Wzmocniony włóknami, klej do styropianu białego i grafitowego weberbase BIAŁY 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101264250099

Biały klej do styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i zatapiania siatki

Biały klej cementowy do mocowania płyt styropianowych do podłoża mineralnego. Można mocować płyty ze styropianu białego, a także grafitowego. Klej może również być wykorzystany do wykonania warstwy szpachlowej z zatopioną siatką zbrojącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej lub dopuszczenia jednostkowego. Dostarczany w formie suchej mieszanki proszkowej, do rozmieszania z wodą na placu budowy.

WŁAŚCIWOŚCI

  • uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
  • nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstowe
  • bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,75 MPa
  • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
  • mrozoodporny po związaniu
  • Mocowanie płyt styropianowych, również z dodatkiem grafitu. Możliwe wykonywanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką pod warunkiem uzyskania odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej.
  • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych, kapinosów, itp.

DANE TECHNICZNE

Ilość wody zarobowej ok. 4,5-5,0 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Maksymalna grubość:
warstwy klejowej
warstwy zbrojonej

10 mm
4 mm
Czas zużycia zaprawy: do 2 godzin
Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu:
klejenie
szpachlowanie

ok. 3,5 – 4,5 kg/m2
ok. 3,0 – 3,5 kg/m2
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno – suchym: > 0,75 MPa
Przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,08 MPa
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno – suchym: > 0,50 MPa
Przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,08 MPa
Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy
Kolor: Biały
Opakowania: worki 25 kg, paleta 1050 kg

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Klej weberbase BIAŁY stosuje się do mocowania płyt ze styropianu białego oraz grafitowego do wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych, np. beton, prefabrykaty żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, itp. Podłoże powinno być stabilne, nośne i suche, niezatłuszczone, niezmarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ścianę należy umyć wodą pod ciśnieniem. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym PG212.
Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zaprawę klejową weberbase BIAŁY miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji ok. 4,75 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejsza to wytrzymałość oraz zwiększa skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut klej ponownie wymieszać Przygotowany klej należy zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania.

APLIKACJA

Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Klej nanieść na powierzchnię płyty metodą obwodowo-punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4-5 cm oraz kilka owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyty. Płytę z naniesionym klejem należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy klejowej z podłożem powinna wynosić nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Płyty izolacyjne przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Grubość warstwy klejącej nie powinna przekraczać 10 mm. Montaż łączników mechanicznych (kołków) należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejowej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤ 10 mm.
Wykonywanie warstwy zbrojonej:
Warstwę zbrojoną można wykonywać po 3 dniach od przyklejenia płyt. Siatkę zbrojącą z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżo naniesiony klej weberbase BIAŁY. Użycie pacy ząbkowanej 8-10 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki muszą na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzić szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. Końcowa grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych oraz z wykonywaniem warstwy zbrojonej przy użyciu zaprawy klejowej weberbase BIAŁY należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża między +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia (w szczególności dla styropianu grafitowego) i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Zalecane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement portlandzki – po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać pod zamknięciem, poza zasięgiem dzieci.