Ekspansywna, samorozlewna, szybkowiążąca zaprawa do podlewek SikaGrout-4 R 25 kg

Producent: SIKA
SKU: 402641250099

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4 mm do podlewek, zakotwień i napraw betonu

WŁAŚCIWOŚCI

 • Łatwość użycia
 • Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
 • Możliwość regulacji konsystencji
 • Samorozlewność
 • Szybkie narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe
 • Ekspanduje przez wydzielanie gazu jeszcze w fazie ciekło-plastycznej
 • Odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
 • Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny
 • Mrozoodporność
 • Klasa reakcji na ogień A1

SikaGrout®-4 R stosowana jest przede wszystkim jako rozlewna zaprawa podlewowa lub kotwowa o grubości warstwy/odległości od kotwy do ścian otworu pomiędzy 1,5 cm a 5 cm.

 • Podlewki pod maszyny, słupy, itp.
 • Osadzanie w betonie kotew, prętów, barierek i innych konstrukcji stalowych
 • Zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych
 • Wypełnianie ubytków i szczelin w betonie na powierzchniach poziomych
 • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego
  lub uszkodzonego betonu w budynkach, mostach i innych konstrukcjach żelbetowych.
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez zamontowanie prętów zbrojeniowych w otworach.
 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
 • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN
  1504-9). Zwiększona otulina zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

Lokalnie maksymalna grubość warstwy zaprawy może być większa niż 5 cm, do 10 cm. Możliwe jest również, po przeprowadzeniu odpowiednich prób, doziarnienie materiału dobrej jakości kruszywem (w ilości 25-35% masy suchego składnika, zależnie od jakości kruszywa) i stosowanie go jako drobnoziarnistego betonu samozagęszczalnego (SCC). Zastosowanie dodatkowego kruszywa nie wpływa na ilość wody zarobowej.

DANE TECHNICZNE

Baza chemiczna Cement, selekcjonowane kruszywo i specjalne dodatki
Pakowanie Worki 25 kg
Wygląd / Barwa Szary proszek
Czas składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.
Warunki składowania Składować w suchym pomieszczeniu w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.
Gęstość ~ 2,35 kg/dm3 (gęstość świeżej zaprawy)
~ 2,34 kg/dm3 (gęstość zaprawy po 28 dniach)
Maksymalna wielkość ziarna Dmax: 4 mm

 

Zawartość rozpuszczalnych jonów chlorkowych 0,026% (PN-EN 1015-17)
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu ~ 45 MPa
po 28 dniach ~ 100 MPa
(PN-EN 196-1)
(PN-EN 12190)
Moduł sprężystości przy ściskaniu ~ 41,0 GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu ~ 8,2 MPa
po 28 dniach ~ 12,7 MPa
(PN-EN 196-1)
Przyczepność przy wyrywaniu (pullout) ~ 0,37 mm przy obciążeniu 75 kN (suchy beton)
~ 0,26 mm przy obciążeniu 75 kN (mokry beton)
(PN-EN 1881)
Wytrzymałość na odrywanie ~ 3,4 MPa (PN-EN 1542)
Kompatybilność termiczna Część 1: zamrażanie-rozmrażanie
~ 2,8 MPa
(PN-EN 13687-1)
Reakcja na ogień Klasa A1 Zawiera mniej niż 1% substancji organicznych
Absorpcja kapilarna ~ 0,5 kg∙m2∙h-0,5 (PN-EN 13057)
Odporność na karbonatyzację spełnia (~ 0 mm) (PN-EN 14295)

