2-komponentowa żywica na bazie epoksydu weber.tec 793 1 kg

Producent: WEBER
SKU: 1007930100

2-komponentowa żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży

weber.tec 793 (Eurolan FK 20) jest bezbarwną, niezawierającą rozpuszczalników żywicą na bazie epoksydów o uniwersalnym zastosowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

  • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu, stali
  • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
  • jest odporna na termiczne oddziaływania i ścieranie
  • posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

199,75  162,40  netto

16 w magazynie

Zastosowania ogólnobudowlane

  • do powlekania suchych lub lekko wilgotnych, ale nie mokrych podłoży
  • jako materiał wiążący do wytwarzania żywicznych betonów i zapraw
  • do wykonywania żywicznych powłok
  • wysokiej jakości klej do betonu, kamienia i drewna
  • żywiczna warstwa sczepna pomiędzy starym i nowym betonem

Inżynieria sanitarna:
Ochrona płyt dennych kanałów odprowadzających ścieki. Szczególnie nadaje się do wykonywania szczelnych połączeń mufowych rur pod ciśnieniem.

Budowle przemysłowe:
Wykonanie powłok ochronnych w zbiornikach na siarkę. Wylewanie jastrychów odpornych na uderzenia i ścieranie poprzez dodanie weber.tec 793 jako środka wiążącego, szczególnie w przemyśle chemicznym i petrochemii.

Drogi betonowe i lotniska:
Jako powłoka ochronna dla powierzchni betonowych. Ponadto do wyrównywania wyjeżdżonych nawierzchni oraz do reprofilacji uszkodzonych boków spoin dylatacyjnych za pomocą zapraw żywicznych na bazie weber.tec 793.

Budownictwo mostowe:
Z wypełnieniem drobnego kruszywa łamanego lub piasku kwarcowego do podbijania lub klejenia płyt betonowych.

 

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: brak
Barwa: bezbarwna
Konsystencja: płynna
Gęstość: ok. 1,1 kg/dm3
Proporcje mieszania: masa podstawowa (A):
utwardzacz, (B): wagowo
10
3,5
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: μH2O ok. 50 000
Dokumenty odniesienia EN 13813
DOP-DE-tec 793

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH, UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne, musi być mocne, przyczepne, czyste, bez oleju i tłuszczy. Gładkie, polerowane, glazurowane, zawierające pył cementowy powierzchnie nie nadają się do stosowania żywicy zanim nie zostaną przygotowane przez piaskowanie, aby otrzymać podłoże przyczepne. Resztki ewentualnych bitumicznych lub smołowych pokryć usunąć. Przy konstrukcjach stalowych również należy usunąć rdzę. Wystarczy 1-2 -krotne malowanie.
Przy powierzchniach betonowych, tynkach lub jastrychach podłoża muszą być czyste, mocne, bez olei i tłuszczów. Ewentualne występujące mleczko cementowe usunąć.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Czas mieszania wynosi około 2 minuty.
Tak przygotowaną mieszaninę przelać do nowego, pustego pojemnika i jeszcze raz mieszać przez około 1 minutę. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

APLIKACJA

Sposób nanoszenia: malowanie, nanoszenie wałkami, szpachlowanie.
Czas stosowania mieszaniny zależny jest od temperatury otoczenia oraz od ilości masy. Większa masa i wyższa temperatura skraca czas stosowania mieszaniny.
Zależność czasu stosowania (w minutach) od masy i temperatury:

10°C 20°C 30°C
1 kg 60 40 20
8 kg 60 30 15

 

Czas zużycia: ok. 35 min. w temp. +23°C i przy 8 kg pojemniku.
Stosowanie jako powłoki malarskiej Do zagruntowania podłoża stosować weber. prim 807. Na jeszcze lepkie podłoże nanieść 1 do 2 warstw weber.tec 793. Okres odczekiwania pomiędzy dwoma kolejnymi malowaniami powinien być taki, aby pierwsza powłoka malarska była jeszcze klejąca się, w przeciwnym wypadku można oczekiwać braku przyczepności pomiędzy warstwami. Posypanie świeżej warstwy piaskiem kwarcowym wpływa na wydłużenie czasu między kolejnymi zabiegami oraz zwiększa przyczepność.
Z uwagi na podłoże, ilość nanoszonych warstw, temperaturę, cyrkulację powietrza czas ten może wynosić od 0,5 do 10 godzin.
Naprawa uszkodzonych posadzek Ubytki należy oczyścić z luźnych części i zagruntować preparatem weber. prim 807. Po odparowaniu rozpuszczalników (po 1 do 2 godzin) wykonuje się zasadnicze gruntowanie weber.tec 793, a następnie, gdy grunt jeszcze się klei, wypełnia się ubytki zaprawą żywiczną. Proporcje tej zaprawy żywicznej wynoszą: 1 część objętości weber.tec 793 oraz 3 do 5 części piasku kwarcowego. Przy ubytkach do 2 cm stosuje się piasek o uziarnieniu do 4 mm, przy ubytkach głębszych niż 2 cm stosuje się piasek o uziarnieniu do 8 mm.
Wykonanie żywicznej zaprawy (betonu) Materiał wypełniający – wilgotny piasek kwarcowy lub czysty piasek rzeczny (około 5% wagowo wody), uziarnienie – zależnie od grubości warstwy mniejszej niż 1/3 grubości nakładanej warstwy, proporcje mieszaniny – 1 część objętości weber.tec 793 na 4 części piasku, dopuszczalny czas obróbki – około 30 minut przy temp. +20°C, grubość warstwy – 6-20 mm. Z powodu lepkości materiału poleca się mieszarki o mieszaniu wymuszonym.
Nanoszenie jastrychu z weber.tec 793 lub powłoki wykonuje się za pomocą szpachelki lub gładkiej pacy. W celu otrzymania powierzchni bez poślizgu, posypuje się piaskiem świeżo wygładzony jastrych lub powłokę. Dla wykonania jastrychu z weber.tec 793 można stosować czysty piasek o naturalnej wilgotności.
Przy zaprawie płynnej przestrzegać należy zależności uziarnienia od grubości warstwy.
Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po zakończeniu pracy preparatem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Przy występującej wilgotności elementów budowli nie należy świeżej, jeszcze niestwardniałej powłoki wystawiać na działanie promieni słonecznych, bowiem doprowadzić to może do powstania powietrznych pęcherzy. Przy wczesnym stosowaniu żywicy (niewystarczające wyschnięcie podłoża) mogą w połączeniu z występującą wodą powstać szare smugi. Można je po stwardnieniu żywicy usunąć przemywając te miejsca za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego.
Nie jest wskazane stosowanie weber.tec 793 przy padającym lub zbliżającym się deszczu. Temperatura otoczenia, jak również podłoża musi wynosić, co najmniej +8°C. Należy uważać na możliwość przenikania wilgoci gruntowej do konstrukcji, która to może przyczynić się do powstania szkód pod powłoką weber.tec 793.
• temperatura otoczenia i obiektu w czasie aplikacji: +8°C do +35°C
• możliwość chodzenia: po 1 dniu przy +20°C
• czas pełnego utwardzenia: 3-4 dni przy +20°C

ZUŻYCIE

Zależy od zastosowania:
• malowanie ok. 200-400 g/m2/warstwę,
• warstwa sczepna ok. 400-700 g/m2
Powłoki: zależnie od grubości powłoki np. 1 część objętościowa weber.tec 793 i 4 części objętościowe piasku (0 do 4 mm) przy grubości powłoki 10 mm: 2,9 kg weber.tec 793 na m2.
Klejenie: zależnie od ilości dodanego piasku i szorstkości podłoża ok. 1-2 kg/m2.

OPAKOWANIA

pojemniki po 1 kg, 8 kg (łącznie składnik A i B)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem

UWAGA

Żywica ma skłonności do lekkiego żółknięcia.