Krem iniekcyjny na bazie silanów weber.tec 946 10 L

Producent: WEBER
SKU: 100946100099

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru (przepony poziomej) o wysokim stopniu zawilgocenia (do 95%)

WŁAŚCIWOŚCI

  • możliwość stosowania w murach o wysokim zawilgoceniu (do 95%)
  • szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkam i rysami – brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
  • dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
  • łatwy w zastosowaniu
  • iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
  • nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów

 

2 227,50  1 810,98  netto

Brak w magazynie

Do wykonywania wtórnej izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci w istniejących budynkach za pomocą iniekcji bezciśnieniowej (powyżej strefy występowania obciążenia wodą pod ciśnieniem). Może być stosowany w murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do 95%.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: silany
Rozpuszczalnik: nie występuje
Kolor: biały
Postać: krem
Gęstość: ok. 0,95kg/dm3
Sposób stosowania: iniekcja bezciśnieniowa
Zawartość składników aktywnych: ok. 80%
Dokument odniesienia: Certyfikat WTA 4-4-04 nr M1242/2

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MATERIAŁY INIEKCYJNE – ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ MURÓW

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Odsłonić strefę iniekcji usuwając zmurszałe, niestabilne i zasolone tynki do uzyskania stabilnego podłoża. Otwory o średnicy 12 – 16 mm należy wywiercić w odstępie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odległość między końcem nawiertu a licem ściany wynosiła 5 cm. Otwory zazwyczaj wierci się poziomo w spoinie wsporczej. Możliwe jest także wykonanie nawiertów pod kątem do 45º. W takiej sytuacji należy zadbać, aby otwór przecinał przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Przy wykonywaniu iniekcji w narożnikach ścian zaleca się wykonanie iniekcji dwustronnej.
Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopień zawilgocenia > 75%) zaleca się wykonać iniekcję dwurzędową. Otwory należy wówczas wiercić z przesunięciem o połowę ich osiowego rozstawu, a odległość między rzędami nawiertów nie może przekraczać 8 cm.
Otwory, po ich wywierceniu, należy oczyścić z pyłu i luxnych czastek, np. poprzez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod ciśnieniem.

APLIKACJA

Do iniekcji stosować pistolet iniekcyjny aplikator do weber.tec 946 dedykowany do kiełbasek 600 ml. Alternatywnie można stosować typowy sprzęt umożliwiający iniekcję z zastosowaniem kremów iniekcyjnych, jak również lance iniekcyjne.
W przypadku iniekcji dwurzędowej, aplikację zaczynać od dolnego rzędu. Otwory należy napełniać kremem iniekcyjnym weber.tec 946, zaczynając wypełnianie od dna otworu. Po całkowitym wchłonięciu się preparatu otwory wypełnić zaprawą weber.tec 942 lub zasklepić szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933.
Wysychanie muru powyżej wykonanej przepony (do osiągnięcia tzw. wilgotności równowagowej) zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych otoczenia i może być wydłużone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie. W niektórych sytuacjach konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Nie wykonywać iniekcji w zamarznięte podłoża. Temperatura aplikacji oraz podłoża nie powinna być niższa niż +5°C.

ZUŻYCIE

Zużycie preparatu weber.tec 946 zależy od chłonności muru. Przeciętnie wynosi ono 1,5 litra na 1m2 rzutu poziomego muru. Zużycie na 1mb muru z uwzględnieniem jego grubości podano poniżej:

Grubość muru [cm] Zużycie [ml]
24 180 – 305
36 280 – 500
48 390 – 700

Podane wartości zużycia są danymi teoretycznymi nie uwzględniającymi strat przy aplikacji, niejednorodności muru, itp.

OPAKOWANIA

kiełbaska 600 ml, karton 12 szt.
wiadro 10 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych i nieotwieranych opakowaniach, w suchych warunkach najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

UWAGA

Nie stosować w murach z betonu komórkowego. Przy wykonywaniu iniekcji w murach grubych (powyżej 70 cm) zalecamy wykonanie ciśnieniowej iniekcji preparatem weber.tec 940 E. Przy wykonywaniu prac zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz
zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.