Masa hydroizolacyjna grubowarstwowa Nexler Bitflex 1KP 1000 L

Producent: IZOHAN
SKU: 710013100199

Nexler Bitflex 1KP masa hydroizolacyjna do pionowej izolacji fundamentów i ścian piwnicznych a także do przyklejania płyt polistyrenowych

WŁAŚCIWOŚCI

 

 • tworzy powłokę odporną na wysokie ciśnienie wody
 • dzięki wypełnieniu polistyrenowemu łatwo uzyskać wymaganą grubości izolacji
 • do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 mm w 1 warstwie
 • aplikowany urządzeniem natryskowym lub pacy
 • bezpieczny w kontakcie ze styropianem
 • może być stosowany na podłożach suchych i wilgotnych
 • nie wymaga tynku wyrównawczego
 • wysoko elastyczny, mostkujący rysy

 

12 790,00  10 398,37  netto

Brak w magazynie

 • do pionowej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnicznych
 • do zabezpieczania części przyziemnych budynku
 • do zabezpieczania elementów budowli od strony wilgoci gruntowej
 • do przyklejania płyt polistyrenowych EPS i XPS

 

DANE TECHNICZNE

Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających, wypełnienie polistyrenowe
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: 6-7 godzin
Odporność na deszcz: po 6-7 godzinach
Gęstość objętościowa: 0,75 g/cm3
Wodoszczelność: W2A
Zdolność do mostkowania rys: CB1
Wodoodporność: spełnia wymagania
Elastyczność w niskiej temperaturze: spełnia wymagania
Stabilność wymiarowa w wysokich temperaturach: spełnia wymagania
Reakcja na ogień: E

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed nałożeniem BITFLEX 1KP należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przywieranie. BITFLEX 1KP można aplikować na istniejące powłoki z dyspersyjnych mas bitumicznych. Krawędzie zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia) z IZOHAN renobud R-103 , ich promień wynosi wtedy 4-5 cm.
Zapraw typu PCC nie aplikujemy na materiały bitumiczne w tym papy zgrzewalne. Na podłożach bitumicznych fasetę wykonujemy z BITFLEX 1KP (promień 2 cm). BITFLEX 1KP można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania. Przy murze pełnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrównawczego, poza sytuacją, gdy mamy do czynienia z wodą pod ciśnieniem lub zalegającą wodą opadową (izolacja przeciwwodna). Wtedy należy wykonać cementowy tynk wyrównawczy.
Nie zaleca się stosowania BITFLEX 1KP na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może to doprowadzić
do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy wykonać uszczelnienie za pomocą IZOHAN EKO 1K.
Podłoże przed aplikacją BITFLEX 1KP należy uprzednio zagruntować dyspersyjnym preparatem bitumicznym np. BITFLEX PRIMER rozcieńczonym wodą.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Zawartość opakowania przed rozpoczęciem prac należy wymieszać. Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakłada się właściwą warstwę BITFLEX 1KP za pomocą pacy lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed aplikacją preparatu gruntującego, nie zostały wykonane z systemowych zapraw PCC, to alternatywnie fasetę wykonuje się z masy BITFLEX 1KP (na podłożach bitumicznych), jej promień nie powinien przekraczać 2 cm. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia w kształcie „kociego języczka”.
W przypadku występowania w podłożu pustek powietrznych (raków, kawern, porów) potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane). Do wypełnienia ubytków można zastosować masę grubowarstwową BITFLEX 1KP. Masę zaciera się w tych punktach gładką stroną pacy. Zagłębienia nie powinny być większe niż 5 mm (w przypadku większych zagłębień przed położeniem gruntu bitumicznego, należy zastosować odpowiednią zaprawę wyrównawczą). Szpachlowania wypełniającego nie traktuje się jako warstwy hydroizolacji powłokowej. Dzięki takiej aplikacji eliminuje się przypadkowe nieciągłości powłoki oraz ogranicza powstawanie pęcherzy na powierzchni izolacji.
W przypadku porowatego podłoża, wysokich temperatur (zbliżonych do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i wysokiej wilgotności zaleca się również pierwszą warstwę nakładać zębatą stroną pacy, a następnie, po jej wyschnięciu, wypełnić rowki gładką stroną pacy.
Wszelkie przejścia robocze, dylatacje czy też inne strefy narażone na niekontrolowane pęknięcia należy zbroić tkaniną techniczną (siatkową). Należy ją wtapiać w pierwszą warstwę powłoki. Należy pamiętać o stosowaniu mankietów do uszczelnienia wszelkiego typu przejść instalacyjnych. Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą niniejszego produktu jest jedynie izolacją powłokową wspierającą uszczelnienia systemowe (tuleje z kołnierzami, łańcuch uszczelniające, sznury bentonitowe), których zastosowanie jest konieczne.
W przypadku występowania trudnych warunków wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowej ostrożności, zaleca się wtapiać tkaninę techniczną (siatkową) na całej powierzchni izolacji.
W zależności od warunków wodno-gruntowych oraz głębokości posadowienia obiektu należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. Hydroizolacje przeciwwodne zaleca się wykonać w min. dwóch operacjach roboczych. Przerwa technologiczna pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw na ogół wynosi ok. 6-7 godzin*. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Czas całkowitego związania hydroizolacji umożliwiający zasypanie wykopu, wynosi około 3 dni.
Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po związaniu, powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeśli nie w postaci wodoodpornych płyt termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub włókniny. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas PMBC (KMB) z uwagi na to, iż kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na masę PMBC (KMB) i ją uszkodzić.
Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włókniną filtrującą. Dobór zabezpieczenia zależny jest od rodzaju konstrukcji (w przypadku wątpliwości, skontaktuj się z Działem Technicznym).
Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodzić pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Podczas nakładania masy uszczelniane powierzchnie chronić przed zaciekami wody np. przed wodą cieknącą z pielęgnowanej powierzchni stropów.
Do aplikacji natryskowej używać pomp np. typu WAGNER HC 970, Inotec InoBeam M8.

