Grubowarstwowa powłoka bitumiczna Bit K2 30 L

Producent: REMMERS
SKU: 200888300099

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi, bitumiczna powłoka grubowarstwowa

WŁAŚCIWOŚCI

 • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
 • Szczelność wobec wody pod ciśnieniem
 • Duża elastyczność, rozszerzalność i zdolność mostkowania rys
 • Sprawdzona szczelność wobec radonu
 • Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)
 • Odporność na glony, zgniliznę i sole drogowe

 

502,80  408,78  netto

10 w magazynie

 • Jako stykające się z gruntem uszczelnienie w nowym budownictwie i w obiektach istniejących
 • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli
 • Uszczelnianie cokołów
 • Do uszczelniania złączy w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
 • Klejenie płyt izolacji termicznej
 • Uszczelnienie pod jastrychami pływającymi

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość gotowej mieszanki 0,75 kg/l
Mostkowanie rys ≥ 2 mm
Badanie ciśnienia
szczelinowego (DIN 15820)
spełnia
Sucha pozostałość ok.90 % obj.
Baza Emulsja bitumiczno-polimerowa wypełniana styropianem
Czas przeschnięcia
(20 °C / 70 % w.w.p.)
< 48 godz.
Konsystencja pasta

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Równe, mineralne podłoże. Nośne, czyste i wolne od pyłu. Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne. W razie potrzeby wykonać zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od podłoża.

APLIKACJA

Przygotowania
Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie należy zaokrąglić lub sfazować. Zagłębienia > 5 mm należy wypełnić mineralną zaprawą. Nasiąkliwe podłoża mineralne należy zagruntować preparatem krzemionkującym Kiesol MB. Podłoża nienasiąkliwe zagruntować za pomocą Remmers BIT Primer [basic] rozcieńczonym wodą w proporcji 1:10).
W razie konieczności skonsolidowania podłoża (renowacji) należy je zagruntować preparatem Remmers Kiesol (roztwór w proporcji 1:1 z wodą).
Jako warstwę kontaktową i w celu uniknięcia powstawania pęcherzy, należy nanieść sporządzoną z produktu szpachlówkę drapaną.

Przygotowanie materiału
Przed dodaniem do emulsji bitumicznej składnik proszkowy należy rozluźnić. Usunąć zaschnięty materiał przylegający do krawędzi pojemnika. Masę bitumiczną krótko przemieszać. Rozluźniony proszek wysypać na powierzchnię emulsji bitumicznej. Po ok. 30 sekundach przerwać mieszanie. Pozwolić wydostać się zamkniętym pęcherzom powietrza przez podniesienie nieruchomego mieszadła. Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach pojemnika. Kontynuować mieszanie przez minimum 2 minuty. Przez cały czas mieszania mieszadło kotwicowe musi pozostawać na dnie pojemnika.
Patrz instrukcja mieszania.

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
> 1 godz.

Materiał nakładać na przygotowane podłoże w dwóch warstwach. W razie potrzeby w pierwszej warstwie uszczelnienia zatopić tkaninę zbrojącą Armierungsgewebe. Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.
Hydroizolację w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniem kondensatu. Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

Wskazówki
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej. Ustalenia specjalne oraz świadectwa badań zamieszczone są w Internecie, pod adresem www.remmers.pl.

Narzędzia / czyszczenie
Mieszadło kotwicowe, czerpak, kielnia do gładzenia, kielnia dystansowa, urządzenie natryskowe.
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V.

PRZECHOWYWANIE

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

ZUŻYCIE

Ok. 1,2 l/m²/mm grubości suchej warstwy
Ok. 1,5 l/m² jako klej do płyt termoizolacyjnych

OPAKOWANIA

wiadro 30 l

BEZPIECZEŃSTWO

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki. Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.