Środek owadobójczy do drewna Anti-Insekt bezbarwny

Producent: REMMERS
SKU: Brak danych

Środek owadobójczy do drewna

WŁAŚCIWOŚCI

  • Szybka skuteczność zwalczania
  • Profilaktyczna skuteczność wobec nowych ataków owadów
  • Zawiera rozpuszczalniki o nikłym zapachu
  • Silna penetracja drewna

39,56 1 470,00 

250ml
750ml
5L
10L
30L
  • Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
  • Zwalczanie owadów niszczących drewno w meblach i mniejszych przedmiotach z drewna
  • Zwalczanie spuszczela i kołatka
  • Nie nadaje się do zwalczania termitów
  • W pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi nie stosować na dużych powierzchniach (maks. 2 – 3 m²)

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość (20 °C) około 0,80 g/cm³
Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 11 s
Temperatura zapłonu około 63 °C
Zapach charakterystyczny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Określić rodzaj i skalę ataku. Stare powłoki należy zeszlifować lub usunąć chemicznie, a powierzchnię drewna oczyścić.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt w stanie gotowym do użycia

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Malować pędzlem. Nakładać co najmniej dwie warstwy.
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Po wyschnięciu zaimpregnowane drewno można pokrywać materiałami uszlachetniającymi marki Remmers najwcześniej po upływie czterech tygodni.

Schnięcie
Około 24 godzin w temp. 20°C i przy 65% wilgotności względnej powietrza.
Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

Narzędzia / czyszczenie Pędzel z naturalnego włosia. Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik. Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

ZUŻYCIE

Zabiegi zwalczające: 300-350 ml/m²

OPAKOWANIA

30 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Po zaaspirowaniu:
Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, uspokoić i zapewnić ciepło. W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania zastosować sztuczne oddychanie. W razie dolegliwości osobę poszkodowaną doprowadzić do lekarza.
Po zanieczyszczeniu skóry:
W razie utrzymującego się podrażnienia skóry udać się do lekarza.
Po zanieczyszczeniu oczu:
Oczy przez kilka minut płukać pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach. W razie utrzymywania się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
Po połknięciu:
Usta wypłukać i popić dużą ilością wody.

Należy używać odpowiednich rękawic ochronnych

Substancje czynne:
100 g środka zawiera 0,25 g permetryna (ISO). Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!
Informacje o ochronie przed śr. biobójcz.:
BP 1082 – Zwalczająca ochrona drewna – zabiegi podstawowe. Środki ochrony drewna zawierają biobójcze substancje czynne służące ochronie drewna przed szkodnikami. Aby uniknąć zagrożenia dla środowiska i człowieka, należy je stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją użycia i tylko w dozwolonych zakresach. Unikać wszelkiego zbędnego kontaktu z produktem. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie zdrowia i środowiska naturalnego.
Otwierać i stosować zachowując ostrożność. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Podczas stosowania w warsztacie (stosowanie rzemieślnicze) należy zapewnić dobrą wentylację. Przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu należy starannie umyć ręce. Nie stosować na drewnie, które zgodnie z przeznaczeniem będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością lub karmą dla zwierząt.
Nie wprowadzać produktu ani jego resztek do wody, gruntu lub kanalizacji. Zabrania się stosowania produktu na przykład poprzez malowanie ręczne w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (cieki wodne, jeziora itp.), ponieważ może dojść do naruszenia równowagi ekosystemów wodnych. Należy chronić środowisko (glebę, akweny, rośliny itd.) przed rozpryskami produktu.
Po wyschnięciu drewno narażone na wpływ czynników atmosferycznych musi zostać pokryte kolejnymi powłokami z lazur i lakierów kryjących (zgodnie z wymogami EN 927-2). Powłokę nawierzchniową należy poddawać bieżącej pielęgnacji podtrzymującej. Zaimpregnowanego drewna nie należy stosować w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych.