Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwa sczepna SikaRepair-10F 25 kg

Producent: SIKA
SKU: 401881250099

Sika Repair-10 F jest gotową, jednoskładnikową zaprawą cementowo-polimerową (PCC/SPCC) zawierającą mikrokrzemionkę. Przeznaczona do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie jak również warstw sczepnych

WŁAŚCIWOŚCI

  • materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
  • materiał łatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konsystencji
  • łatwość przygotowania i nanoszenia
  • materiał można nanosić natryskiem lub ręcznie
  • doskonała przyczepność do betonu i stali

Sika® Repair-10 F w systemie do napraw betonu Sika® Repair F może być stosowana jako:

  • powłoka antykorozyjna na stal zbrojeniową
  • warstwa sczepna pomiędzy podłożem a zaprawą naprawczą

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Cement, polimer, mikrokrzemionka, selekcjonowane kruszywo, inhibitory korozji
Pakowanie Worki 25 kg
Wygląd / Barwa Szary proszek
Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania Składować w suchym pomieszczeniu w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.
Gęstość ~ 1,90 kg/dm3 (gęstość stwardniałej zaprawy po 28 dniach)
Maksymalna wielkość ziarna Dmax: 0,4 mm

 

Zawartość rozpuszczalnych jonów chlorkowych ≤ 0,05% (PN-EN 1015-17)
Moduł sprężystości przy ściskaniu ~18 GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,7 MPa (PN-EN 1542)
Kompatybilność termiczna Część 1: zamrażanie-rozmrażanie
~2,4 MPa
(PN-EN 13687-1)
Test korozyjny Spełnia, brak korozji (PN-EN 15183)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCHUNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Zbrojenie: Rdza, zgorzelina, zaprawy, beton, pył i inne luźne cząstki i zanieczyszczenia wpływające na przyczepność lub przyczyniające się do korozji, powinny zostać usunięte. Widoczne elementy stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowanych po około 2 cm w każdym kierunku. W przypadku, jeśli więcej niż połowa obwodu odsłoniętego pręta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na głębokość około 1 cm poza pręt. Odsłoniętą w ten sposób stal zbrojeniową należy oczyścić metodą piaskowania do stopnia czystości Sa 2 (wg PNISO 8501-1).
Beton: Podłoże musi być mocne, czyste, bez zatłuszczeń, smarów, kałuż i zastoin wody, luźnych, niezwiązanych cząstek, starych powłok i innych zanieczyszczeń wpływających na przyczepność. Należy usunąć uszkodzony, skorodowany beton, aż do osiągnięcia zdrowego podłoża. Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni do stanu matowo-wilgotnego.

MIESZANIE

Do przygotowanego wcześniej mieszalnika wlać odmierzoną ilość wody. Rozpocząć mieszanie wsypując w sposób ciągły proszek Sika® Repair-10 F. Po wsypaniu całej ilości mieszać jeszcze przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania należy stosować wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.) mieszadło elektryczne.

APLIKACJA

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: Na oczyszczone zbrojenie, nałożyć pierwszą warstwę używając pędzla lub agregatu do natrysku. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 5 godz. w temp. +20°C) nałożyć drugą warstwę. Całkowita grubość powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wynosić około 1 mm.
Warstwa sczepna: Nakładać szczotką, pędzlem lub odpowiednim agregatem do natrysku, na podłoże nasycone wodą do stanu matowo-wilgotnego. Warstwa sczepna musi zostać dobrze wtarta w podłoże i wyprowadzona na około 1 cm poza obszar ubytku. Zaprawa naprawcza musi być nałożona metodą „mokre na mokre” na warstwę sczepną, przed jej wyschnięciem.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po aplikacji za pomocą wody. Związay materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Proporcje mieszania Sika® Repair-10 F : woda – 100 : 20 wagowo 5 litrów wody na 1 worek 25 kg. Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilość wody można zmniejszyć do ok. 4,5 litra na 1 worek 25 kg.
Zużycie Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia: ~1,7 kg/m2. Zużycie teoretyczne suchego składnika na 2 warstwy materiału o łącznej grubości 1mm.
Warstwa sczepna: 1,7 – 3,4 kg/m2. Przeciętne zużycie suchego składnika, zależne od chropowatości podłoża.
Grubość warstwy Minimum 1,0 mm / Maksimum 2,0 mm
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Przydatność do stosowania ~ 60 minut (w temperaturze +20°C)
Zaprawa może pozornie gęstnieć, jej konsystencję można łatwo odtworzyć przez krótkie, energiczne wymieszanie. W żadnym wypadku nie dodawać wody.
Czas oczekiwania / Przemalowanie Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia:
Przy zabezpieczaniu zbrojenia: co najmniej 5 godzin między warstwami, co najmniej 24 godziny do ułożenia warstwy sczepnej i zaprawy naprawczej.
Warstwa sczepna:
Między warstwą sczepna i zaprawą naprawczą: zaprawę naprawczą nakładać na świeżą warstwę sczepną, metodą „mokro na mokro”. Nie dopuścić do wyschnięcia warstwy sczepnej przed aplikacją zaprawy naprawczej.