Pakiet promocyjny hydroizolacji Weber

Producent: WEBER
SKU: 100010300098

Zestaw hydroizolacji marki Weber do wykonania ok. 85 m2 powierzchni izolacji. W skład zestawu wchodzi 10 opakowań 30 l hydroizolacji weber.tec Superflex 10 i 1 opakowanie 5,0 l preparatu gruntującego weber.tec 901.

weber.tec Superflex 10 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia „mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz.

WŁAŚCIWOŚCI

 • elastyczny, mostkuje rysy
 • o wysokiej zawartości części stałych – 90%
 • przyjazny dla środowiska – nie zawiera rozpuszczalników
 • dobra przyczepność do podłoża
 • odporny na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne
 • wiąże w wyniku reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporny na deszcz

 

4 213,00  3 425,20  netto

9 w magazynie

Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:

 • ścian fundamentowych,
 • płyt fundamentowych,
 • ścian piwnic,
 • stropów garaży podziemnych.

Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):

 • w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
 • na balkonach,
 • na tarasach.

Do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), sytroduru (XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).

 

 

DANE TECHNICZNE

Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniająca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do nakładania masy: plastyczna
Kolor: czarny
Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3
Obciążalność mechaniczna
(powierzchniowa):
0,3 MN/m2
Temperatura mięknięcia
(metoda pierścienia i kuli):
ok. 130ºC
Sucha pozostałość: 90%
(tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma grubość 1 mm)

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
weber.tec Superflex 10 może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody). Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się, jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z weber.tec Superflex 10. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod weber.tec Superflex 10. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Ostatecznie podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. weber.tec Superflex 10 można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte. Gruntowanie. Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem weber PG212. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania weber.tec 901 oraz weber PG212.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Składniki są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do masy podstawowej dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Szpachlowanie wypełniające (drapane) Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy weber.tec Superflex 10. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie przekraczającej 5
mm mogą być wypełnione materiałem weber.tec Superflex 10. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933. Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem)
należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej.
Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)
weber.tec Superflex 10 należy nakładać przynajmniej w dwóch warstwach. Aplikację drugiej warstwy należy przeprowadzić najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) rekomendowanym rozwiązaniem ułatwiającym kontrolę wymaganej grubości warstwy jest aplikacja materiału specjalną pacą stalową z dystansami weber paca do hydroizolacji lub wtopienie w pierwszą warstwę materiału siatki zbrojącej weber PH913. weber.tec Superflex 10 osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów fundamentowych czy zatrzymania pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.
Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych)
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej weber.tec Superflex 10 nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na wyschniętej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się w dwie warstwy folii PE a następnie wykonuje się jastrych (pływający lub na warstwie rozdzielającej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą płytą denną, układając weber.tec Superflex 10 na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206, jeżeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji międzywarstwowej na balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z weber.tec Superflex 10 musi być skorelowana z grubością warstw konstrukcji (wywinięcie przynajmniej do poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na krawędziach w warstwie nakładanej w 2 przejściu zatopić wkładkę zbrojącą weber PH913. Jako warstwę ochronną stosować np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej 15 cm powyżej powierzchni jastrychu) zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem np. weber.tec Superflex D2 lub weber.tec 824, łączonym z weber.tec Superflex 10 na zakład (materiał bitumiczny na mineralny).
Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej
Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni. Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna
wykonywana jest na identycznym podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w wykopie. Zaleca się dokumentować wyniki kontroli grubości nakładanej warstwy.
Uszczelnianie dylatacji
Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy weber.tec Superflex B 400 lub weber.tec Superflex B 240 (należy zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm). Są one wklejane na weber.tec Superflex 10, a w przypadku wody pod ciśnieniem na żywicę weber.tec 827 S i później łączone z izolacją powierzchniową.
Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio zaprojektowana. Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą weber.tec Superflex 10, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką zbrojącą w postaci siatki z włókna szklanego weber PH913. Grubość wyschniętej warstwy weber.tec Superflex 10 powinna wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa masy weber.tec Superflex 10, przy czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło) jak i ścianie nie powinna być mniejsza niż 15 cm.
Uszczelnianie przejść rurowych
Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią wykonywać w postaci wyoblenia. Przy obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy weber.tec Superflex 10 wraz z zatopioną wkładką zbrojącą z siatki z włókna szklanego weber PH913 nałożyć na kołnierz stały. W przypadku obciążenia wodą zalecamy stosowanie kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić w hydroizolację z weber.tec Superflex 10.

