Hydroizolacyjna emulsja bitumiczno-lateksowa webertec bitumal 10 kg

Producent: WEBER
SKU: 101378100099

webertec bitumal jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno-lateksową. Służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, jak również impregnacyjnych

WŁAŚCIWOŚCI

 • wysoka zawartość części stałych – ok. 60%
 • doskonałe wnikanie w podłoża mineralne
 • posiada właściwości tiksotropowe
 • material gotowy do użycia
 • wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalników
 • nie degraduje styropianu i wełny mineralnej
 • bezpieczny dla środowiska naturalnego
 • możliwość stosowania na suche i wilgotne podłoża

 

webertec bitumal przeznaczony jest do:

 • wykonywania trwałych i skutecznych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów i ścian fundamentowych
 • hydroizolacji dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, itp.
 • wykonywania izolacji podposadzkowych
 • konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych
 • wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi
 • do zabezpieczania betonu przed korozją i wilgocią
 • po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących i warstw podkładowych pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe
 • stosowania wewnątrz i na zewnątrz

 

DANE TECHNICZNE

Baza: emulsja bitumiczno-lateksowa
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja: płynna
Kolor: czarny
Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3
Sucha pozostałość: ok. 60%
Sposób nanoszenia: pędzel, szczotka, wałek
Ilość warstw: w zależności od zastosowania (patrz Wskazówki wykonawcze)
Temperatura stosowania: Od +5°C do +30°C
Czas schnięcia (1mm warstwy mokrej): Do 6 godzin (przy +20°C / 65% w.w.)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża zaokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę (wyoblenie). Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny należy wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym.
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (w przypadku podłoży wilgotnych czas schnięcia powłoki ulegnie wydłużeniu).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

webertec bitumal jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.
Przed aplikacją materiał należy starannie wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych, w zależności od nasiąkliwości, webertec bitumal rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 (1 część webertec bitumal na 1 część wody) do 1:6.
Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Możliwe jest również nakładanie natryskowe. Przy układaniu kilku warstw, każdą następną nanosimy po wyschnięciu poprzedniej. Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm.
Izolacja przeciwwilgociowa: nanieść 1 warstwę webertec bitumal
Izolacja przeciwwodna typu lekkiego: nanieść 2 warstwy webertec bitumal
Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego: nanieść 5-6 warstw webertec bitumal, minimalna grubość suchej warstwy minimum 3 mm

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Aplikację należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (dla wilgotności względnej 65% i temp. powietrza +20°C powłoka właściwa schnie do 6 godzin). Wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza wpływa na skrócenie czasu wiązania, natomiast spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania, nawet kilkukrotnie. Przy wilgotności powyżej 80% zalecane jest aby nie wykonywać aplikacji materiału. W okresie schnięcia izolacja musi być chroniona przed przemarznięciem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym.
Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony.

ZUŻYCIE

Całkowite zużycie webertec bitumal zależy od zastosowania i rodzaju podłoża.
0,5 – 1,0 kg/m² na 1 warstwę (nierozcieńczonego webertec bitumal, w zależności od zastosowania i chłonności podłoża).

OPAKOWANIA

Wiadro 10 kg, paleta 550 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Liczba warstw składowania: 2. Uwaga: chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).