Uniwersalna tiksotropowa zaprawa naprawcza Mapegrout 430 25 kg

Producent: MAPEI
SKU: 800430250099

Mapegrout 430 jest gotową do użycia suchą zaprawą, składająca się ze spoiwa cementowego, drobnoziarnistego selekcjonowanego wypełniacza, specjalnych dodatków modyfikujących oraz syntetycznych włókien do nakładania ręcznego i mechanicznego, zarówno na powierzchniach poziomych a także pionowych, w warstwie o grubości od 5 do 35 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • średnia wytrzymałość na ściskanie 30 N/mm² (klasa wytrzymałości R3);
 • moduł sprężystości, współczynnik termicznej rozszerzalności i współczynnik przepuszczalności pary
  wodnej zbliżone do parametrów dla betonu średniej jakości;
 • wodoszczelność;
 • doskonała przyczepność do podłoża betonowego, wcześniej odpowiednio przygotowanego (czyszczenie,
  nawilżenie, zabezpieczenie prętów zbrojeniowych preparatem Mapefer lub Mapefer 1K).
 • Naprawa i reprofilacja narożników słupów, belek czy płyt balkonowych.
 • Rekonstrukcja otuliny zbrojenia w elementach żelbetowych.
 • Wyrównywanie powierzchniowych ubytków w betonie, np. gniazd żwirowych, złączy czy otworów po prętach wiążących deskowanie.
 • Wypełnienie sztywnych połączeń elementów betonowych.
 • Szybkie naprawy prefabrykowanych elementów betonowych uszkodzonych podczas transportu.
 • Naprawa ubytków konstrukcji mostowych.

DANE TECHNICZNE

PN-EN 1504-3 klasa wytrzymałości: R3
Typ materiału: CC
Konsystencja: proszek
Kolor: szary
Gęstość objętościowa (kg/m³): 1400-1500
Maksymalna średnica kruszywa (mm): 1,2
Zawartość suchej substancji (%): 100
Zawartość jonów chlorkowych EN1015-17(%): ≤ 0,05
Proporcje mieszania: na 100 Mapegrout 430 17,5-18,5 części wody lub 4,4-4,6 litra wody na 25 kg worek
Konsystencja zaprawy: tiksotropowa
Gęstość objętościowa zaprawy (kg/m³): 1800-2100
pH zaprawy: > 12,5
Maksymalny czas użytkowania: ok. 1 godziny
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Czas oczekiwania miedzy warstwami: maksymalnie 4 godziny

 

WŁASCIWOSCI UTWARDZONEJ ZAPRAWY (z dodatkiem 18% wody)

Właściwość użytkowa Metoda
badania
Min. wymagania
wartości dla klasy R3
wg EN 1504-3
Wartość
deklarowana
Wytrzymałość na ściskanie: (MPa): EN 12190 ≥25 (po 28 dniach) > 7 (po 1 dniu)
> 25 (po 7 dniach)
> 30 (po 28 dniach)
Wytrzymałość na zginanie (MPa): EN 196/1 brak wymagań > 2 (po 1 dniu)
> 4 (po 7 dniach)
> 6 (po 28 dniach)
Moduł sprężystości przy ściskaniu (GPa): EN 13412 ≥15 (po 28 dniach) ≥20 (po 28 dniach)
Przyczepność do podłoża betonowego o wskaźniku
w/c = 0,4 MC (0,4) wg EN 1766 (MPa):
EN 1542 ≥1.5 (po 28 dniach) > 2 (po 28 dniach)
Odporność na karbonatyzacje: EN 13295 dk ≤ betonu
kontrolowanego MC (0,45)
spełnia
Absorpcja kapilarna (kg/m²·h0.5): EN 13057 ≤0,5 ≤0,40
Kompatybilność cieplna, pomiar przyczepności wg
EN 1542 (MPa):
– zamrażanie-rozmrażanie:
– zraszanie:
– cykle suszenia:
EN 13687/1
EN 13687/2
EN 13687/4
≥1.5 (po 50 cyklach)
≥1.5 (po 30 cyklach)
≥1.5 (po 30 cyklach)
> 1.5
> 1.5
> 1.5
Reakcja na ogień: EN 13501-1 klasa A1

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Usunąć zniszczony beton i wszelkie luźno związane części, do uzyskania podłoża nośnego i o odpowiednim rozwinięciu powierzchni. Wszystkie pozostałości starych zapraw o słabej przyczepności winny zostać usunięte.
 • Usunąć pozostałości rdzy, mleczka cementowego, kurzu, innych zanieczyszczeń mogących oddziaływać antyadhezyjnie, oczyścić zbrojenie – metoda piaskowania lub hydromonitoringu
 • Nasączyć podłoże woda i odczekać przed aplikacja zaprawy Mapegrout 430 aż nadmiar wody odparuje. W razie konieczności można użyć sprężonego powietrza.

