Zaprawa PCC/SPCC do wypełniania ubytków 15 ÷ 50 mm Stauber PCC RM HS 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 307006250099

STAUBER PCC RM HS jest mineralną, 1-komponentową zaprawą na bazie cementu siarczanoodpornego, modyfikowaną polimerami. Produkt jest gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą, zawiera wypełniacze z kruszyw kwarcowych i bazaltowych o uziarnieniu do 4,0 mm, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone z włókien sztucznych i cyrkonowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
  • Zawiera inhibitory korozji
  • Do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną STAUBER PCC ZH HS oraz do natrysku metodą mokrą
  • Ograniczony skurcz
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
  • Odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295

STAUBER PCC RM HS stosowany jest do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych powierzchni betonowych, żelbetowych (również sprężonych) jako zaprawa reprofilacyjna (wypełniająca) powierzchnie przy zastosowaniu systemu naprawczego w przedziale grubości 15 ÷ 50 mm w następujących obszarach:

  • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
  • budownictwo kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), hydrotechniczne, energetyczne (np. chłodnie kominowe, kominy)

Zakres stosowania:
– powierzchnie poziome – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 15 do 50 mm
– w przypadku powierzchni sufitowych grubość warstwy w jednym cyklu do 15 mm (miejscowo 25 mm)*
– powierzchnie pionowe – grubość warstwy w jednym cyklu roboczym od 15 do 30 mm, łączna grubość warstw 80 mm*

*podane grubości dotyczą powierzchni niezbrojonych

DANE TECHNICZNE

Baza cement, kruszywo, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody 3,90 l (±0,2 l) na worek 25 kg
Konsystencja wymieszanej zaprawy plastyczna
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po:1 dniu / 7 dniach / 28 dniach / 90 dniach 12 / 40 / 55 / >55
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po: 1 dniu / 7 dniach / 28 dniach / 90 dniach 2,5/ 6,0 / 8,7 / >8,7
Przyczepność zaprawy do stali zbrojeniowej żebrowanej Ø14 mm wg procedury Nr PB-TM-X2 [MPa] 20,0
Uziarnienie [mm] 0,06-4
Czas zachowania właściwości roboczych [min.] w temp.
otoczenia: 5°C / 20°C / 25°C
60 / 35 / 25
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na ściskanie i zginanie 200 cykli
Skurcz po 90 dniach wg PN-EN 12617-4 [mm/m] ≤ 0,9
Stopień wodoszczelności wg PN-88/B-06250 W 12
Absorpcja kapilarna [kg·m-2·h-0,5] <0,5
Moduł sprężystości przy ściskaniu [GPa] ≥ 20
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą „pull-off”[MPa] 2,0
Zawartość jonów chlorkowych[%] ≤ 0,05
Reakcja na ogień klasa A1

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY NAPRAWY KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Podłoże należy przygotować poprzez śrutowanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie lub mycie pod ciśnieniem.
Warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń:
– podłoże wytrzymałe – wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” – 1,5 MPa.
– podłoże uszorstnione – kruszywo odkryć na wysokość co najmniej 2 mm metodą piaskowania, hydropiaskowania lub hydromonitoringu; w przypadku frezowania betonu powierzchnię obrobić metodą np. hydrodynamiczną w celu
usunięcia nadbitych fragmentów betonu.

