Zaprawa wyrównawcza SikaRepair-30F 25 kg

Producent: SIKA
SKU: 401883250099

Sika Repair-30 F jest gotową, jednoskładnikową, wyrównawczą zaprawą polimerowo-cementową (PCC/SPCC), zawierającą mikrokrzemionkę
nSika Repair-30 F spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R3

WŁAŚCIWOŚCI

  • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą
  • Łatwość przygotowania i aplikacji
  • Możliwość uzyskania równej, gładkiej powierzchni
  • Klasa R3 zgodnie z normą PN-EN 1504-3
  • Dobre właściwości mechaniczne, szczelność
  • Odporność na agresję chemiczną

Sika® Repair-30 F przeznaczona jest do drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną oraz do wykonywania szpachlówek na powierzchniach betonów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, np.: w budownictwie ogólnym, budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały, oczyszczalnie ścieków, w górnictwie: szyby, chodniki, wyrobiska podziemne, itp.
Materiał nadaje sie idealnie do wyrównywania powierzchni przed nałożeniem powłok ochronnych.

  • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach żelbetowych (ręczne nakładanie zaprawy naprawczej, nadłożenie warstwy zaprawy).
  • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie grubości otuliny zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

W systemie napraw betonu Sika® Repair F zaprawa Sika® Repair-30 F przeznaczona jest do wyrównywania powierzchni betonowych w warstwach o grubości od 1,5 do 4,0 mm.
W zależności od chropowatości powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiał można nanosić natryskiem lub ręcznie techniką szpachlowania.

 

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Cement, polimer, mikrokrzemionka, selekcjonowane kruszywo, specjalne dodatki
Pakowanie Worki 25 kg
Wygląd / Barwa Szary proszek
Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania Składować w suchym pomieszczeniu w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.
Gęstość ~ 1,90 kg/dm3 (gęstość stwardniałej zaprawy po 28 dniach)
Maksymalna wielkość ziarna Dmax: 0,4 mm
Zawartość rozpuszczalnych jonów chlorkowych ≤ 0,05%

 

Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa, klasa R3 28 dni: ~ 39 MPa (PN-EN 12190)
Moduł sprężystości przy ściskaniu ~ 18 GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,5 MPa (PN-EN 1542)
Kompatybilność termiczna Część 1: zamrażanie – odmrażanie
~1,5 MPa
(PN-EN 13687-1)
Reakcja na ogień Klasa A1 (PN-EN 13501-1)
Absorpcja kapilarna ≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5 (PN-EN 13057)
Test korozyjny Spełnia (PN-EN 13295)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

INFORMACJE O APLIKACJI

Proporcje mieszania Sika® Repair-30 F : woda – 100 : 18 wagowo 4,5 litry wody na worek 25 kg
Aby zwiększyć kleistość i stabilność zaprawy (np. w pozycji pionowej, przewieszonej lub sufitowej) ilość wody można zmniejszyć do ok. 4,0 litra na 1 worek 25 kg.
Zużycie Zużycie teoretyczne: ~16,5 kg/m2/cm
Zużycie praktyczne zależy od szorstkości podłoża i strat podczas nanoszenia.
Grubość warstwy Minimum 1,5 mm / Maksimum 4,0 mm
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Przydatność do stosowania ~ 60 minut (w temperaturze +20°C)
Czas oczekiwania / Przemalowanie Minimalna przerwa technologiczna przed naniesieniem ewentualnych kolejnych warstw wynosi (w temp. +20°C):
▪ dla Sika® Repair-30 F: minimum 12 godzin
▪ dla powłok jednoskładnikowych typu Sikagard®: minimum 5 dni
▪ dla powłok dwuskładnikowych typu Icosit® i Sikafloor®: nie mniej niż 7 dni i nie wcześniej, aż wilgotność materiału spadnie do poziomu poniżej 4%.Produkt można stosować pod okładziny z płytek ceramicznych, kamionkowych, itp. układanych na klejach mineralnych i mineralno-polimerowych. Zalecana przerwa technologiczna przed ułożeniem kleju powinna wynosić co najmniej 1-2 dni.

 

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi być mocne, czyste, bez zatłuszczeń, smarów, kałuż i zastoin wody, luźnych, niezwiązanych cząstek, starych powłok i innych zanieczyszczeń wpływających na przyczepność.
Należy usunąć uszkodzony, skorodowany beton, aż do osiągnięcia zdrowego podłoża. Najlepsze efekty zapewnia piaskowanie lub wysokociśnieniowe czyszczenie hydrodynamiczne. Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż do nasycenia powierzchni. Podłoże powinno być matowo-wilgotne. Podłoża porowate i przesuszone zaleca się moczyć wodą przez 1 dzień przed aplikacją.

MIESZANIE

Do przygotowanego wcześniej mieszalnika wlać odmierzoną ilość wody. Rozpocząć mieszanie wsypując w sposób ciągły proszek Sika® Repair-30 F. Po wsypaniu całej ilości mieszać jeszcze przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Do mieszania należy stosować wolnoobrotowe (maks. 500 obr./min.) mieszadło elektryczne.

APLIKACJA

Przed naniesieniem zaprawy podłoże powinno być wstępnie zwilżone do stanu matowo-wilgotnego. Nadmiar wody należy usunąć.
Nanoszenie natryskiem:
Materiał dostosowany jest do natryskiwania typowymi zestawami do natrysku szpachlówek (np. Aliva Hopper-
Gun, Putzmeister Sprayboy, itp.).
Szpachlowanie ręczne:
Nanosić Sika® Repair-30 F za pomocą gładkiej lub ząbkowanej pacy stalowej (zęby pacy o wysokości min. 2
razy większej od wymaganej grubości warstwy) wcierając szpachlówkę w podłoże ruchami krzyżowymi lub wachlarzowymi, a następnie zagładzić na równo szpachlą gładką.

Po wstępnym „ściąnięciu” szpachlówki należy ją zagładzić przy pomocy wilgotnych (nie mokrych!) gąbek ruchami kołowymi aż do uzyskania faktury papieru ściernego. Nie zacierać „siłowo”.

PIELĘGNACJA

Należy chronić ułożoną zaprawę przed wysychaniem. Pielęgnację należy prowadzić jak dla zapraw zwykłych. Zaleca się ją do momentu osiągnięcia 50% wytrzymałości końcowych, co w normalnych warunkach następuje po 2-3 dniach.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.