Wodna lazura ochronna do drewna 3w1 Aqua HSL-35/M pinia/modrzew

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Dekoracyjna, wodna lazura ochronna klasy premium, przeznaczona do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni

WŁAŚCIWOŚCI

 • Lazura cienkowarstwowa
 • 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
 • Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
 • W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
 • Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
 • Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
 • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
 • Zapewnia długotrwałą ochronę, zwietrzanie przebiega równomiernie
 • Wnika głęboko w podłoże, pozwala drewnu oddychać, nie łuszczy się
 • Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)

181,25 324,00 

2,5L
5L
 • Do drewna stosowanego na zewnątrz
 • Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
 • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
 • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
 • Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
 • Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

 

DANE TECHNICZNE

 

Spoiwo układ akrylowo-alkidowy
Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 21 s
Zapach łagodny, po wyschnięciu brak zapachu
Stopień połysku mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: LAZURY 3 W 1 DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche. Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 – 15 %
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujące wymiaru: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%

Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć. Luźne i spękane sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger. Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże.
Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!
Materiał starannie rozmieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Firmy profesjonalne: malowanie pędzlem. Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna. Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.
W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień. Zaleca się wykonanie prób również na innych gatunkach drewna.
Warianty bezbarwny, biały i hemlok można stosować wyłącznie na elementach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, jak np. podbitki dachowe itp. lub jako powłokę gruntującą. W przypadku gatunków drewna o dużej zawartości rozpuszczalnych w wodzie garbników, jak np. dąb, czerwony cedr, afcelia, redwood itp. opady mogą spowodować ich wymywanie. Może to skutkować powstaniem przebarwień na jasnym murze lub tynku. Powierzchnie cięć czołowych drewna należy zamknąć powłokami w odpowiednim kolorze (nałożyć co najmniej 2 warstwy).
Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik. Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

Schnięcie
Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %. Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.
Aby uniknąć blokowania pokrytych powłoką elementów, podczas pakowania jako przekładkę należy zastosować spienianą folię ochronną („piankę”).

Narzędzia / czyszczenie pędzel do akryli / szczotka z włosiem z tworzywa, maszyna do malowania desek. Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

ZUŻYCIE

Profilaktyczna skuteczność wobec sinizny przy zużyciu 197-216 ml/m², nakładać co najmniej 2 razy

OPAKOWANIA

pojemnik blaszany 2,5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Po zaaspirowaniu:
Osobie poszkodowanej zapewnić dostęp świeżego powietrza, w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie, zapewnić ciepło. W razie utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. W razie utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej bezpiecznej.
Po zanieczyszczeniu skóry:
Natychmiast zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać. W razie utrzymującego się podrażnienia skóry udać się do lekarza.
Po zanieczyszczeniu oczu:
Oczy płukać przez kilka minut przy otwartych powiekach pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.
Po połknięciu:
Usta wypłukać i popić dużą ilością wody. Nie powodować wymiotów. Natychmiast sprowadzić lekarza.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Kod odpadu 03 02 05* inne środki do konserwacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

Substancje czynne:
100 g środka zawiera 0,63 g (0,63 %) IPBC

Informacje o ochronie przed śr. biobójcz.:
Środki ochrony drewna zawierają biobójcze substancje czynne służące ochronie drewna przed szkodnikami. Aby uniknąć zagrożenia dla środowiska i człowieka, należy je stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją użycia i tylko w dozwolonych zakresach. Unikać wszelkiego zbędnego kontaktu z produktem. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie zdrowia i środowiska naturalnego. Otwierać i stosować zachowując ostrożność.

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Podczas stosowania w warsztacie (stosowanie rzemieślnicze) należy zapewnić dobrą wentylację. Podczas malowania okien i drzwi zewnętrznych zapewnić dobra wentylację zewnętrzną i wewnętrzną. Otworzyć wszystkie dostępne okna i drzwi (wietrzenie poprzeczne, wymiana powietrza co najmniej 5 x na godzinę); pobyt w miejscu pracy należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu należy starannie umyć ręce.
Nie stosować na drewnie, które zgodnie z przeznaczeniem będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością lub karmą dla zwierząt. Nie wprowadzać produktu ani jego resztek do wody, gruntu lub kanalizacji. Zabrania się stosowania produktu na przykład poprzez malowanie ręczne w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (cieki wodne, jeziora itp.), ponieważ może dojść do naruszenia równowagi ekosystemów wodnych.
Aplikacji dokonywać wyłącznie na nieprzepuszczalnym podłożu, względnie zastosować odpowiednie przykrycie (folie, plandeki). Zaimpregnowane drewno do chwili całkowitego wyschnięcia należy składować na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu, aby zapobiec przedostawaniu się do gruntu lub móc odzyskać spływający nadmiar produktu względnie zgodnie z przepisami przekazać jego pozostałości do utylizacji.