– stal zbrojeniowa – z całej powierzchni skorodowanego pręta odkuć otulinę betonową na głębokość 1,5 do 2 cm, dokładnie oczyścić z rdzy i odkryć na końcach na długość do 20 mm poza obszar skorodowany; istotne jest aby nie zerwać połączenia między betonem a prętem; odkryte elementy
stalowe oczyścić z zanieczyszczeń i rdzy do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1; bezpośrednio po oczyszczeniu nałożyć pierwszą i drugą warstwę antykorozyjną (karta produktu STAUBER PCC ZH HS).
– podłoże czyste – powierzchnię betonową oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń.
– podłoże matowo – wilgotne – zwilżać podłoże wodą 3-5 h do 2 dni przed aplikacją w zależności od stopnia wilgotności podłoża oraz warunków atmosferycznych; powierzchnia betonowa jednolicie ciemna i matowa, bez przebarwień wynikających z wysychania powierzchni betonowej przez co najmniej 35 min od chwili zwilżenia naprawianego elementu oraz bez zastoin wody; w przypadku wystąpienia po 25 min miejscowo jasnych przebarwień (efekt wysychania) całą powierzchnię ponownie zwilżyć wodą; ewentualne zastoiny wody usunąć sprężonym powietrzem bez zanieczyszczeń olejem.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do przygotowania materiału należy stosować wyłącznie wolnoobrotowe mieszadło 300 obrotów/min.; mieszarkę przeciwbieżną typu PGM 80; urządzenie PG 90, PG 90 PLUS, Putzmeister S5 EV lub inne o takiej samej charakterystyce. Mieszanie ręczne przy użyciu kielni jest niedopuszczalne.
Do mieszalnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy i mieszać 2 min., następnie zostawić zaprawę na czas „dojrzewania” 3 min. Po 3 min. „dojrzewania” należy ponownie mieszać zaprawę przez ok. 1 min. Tak przygotowana zaprawa nadaje się do nakładania metodą ręczną, pompowania, natrysku.
Należy stosować wyłącznie wodę wodociągową lub spełniającą wymagania PN-EN 206-1. Zalecana ilość wody 3,90 l (±0,2 l) /25 kg suchej mieszanki. Temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki i rodzaj mieszalnika mogą wpłynąć na zmianę ilość wody.

APLIKACJA

W przypadku nakładania ręcznego (powierzchnie pionowe, poziome i sufitowe) wykonać warstwę sczepną z materiału STAUBER PCC ZH HS. Zaprawę nanosić metodą „świeże na świeże”, przez mocne dociśnięcie zaprawy w celu zagęszczenia oraz usunięcia z niej powietrza. Metoda tynkarska jest niedopuszczalna (narzut zaprawy kielnią lub urządzeniem do tynkowania).
W przypadku natrysku metodą mokrą (powierzchnie pionowe i sufitowe) nie należy stosować warstwy sczepnej.
Natrysk, pompowanie należy stosować przy zastosowaniu:
– urządzenie np. PG 90, PG90 PLUS, Putzmaister S5 EV
– pompa wyporowa typ 2L6 (średnia wydajność w przypadku zaprawy RM 50/4 HS – od 1,2 do1,4 t/h)
– wąż DN 25; DN 35
– narzutnica PG063/3; PM5005/1; dysza PU DN35 fi 15
– zapotrzebowanie powietrza minimum 1,5 m3/min.; optymalnie 2 m3/min.
W przypadku prac w temperaturze poniżej +5°C oraz powyżej +30°C prosimy o kontakt z doradcą technicznym.
Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy zależy od temperatury otoczenia, wody, materiału i wynosi np.:
– w przypadku temperatury 25°C – 25 min.
– w przypadku temperatury 7°C – 60 min.
Pielęgnacja i czas schnięcia
Bezpośrednio po ułożeniu dojrzewającą zaprawę oraz jej otoczenie należy przez 24 h utrzymywać w temperaturze powyżej 5°C. Świeżą zaprawę chronić przed wiatrem, przeciągiem, nasłonecznieniem.
Pielęgnację należy prowadzić przez 7 do 28 dni za pomocą: środka pielęgnacyjnego na bazie parafin lub akryli; wilgotnych mat (włóknina nieprzerwanie wilgotna), zraszania wodą.
Uwaga: temperatura wody używanej do pielęgnacji zaprawy powinna być zbliżona do temperatury otoczenia i wiążącej zaprawy – średnie odchylenie ± 5ºC. Zbyt duża różnica temperatury między górną, a dolną strefą wiążącej zaprawy może doprowadzić do powstawania rys.

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Ok. 1,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg wzmocniony folią PE. 48 worków x 25 kg =1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.