Preparat do wtórnej izolacji poziomej muru weber.tec 941 20 kg

Producent: WEBER
SKU: 100941200099

weber.tec 941 (Adexin HS) jest alkalicznym preparatem do wykonywania wtórnej izolacji poziomej (przepony) w murze metodą iniekcji, co zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci oraz do powierzchniowej impregnacji ścian.

WŁAŚCIWOŚCI

  • o dobrej zdolności penetracji kapilar o małej średnicy
  • redukuje światło kapilar i hydrofobizuje ich ścianki
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • redukuje transport szkodliwych soli w murze

 

  • Do impregnacji powierzchni ścian oraz do wykonywania wtórnej izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci w istniejących budynkach za pomocą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej w murach mokrych, o stopniu przesiąknięcia wilgocią wynoszącym do 70%.
  • Do impregnacji podłoży pod tynki w przypadku ich obciążenia łatwo rozpuszczalnymi szkodliwymi solami , ogranicza to wnikanie rozpuszczonych w wodzie soli w świeżo nałożony tynk renowacyjny.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: silikaty/silikonaty
Kolor: bezbarwny
Postać: ciecz
Gęstość: ok. 1,05 kg/dm3
Sposób stosowania: iniekcja ciśnieniowa lub grawitacyjna;
impregnacja – przez malowanie

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MATERIAŁY INIEKCYJNE – ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ MURÓW

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Iniekcja grawitacyjna (bezciśnieniowa)
Otwory o średnicy 30 mm należy wywiercić w odstępie osiowym od 10 do 12 cm i pod kątem od 25º do 45°. Pomiędzy końcem otworu a licem ściany (w poziomie) powinna pozostać odległość 5-8 cm. Otwór musi przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Jeżeli jest wykonywana iniekcja dwurzędowa, drugi rząd przesunąć w poziomie o połowę odległości miedzy otworami.
Iniekcja ciśnieniowa
Zalecaną metodą wykonywania iniekcji jest metoda ciśnieniowa. Otwory o średnicy dopasowanej do stosowanych pakerów należy wywiercić poziomo lub pod niewielkim kątem w odstępie osiowym od 10 do 12 cm. Pomiędzy końcem otworu a licem ściany (w poziomie) powinna pozostać odległość 5-8 cm. Mogą one być wykonywane w spoinie poziomej lub w cegle (kamieniu). Iniekcję można wykonać, jako jedno- lub dwurzędową, w tym drugim przypadku drugi rząd wykonać 8 cm powyżej pierwszego a nawierty przesunąć w poziomie o połowę odległości miedzy otworami.

APLIKACJA

Wywiercone otwory oczyścić przez odessanie lub przedmuchać czystym powietrzem pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem iniekcji pustki w murze wypełnić systemową zaprawą weber.tec 942. Następnie wykonać nowe nawierty ok. 5 cm powyżej zasklepionych otworów, lub zasklepione otwory rozwiercić i oczyścić.
Iniekcja grawitacyjna (bezciśnieniowa)
Preparat wprowadzać w sposób ciągły np. za pomocą lejków do pełnego wysycenia strefy iniekcji (czas wysycania nie krótszy niż 24 godzny)
Iniekcja ciśnieniowa
Po obsadzeniu pakerów preparat weber.tec 941 wprowadzać w mur w sposób ciągły przy użyciu pompy. Ciśnienie nie powinno być większe niż 10 bar i nie powinno powodować uszkodzenia struktury muru. Po zakończeniu procesu wysycania otwory zasklepić systemową zaprawą weber.tec 942. Wykonanie wtórnej izolacji poziomej jest jednym z etapów prac renowacyjnych. Przy wykonywaniu robót przestrzegać zaleceń dokumentacji technicznej oraz instrukcji WTA nr 4-4-04.
Impregnacja
Impregnację przeprowadzać nierozcieńczonym preparatem weber.tec 941. Bezpośrednio po nasączeniu powierzchni ściany (zanim powstanie efekt hydrofobizacji) można wykonać całopowierzchniową obrzutkę z zaprawy weber.san 950 (metoda „mokre na mokre”), pozwala to na uzyskanie odpowiedniej przyczepności obrzutki do powierzchni ściany. Po powstaniu efektu hydrofobizacji na powierzchni ściany nakładane na nią zaprawy będą miały bardzo małą przyczepność do podłoża.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Nie wykonywać iniekcji w zamarznięte podłoża, temperatura aplikacji nie powinna być niższa niż +5°C.

ZUŻYCIE

Zużycie jako preparatu do iniekcji zależy od chłonności muru. Przeciętnie wynosi ono 20-50 kg na 1m2 rzutu poziomego muru.

Grubość ściany [cm] Zużycie [kg/mb]
30 6 – 15
40 8 – 20
50 10 – 25

Zużycie jako impregnatu wynosi ok. 0,6 kg/m2.

OPAKOWANIA

pojemnik 20 kg, paleta 480 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

UWAGA

Metoda iniekcji jest szczególnie zalecana w przypadku chłonnych murów (mur ceglany i z kamienia naturalnego). Dla murów z kamienia łamanego jej przydatność należy ustalać dla konkretnego przypadku (często nie można wyodrębnić spoiny wsporczej). Dla murów żebraczych (lub warstwowych z pustka) wykonać najpierw iniekcję wypełniającą pustki z systemowej zaprawy weber.tec 942. weber.tec 941 stosować tylko w murach chłonnych. Szyby i anodowane elementy aluminiowe chronić przed uszkodzeniem np. przez przykrycie lub wtarcie wazeliny.