Lakier poliuretanowy BAUPUR 700HP satyna 2K – 3,5 kg

Producent: BAUTECH
SKU: 9203140001

 BAUPUR 700HP dwuskładnikowy, bezbarwny lakier poliuretanowy do warstw wykończeniowych o wysokich właściwościach ochronnych matowy/satynowy

WŁAŚCIWOŚCI

 • Tworzy bardzo trwałą i wytrzymałą powłokę
 • Nie pozostawia smug
 • Łatwo zmywalny
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 • Dwuskładnikowy
 • Jako warstwa wykończeniowa w dekoracyjnych systemach posadzkowych (mikrocement, beton polerowany) i ściennych
 • Posadzki epoksydowe i poliuretanowe
 • Posadzki mineralne

 

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania składników (komp. A – B) 100 : 19,8 wagowo
100 : 18,2 objętościowo
Reakcja na ogień E
Odporność na ścieranie (test Tabera) < 3000 mg
Przepuszczalność CO2 Sd > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody < 0,1 kg/m2·h0,5
Przyczepność przy odrywaniu ≥ 2,0 N/mm2
Odporność na uderzenie ≥ 20 Nm (klasa III)
Wydajność 23-35 m2
Czas otwarcia do 2 h
Czas wysychania 24 h

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura i wilgotność otoczenia w trakcie wykony-wania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić:

 •  Temperatura podłoża: od +15°C do +25°C
 • Temperatura wyrobu: od +15oC do +25oC
 • Wilgotność podłoża: max.4%
 • Wilgotność powietrza: max.75%

UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Nie stosowanie się do zaleceń może powodować zakłócenie procesu wysychania lakieru i pojawienie się trwałych przebarwień na powierzchni.
Pomieszczenia objęte pracami powinny spełniać wymagany zakres temperatur i wilgotności oraz być bardzo dokładnie odkurzone i zabezpieczone przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu i innymi zanieczyszczeniami. Należy zapewnić również wentylowanie pomieszczeń i odpowiednie oświetlenie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczone do aplikacji powłoki Bautech BAUPUR 700 HP™ muszą spełniać wymagany zakres temperatur, wilgotności oraz być odtłuszczone, czyste, suche, bez kurzu i innych substancji zmniejszających przyczepność.
Ponadto zabezpieczana lakierem posadzka nie może być narażona na wpływ bezpośredniego nasłonecznienia lub wilgoci. W przypadku nawierzchni mineralnych, po przygotowaniu podłoża zgodnie ze sztuką i praktyką wykonawczą, należy ją właściwie zagruntować preparatem Bautech BAUPUR 600HP PRIMER™ równomiernie na całej powierzchni nie przekraczając zalecanego zużycia preparatu poprzez dokładne rozwałkowanie na podłożu.
UWAGA: Odpowiednie, profesjonalne przygotowanie powierzchni jest kluczowym czynnikiem uzyskania wysokiej jakości powłoki lakieru. Należy zwrócić uwagę na szlifowanie podłoża – wszelkie przebarwienia wynikające z jego intensywności, mogą zostać uwidocznione po nałożeniu lakieru Bautech BAUPUR 700 HP™.

APLIKACJA

Bautech BAUPUR 700 HP™ jest dwuskładnikowym produktem, dostarczanym w opakowaniach fabrycznych, których stan nie powinien wzbudzać zastrzeżeń. W skład lakieru wchodzi komponent A (żywicy) i komponent B (utwardzacz). Przed aplikacją należy sprawdzić temperaturę obu komponentów – jeżeli wartość któregokolwiek przekracza +25°C, wówczas zaleca się doprowadzenie do wymaganej temperatury niższej od wymienionej w sposób naturalny (wyrób odstawić w chłodne, suche i wolne od wpływu promieniowania słonecznego lub mrozu pomieszczenie na czas potrzebny do unormowania temperatury). Przegrzanie/przemrożenie składnika skutkuje bowiem jego kompletną utratą roboczych, a tym samym aplikacyjnych parametrów, które mogą powodować następnie defekty na powierzchni.
Jeżeli warunki tempraturowo-wilgotnościowe materiału, podłoża i otoczenia spełniają wymagany zakres przed użyciem należy dokładnie przemieszać zawartość opakowań, a następnie wymieszać ze sobą oba komponenty w ściśle określonych proporcjach stosując wolnoobrotowe mieszadło. Zaleca się przygotować tylko tyle mieszaniny, ile zostanie wykorzystane.
Tak przygotowany lakier jest gotowy do aplikacji i przelania do kuwety, z której będzie nakładany. Czas zużycia produktu to maksymalnie 2 godzin od momentu zakończenia łączenia ze sobą obu komponentów.
UWAGA: Zabrania się pozostawiania poszczególnych komponentów produktu w niezamkniętym szczelnie opakowaniu oraz wylewania gotowej do aplikacji mieszanki bezpośrednio na podłoże. Nie zaleca się przelewania lakieru do zanieczyszczonych, nieoznakowanych pojemników i opakowań.
Przed rozpoczęciem docelowej aplikacji, zaleca się utworzenie malej powierzchni testowej i przeprowadzenie próby sprawdzającej kompatybilność lakieru z podłożem w panujących warunkach wilgotnościowo-temperaturowych. Zmierzone parametry powinno się zanotować w Karcie Weryfikacji Produktu.
Bautech BAUPUR 700 HP™ należy równomiernie rozprowadzić w dwóch warstwach przy użyciu dedykowanego wałka welurowego firmy BAUTECH® z kuwety malarskiej. Położenie zbyt grubej powłoki lakieru wydłuża schnięcie i pogarsza parametry użytkowe oraz walory estetyczne powłoki. Zabrania się bezpośredniego wylewania lakieru Bautech BAUPUR 700 HP™ na lakierowaną nawierzchnię.
Po całkowitym wyschnięciu 1 warstwy lakieru (przy optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych po ok. 2 do 4 godz.) należy nanieść drugą warstwę prostopadle (na krzyż) w stosunku do pierwszej. Wcześniej zaleca się sprawdzenie w kilku różnych miejscach stopnia wilgotności pierwszej warstwy.
W przypadku większych realizacji zaleca się wymieniać wałek co 30 min. Świeżo wykonaną powierzchnię należy chronić przed zabrudzeniem, oddziaływaniem wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego.

UWAGA: Kontakt świeżo wykonanych powłok z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność podłoża i powietrza, zbyt wczesne mycie) prowadzi do wystąpienia zakłóceń w procesie wiązania. Powierzchnia w dłuższym czasie może pozostawać lepka z tendencją do przebarwień i odspojeń.

Narzędzia jak i ewentualne zabrudzenia można na świeżo myć ciepłą wodą. Zaschnięte zanieczyszczenia myć acetonem lub ksylenem. Podczas czyszczenia narzędzi unikać kontaktu z położonym lakierem.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

Po zakończeniu prawidłowego procesu aplikacyjnego, w warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70%:
• mało intensywny ruch pieszy – po 24 godzinach
• obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
• całkowita odporność – po 7 dniach
Podczas pierwszych dni eksploatacji posadzki kiedy trwa jeszcze proces utwardzania lakieru, należy unikać jej intensywnego mycia, przesuwania mebli po powłoce itp.

ZUŻYCIE

ok. 0,10-0,15 l/m2 (2 warstwy)

OPAKOWANIA

Zestaw 3,31 l (komp. A: 2,8 l + komp. B: 0,51 l)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt może być przechowywany 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +30°C w suchym pomieszczeniu. Opakowanie z wyrobem należy chronić przed zniekształceniem i uszkodzeniami podczas transportu, mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem, które skutkują zmianami parametrów aplikacyjnych wyrobu.

UWAGA

PIELĘGNACJA
Bautech BAUPUR 600 CLEAN™ – koncentrat do zmieszania z wodą dedykowany do czyszczenia i pielęgnacji posadzek dekoracyjnych zabezpieczonych lakierem poliuretanowym Bautech BAUPUR 700 HP™.
Szczegółowe informacje zawiera Karta Techniczna produktu.

KONSERWACJA
W celu odświeżania oraz optycznego wygładzenia powierzchni zabezpieczonej lakierem Bautech BAUPUR 700 HP™, zaleca się okresowe używanie środka Bautech Bautech BAUPUR 600 REPAIRE™. zgodnie z Kartą Techniczną produktu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Bautech BAUPUR 700 HP™ sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Szczegółowe wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.