przyklejanie płyt termoizolacyjnych na ścianach fundamentowych
Masę BITFLEX 1KP nałożyć punktowo na płyty polistyrenowe (10-12 placków wielkości dłoni na płytę 0,5 m2). Następnie, po odczekaniu ok. 15 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska do równego podłoża. Klejenie rozpoczyna się od dna wykopu. Płyty termoizolacyjne zaleca się oprzeć na odsadzce ławy fundamentowej, a jeśli jest to niemożliwe podeprzeć je podczas wiązania. Płyty ocieplające hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować.
Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypywanie wykopu).
Klejąc płyty termoizolacyjne w strefie cokołowej zaleca się dodatkowe ich mocowanie mechaniczne z uwagi na możliwość niestandardowego obciążenia ściany – cokołu np. płytką elewacyjną.
Nie zamykać szczelnie przestrzeni pomiędzy styropianem i ścianą fundamentową. Jedynie podczas deszczu, kiedy masa bitumiczna jest jeszcze niezwiązana, należy osłonić szczelinę między styropianem i ścianą przed przedostaniem się do niej wody opadowej.

Zasypywanie wykopu: po 3 dobach, nie później niż po 3 miesiącach

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temparatura stosowania od +5°C do +30°C

ZUŻYCIE

ok. 1,2 l/m2/mm
hydroizolacja przeciwwilgociowa: grubość powłoki 3 mm: ok. 3,6 l/m2
hydroizolacja przeciwwodna (woda zalegająca/napierająca woda opadowa*): grubość powłoki 3 mm: ok. 3,6 l/m2
hydroizolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie): grubość powłoki 4 mm: ok. 4,8 l/m2
szpachlowanie drapane: 1-2 l/m2
klejenie płyt EPS, XPS: 1-1,5 l/m2

*) Z takim obciążeniem mamy do czynienia, gdy w poziomie posadowienia budowli lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych. Poziom wody gruntowej dla tego przypadku powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej.

OPAKOWANIA

1000 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy od daty produkcji. W suchych i chłodnych pomieszczeniach (w temperaturze powyżej +5°C).

UWAGI

Nie należy stosować do materiałów smołowych. Nie stosować do złącz styropian-styropian.
Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.
Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza.
Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia.
Dla produktu podano zużycie teoretyczne, zużycie rzeczywiste zależne jest od wielu czynników, w tym od równości podłoża.
Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.
Narzędzia w czasie prac i po ich zakończeniu myć wodą i wycierać do sucha. W przypadku zaschnięcia masy czyścić z użyciem rozpuszczalników organicznych lub mechanicznie. Urządzenie natryskowe czyścić natychmiast po zakończeniu prac zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.