Hydroizolacje na istniejących podłożach z mas i roztworów bitumicznych
weber.tec Superflex 10 może być stosowany na istniejących hydroizolacjach z mas bitumicznych i roztworów (zarówno nakładanych na zimno jak i na gorąco) o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z weber.tec Superflex 10. Bezwzględnym wymogiem jest dobra przyczepność istniejących powłok hydroizolacyjnych do podłoża. Powierzchnię oczyścić wodą pod ciśnieniem, starannie usunąć niestabilne fragmenty, luźne i niezwiązane cząstki, itp. Wykonać szpachlowanie drapane za pomocą szlamu weber.tec Superflex D2. Obszary, gdzie stare powłoki usunięto całkowicie zabezpieczyć przez dwukrotne nałożenie weber.tec Superflex D2. Podłoża mineralne zwilżyć, na bitumicznych wykonać szpachlowanie
drapane.
Warstwy ochronne/drenujące
Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować dedykowane temu zastosowaniu specjalne płyty ochronno-drenujące. Nadają się one do stosowania w przypadku obciążenia zarówno wilgocią jak i wodą. Do wykonywania warstw ochronnych można także stosować polistyren ekstrudowany – styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany – styropian (EPS). Należy wykluczyć powstawania punktowych lub liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. Płyty faliste i jednowarstwowe membrany kubełkowe nie nadają się do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji.
Warstwy termoizolacyjno-ochronne
Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale nadają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechują się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na wodę oraz kwasy humusowe. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyobleń muszą one być stabilnie oparte na płycie, nie na fasecie. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt termoizolacyjnych potrzeba około 1,5 l weber.tec Superflex 10 na 1 m2. W przypadku obciążenia wodą płyty przykleja się całopowierzchniowo za pomocą masy
weber.tec Superflex 10. Boczne powierzchnie płyt przeszpachlować masą weber.tec Superflex 10. W strefie cokołowej mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą weber.tec Superflex 10. Powyżej gruntu mocować dodatkowo płyty za pomocą kołków (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonać warstwę zbrojącą i cienkowarstwową wyprawę tynkarską.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem masy, po związaniu– rozpuszczalnikiem – weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºCCzas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.

ZUŻYCIE
Zużycie weber.tec Superflex 10 wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2.

obciążenie wilgocią/
wodą
zastosowanie aplikacja grubość warstwy po
wyschnięciu w mm
zużycie w
litrach/m2
Obciążenie wilgocią lub niezalegającą
wodą opadową
fundamenty w dwóch
przejściach
3 3,5
Obciążenie wodą nie
wywierającą ciśnienia
balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca na krawędziach
3 3,5
Obciążenie zalegającą
wodą opadową
fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,5
Obciążenie wodą pod
ciśnieniem
fundamenty w dwóch przejściach
+ wkładka zbrojąca
4 4,5

OPAKOWANIA
Opakowanie 30 l, paleta 540 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach Uwaga: chronić przed mrozem. W myśl przepisów ADR weber.tec Superflex 10 jest ładunkiem bezpiecznym w transporcie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. . Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

UWAGA
Dachy zielone (zarówno z zazielenieniem intensywnym jak i ekstensywnym) wymagają stosowania dodatkowej warstwy zabezpieczającej hydroizolacje przed przerastaniem przez korzenie. Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia.