Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypełniająca BSP 3 20 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200312200099

BSP 3 jest zaprawą iniekcyjną i wypełniającą o niewielkim skurczu, wysokiej lepkości i odporności na siarczany stosowana do uszczelnień istniejących murów.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Materiał niskolepki (bardzo dobra płynność)
  • Niewielki skurcz
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)

 

221,40  180,00  netto

10 w magazynie

  • Naprawa jamistych i luźnych murów zgodnie z instrukcją WTA 4-3
  • Wypełnianie spoin i wierconych otworów
  • Do wstępnej iniekcji otworów wierconych w murze podczas iniekcji wielostopniowej

 

DANE TECHNICZNE

Kolor szary
Porowatość > 20 % wag.
Zapotrzebowanie wody 8-9 l / 20 kg
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) art. 0312 (BSP 3) = około 1,5 N/mm²
art. 0309 (BSP 6) = około 2,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach art. 0312 (BSP 6) = około 3,5 N/mm²
art. 0309 (BSP 3) = około 6,0 N/mm²
Początek wiązania (20°C) > 8 godz.
Koniec wiązania (20 °C) > 10 godz.
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,6 kg/dm³
Największe ziarno < 0,2 mm
Odczyn pH około 12

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MATERIAŁY INIEKCYJNE – ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ MURÓW

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu.

Naprawa jamistego muru
Wiercenie otworów: średnica 18 – 30 mm, kąt nachylenia ok. 45 °, głębokość otworów do maks. 5 cm przed końcem ściany.

Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym
Wykonanie otworów iniekcyjnych: Jednorzędowo, średnica 18 do 30 mm, odstępy 10 – 12,5 cm, kąt nachylenia ok. 45°, głębokość wiercenia: do około 5 cm przed końcem ściany. W przypadku ścian o grubości > 0,6 m zaleca się wywiercenie otworów po jej obu stronach.

APLIKACJA

Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę. Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

Wypełnianie pustych miejsc
Bezciśnieniowo – przez lejek
Wypełnianie niskociśnieniowe – za pomocą odpowiednich narzędzi iniekcyjnych.

Przepona pozioma w istniejącym obiekcie
W jamistym murze wykonać wstępną iniekcję.
Wypełnione otwory po związaniu materiału należy przebić lancą/szpikulcem.

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy. Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem. W przypadku aplikacji natryskowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Narzędzia / czyszczenie
mieszarka, pakery iniekcyjne, odpowiednie maszyny
Narzędzia – świeżo po użyciu – należy myć wodą.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C
Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C) ok. 4 godz.

ZUŻYCIE


Ok. 1,2 kg/l wypełnianej przestrzeni
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIA

worek papierowy 20 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

UWAGA

Nie stosować na podłożach zawierających gips! Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza). Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej. Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%. Zawsze wykonywać powierzchnie próbne! Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy
wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%. Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie. Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.