Mocowanie płyt izolacyjnych w systemach renowacyjnych
 • Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką w systemach ociepleń oraz w systemach renowacyjnych Weber
 • Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu
 • Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych
 • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych itp.

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość nasypowa 1,58 ±10% g/cm³
Ilość wody zarobowej 4,5 – 5,0 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Maksymalna grubość:
warstwy klejowej
warstwy zbrojonej
10 mm
6 mm
Czas zużycia zaprawy Do 3 godzin
Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu:
-klejenie materiałów izolacyjnych
-wykonywanie warstwy zbrojonej siatką
4 – 6 kg/m²
4 – 5 kg/m²
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym > 0,60 MPa
Przyczepność do materiałów izolacyjnych w stanie powietrznosuchym > 0,08 MPa
Kolor szary

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przyklejanie płyt izolacyjnych do podłoży mineralnych:
Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na po¬wierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejąco- szpachlową weber KS126. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG212. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. W przypadku oceniania podłoży zespołu budynków, ocenę należy wykonać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull – off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Przyklejanie płyt izolacyjnych w systemach renowacyjnych:
Przed wykonaniem dodatkowego docieplenia konieczna jest dwuetapowa inwentaryzacja istniejącego systemu ociepleń. W pierwszym etapie należy przeprowadzić analizę istniejącej dokumentacji ocieplenia. W drugim etapie należy wykonać tzw. odkrywki, w celu ustalenia czy istniejące ocieplenie odpowiada dokumentacji i czy jest w dobrym stanie technicznym. Szczegółowy zakres czynności koniecznych do wykonania znajduje się w opracowaniu „Ocieplenia na ocieplenia – zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS” wydanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche oraz oczyszczone. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Ewentualne nierówności styków i powierzchni przyklejonych wcześniej płyt izolacji termicznej należy przeszlifować, odkurzyć i wyrównać. Zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp. Zainstalować
elementy nośne, na których mocowane będą daszki, poręcze, rolety itp. Wykonać dodatko¬we zamocowanie mechaniczne zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie technicznym. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.

APLIKACJA

Przygotowanie produktu
Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Zaprawę weber KS126 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 4,5 – 5 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy.  Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 3 godziny od wymieszania (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%). Zaschniętej zaprawy nie można ponownie mieszać z wodą w celu jej wykorzystania.

Wykonanie
Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Na płyty izolacyjne nanieść warstwę zaprawy weber KS126 stosując metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4 – 5 cm oraz 6 – 8 owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Na płytach izolacyjnych z wełny mineralnej oraz piany rezolowej przed naniesieniem właściwej warstwy zaprawy, należy wykonać warstwę gruntującą o grubości około 1mm. W przypadku klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej lamelowej (układ włókien prostopadły do powierzchni ściany) zaprawę klejąco – szpachlową weber KS126 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 – 12 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyt. Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż:
• 40% powierzchni płyt ze styropianu, wełny mineralnej (płyty o równoległym do ściany układzie włókien) oraz piany rezolowej
• 90% – 100% powierzchni płyt lamelowych (płyty o prostopadłym do ściany układzie włókien)
Płyty izolacyjne przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm)
Uwaga!
W przypadku mocowania płyt lamelowych tylko za pomocą zaprawy weber KS126 (budynki do 20m wysokości) należy sprawdzić nośność podłoża. Wytrzymałość podłoża na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,08MPa. Dodatkowo zaleca się zamocowanie mechaniczne narożników budynku.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką można rozpocząć po minimum 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Siatkę zbrojącą z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżo naniesioną zaprawę weber KS126. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki musza na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa a siatka nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. ściany garaży, strefy cokołowe itp. zaleca się stosować dwie warstwy siatki zbrojącej.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych przy użyciu zaprawy klejąco – szpachlowej weber KS126 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu grafitowego.
Uwaga!
W przypadku montażu płyt tylko za pomocą zaprawy klejąco-szpachlowej minimalna temperatura podłoża i powietrza nie może być mniejsza niż +10° C a prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s.

ZUŻYCIE


• przyklejanie płyt izolacyjnych : 4 – 6 kg/m²
• wykonanie warstwy zbrojonej siatką: 4 – 5 kg/m²

OPAKOWANIA

worki 25 kg
paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Zaprawa klejąco – szpachlowa weber KS126 zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą zaprawę weber KS126 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

UWAGA

Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby.