Powłoka bitumiczna z dodatkiem polistyrenu Bit 2K 30 l

Producent: REMMERS
SKU: 200871300099

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna z dodatkiem polistyrenu

WŁAŚCIWOŚCI

 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
 • Sprawdzona szczelność wobec radonu
 • Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)
 • Odporność na glony, zgniliznę i sole drogowe

 

422,40  343,41  netto

10 w magazynie

 • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
 • Uszczelnienie dla przypadków obciążeń opisanych częściach 4,5 i 6 normy DIN 18195
 • Klasa oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E oraz W4-E wg DIN 18533 (projekt 2016)
 • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6
 • Uszczelnianie cokołów
 • Klejenie płyt izolacji termicznej
 • Uszczelnienie pod jastrychami pływającymi

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość gotowej mieszanki ca. 0,75 kg/l
Mostkowanie rys ≥ 2 mm
Badanie ciśnienia szczelinowego (DIN 15820) Wymagania spełnione
Sucha pozostałość ok. 90 % obj.
Czas przeschnięcia (20 °C / 70 % w.w.p.) < 48 godzin
Konsystencja pasta

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Równe, mineralne podłoże. Nośne, czyste i wolne od pyłu. Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne. Ew. zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od spodu.

APLIKACJA

Przygotowania
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie należy załamać lub sfazować. Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą. Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 lub preparatem Schutzanstrich, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10).
W przypadku podłoży o małej nasiąkliwości, w celu uniknięcia powstawanie pęcherzy, z produktu należy wykonać szpachlówkę drapaną

Przygotowanie materiału
Produkt dostarczany jest w opakowaniu dwusegmentowym, przed dodaniem do emulsji bitumicznej składnik proszkowy należy rozluźnić, usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika. Masę bitumiczną krótko przemieszać.
Rozluźniony proszek wysypać na powierzchnię emulsji bitumicznej. Po ok. 30 sekundach przerwać mieszanie. Pozwolić wydostać się zamkniętym pęcherzom powietrza przez podniesienie nieruchomego mieszadła. Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika. Kontynuować mieszanie przez minimum 2 minuty. Przez cały czas mieszania mieszadło kotwicowe musi pozostawać na dnie pojemnika.

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
> 1 godz.

Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach. W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe. Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia. Hydroizolację w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu. Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

Wskazówki
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Podczas planowania i realizacji należy przestrzegać informacji zawartych w dostępnych w
każdym z przypadków świadectw z badań.
Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem
www.remmers.pl.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszadło kotwicowe, łyżka czerpakowa, paca stalowa gładka, paca dystansowa
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101.

Przechowywanie
W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

ZUŻYCIE

Ok. 1,2 l/m²/mm grubości suchej warstwy
Ok. 1,5 l/m² jako klej do płyt termoizolacyjnych

OPAKOWANIA

wiadro plastikowe 30 kg

BEZPIECZEŃSTWO

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki. Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.