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PODLEWKI MONTAŻOWE – BEZSKURCZOWE MASY ZALEWOWE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Proporcje mieszania Stosować maksymalnie 12% wody zarobowej (3,0 litry wody na 1 worek 25 kg). W razie potrzeby ciekłość materiału można ograniczyć redukując ilość wody, ale do poziomu nie niższego niż 11%.
W przypadku doziarnienia stosować wyłącznie bardzo dobrej jakości kruszywa płukane frakcji 4/8 lub 5/8 mm – np. takie, jakie wymagane są do betonów hydrotechnicznych lub mostowych o wysokiej trwałości. Zalecana
ilość waha się w granicach 25-35% masy suchego składnika (zależnie od gęstości, formy i chropowatości ziaren oraz wymaganej rozlewności gotowej mieszanki).
Zastosowanie dodatkowego kruszywa nie wpływa na ilość wody zarobowej.
Zużycie W zależności od szorstkości podłoża i grubości warstwy. Około 18 kg suchej zaprawy na 1 m² na 1 cm grubości warstwy.
Wydajność Z jednego worka 25 kg uzyskuje się średnio 12,5 – 13,5 dm3 świeżej zaprawy.
Grubość warstwy Minimum 1,5 cm / maksimum 5 cm (przy zastosowaniu jako zaprawa podlewowa lub kotwowa).
Do większych wypełnień zalecany jest SikaGrout®-8N.
Lokalnie maksymalna grubość warstwy zaprawy może być większa niż 5 cm,
do 10 cm.
Możliwe jest również, po przeprowadzeniu odpowiednich prób, doziarnienie materiału dobrej jakości kruszywem (w ilości 25-35% masy suchego składnika, zależnie od jakości kruszywa).
Spływność Urabialność jako rozpływ z odwróconego stożka Hagermann, bez wstrząsów
5 minut – 295 mm
15 minut – 296 mm
30 minut – 295 mm
60 minut – 290 mm
(stożek wg PN-EN 1015-3)
Urabialność jako zagłębienie penetrometru
5 minut – 59 mm
15 minut – 60 mm
30 minut – 60 mm
60 minut – 60 mm
(PN-EN 1015-4)
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Przydatność do stosowania Temperatura / Czas otwarty
+10°C / ~ 90 minut
+20°C / ~ 75 minut
+30°C / ~ 45 minut
Dla optymalnego wykorzystania ekspansywnych właściwości produktu, zaprawę
należy zastosować natychmiast po wymieszaniu (od 5 do 30 minut).
Czas wiązania Od 5 do 10 godzin.
Odporność na działanie mrozu po 24 godzinach przy temperaturze dojrzewania
+ 5 °C (w tym czasie zaprawa nie może być wystawiona na działanie mrozu).

 

JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi być mocne, czyste, bez lodu, zatłuszczeń, smarów, kałuż i zastoin wody, luźnych, niezwiązanych cząstek. W przypadku szczególnych wymagań zgodnie z PN-EN-1504-10. Podłoże należy oczyścić mechanicznie najlepiej wodą pod ciśnieniem lub metodami strumieniowo – ściernymi. Przed aplikacją podłoże betonowe należy nawilżyć czystą wodą. Bezpośrednio przed aplikacją należy usunąć nadmiar wody. Podłoże powinno być matowo-wilgotne.

MIESZANIE

Do odpowiedniego pojemnika wlać odmierzoną ilość wody. Mieszając dodawać stopniowo SikaGrout®-4 R aż do opróżnienia worka. Zaprawę należy mieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (do 500 obr/min.) do uzyskania jednolitej mieszanki, przez co najmniej 3 minuty tak, aby jak najmniej napowietrzyć mieszankę. Przed aplikacją odstawić na 5 minut i ponownie krótko przemieszać.
Uwaga: Przy stosowaniu doziarnienia kruszywo dodawać nie wcześniej, niż po 2 minucie mieszania, a łączny czas mieszania wydłużyć do 5 minut.

APLIKACJA

Zaprawę SikaGrout®-4 R należy stosować nie wcześniej niż 5 minut i nie później niż 75 minut od wymieszania (w temperaturze +20 °C). Najlepszy efekt wykorzystania ekspansji uzyskuje się stosując mieszankę w ciągu 5 do 30 minut.
Podlew wykonywać w sposób ciągły i jednostajny, tak aby umożliwić odpowietrzenie się materiału. Należy umożliwić pęcherzykom powietrza zawartym w świeżej zaprawie wydostanie się na zewnątrz.

PIELĘGNACJA

Należy zapobiegać przedwczesnemu wysychaniu. Niezwłocznie po zakończeniu aplikacji i odpowietrzeniu się materiału powierzchnię należy przykryć odpowiednią folią pielęgnacyjną lub wilgotną geowłókniną celem ochrony przed odparowaniem. W razie zagrożenia np. nocnym przymrozkiem powierzchnię przykryć dodatkowo grubym materiałem termoizolacyjnym.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

OGRANICZENIA

 • Nie stosować do wielkopowierzchniowych prac naprawczych lub jako warstwy na nieograniczonej przestrzeni.
 • Dodatkowe informacje znajdują się w Zaleceniach Stosowania podlewek cementowych lub w normie
  PN-EN 1504-10.
 • Unikać stosowania przy bezpośrednim nasłonecznieniu i/lub silnym wietrze.
 • Nie stosować większej ilości wody niż podana w Karcie Informacyjnej.
 • Stosować tylko na czyste i mocne podłoże.
 • Nie stosować dodatkowej wody przy wykańczaniu powierzchni (możliwość przebarwień i spękań).
 • Chronić świeżo ułożony materiał przed mrozem.
 • Ograniczyć ilość wyeksponowanych powierzchni do niezbędnego minimum.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.