Przygotowanie zaprawy do nanoszenia recznego
Do pojemnika wlac 4,4-4,6 l czystej wody dla 25 kg suchej mieszanki.
Mieszając powoli wsypywać zaprawę Mapegrout 430.
Dla poprawy pielegnacji i redukcji skurczu – w przypadku przewidywanego dojrzewania w suchych warunkach pod koniec procesu mieszania dodać do zaprawy preparat Mapecure SRA w ilości od 0,25 do 0,5% wagowo (0,25-0,5 kg na kazde 100 kg zaprawy Mapegrout 430).
Mieszać przez 1-2 minuty aż do osiągnięcia jednorodnej mieszanki. Usunąć pozostałości suchej zaprawy ze ścianek pojemnika i mieszać ponownie przez 2-3 minuty. Do mieszania może być użyta mieszarka do zapraw lub wolnoobrotowa wiertarka wyposażona w odpowiednie mieszadło – w zależności od przygotowywanej ilości
zaprawy. Mieszanie winno odbywać się na wolnych obrotach dla uniknięcia nadmiernego napowietrzenia zaprawy. Mapegrout 430 zachowuje swoja urabialność przez około 1 godzinę w temperaturze +20°C.

Nanoszenie zaprawy
Zaprawa Mapegrout 430 może być nakładana maszynowo lub ręcznie przy użyciu stalowej pacy, bez  konieczności stosowania szalunku, zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych (w tym sufitowych), jednorazowo w warstwach o grubości do 35 mm. Gdy przyczepność do podłoża jest niewystarczająca przy aplikacji warstw grubszych niż 20 mm należy zastosować pręty łączące lub zakotwiona do podłoża siatkę zbrojeniowa oraz wcześniej uszorstnić powierzchnie. Warstwa o grubości przynajmniej 20 mm powinna przykryć pręty zbrojeniowe.
Cieńsze warstwy mogą być nakładane, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego rozwinięcia powierzchni podłoża i braku prętów zbrojeniowych.
Mapegrout 430 może także być nanoszony metoda mokrego natrysku przy użyciu odpowiednich maszyn, np. Turbosol lub Putzmeister.
Przed naniesieniem zaprawy Mapegrout 430 pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym Mapefer lub Mapefer 1K.
Gdy wymagane jest nałożenie drugiej warstwy zaprawy Mapegrout 430 musi to nastąpić zanim zwiąże warstwa poprzednia (w ciągu 4 godzin w temperaturze +20°C).
Gdy wymagane jest wygładzenie powierzchni naprawianej zaprawa Mapegrout 430 zalecane jest zastosowanie jednego z następujących produktów: Monofinish, Planitop 200, Mapefinish, Planitop 100, Mapelastic lub Mapelastic Smart – w zależności od wymagań.
Utwardzona zaprawę można pomalować elastyczna farba akrylowa Elastocolor Pittura.

Zalecenia dotyczące postępowania przed i po aplikacji

 • Używać zaprawy Mapegrout 430 w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i odpowiednio przechowywanych.
 • W warunkach podwyższonej temperatury zaprawę przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu, do przygotowania mieszanki stosować zimna wodę.
 • W warunkach obniżonej temperatury produkt chronić przed mrozem a do przygotowywania mieszanki stosować ciepła wodę.
 • Po nałożeniu zaprawy zaleca się staranna pielęgnację, szczególnie przy wietrznej pogodzie i przy nasłonecznieniu, w celu uniknięcia zbyt szybkiego odparowania wody z powierzchni zaprawy co mogłoby spowodować powstanie rys. Po 8-12 godzinach od nałożenia zaprawy powierzchnie należy zrosić woda i operację tą powtarzać co 3-4 godziny przez co najmniej 48 godzin.

CZYSZCZENIE

Sprzęt i narzędzia, niezwłocznie po zakończeniu prac oczyścić woda. Utwardzony produkt można usunąć jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE

17 kg/m² na warstwę o grubości 10 mm.

PRZECHOWYWANIE

Mapegrout 430 może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

OPAKOWANIA

Mapegrout 430 jest dostarczany w workach 25 kg. Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Mapegrout 430 zawiera cement, który działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji w karcie charakterystyki
produktu.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.