Żywica epoksydowa weber.prim 806 transparent 0,6 kg

Producent: WEBER
SKU: 1008060100

Naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi

WŁAŚCIWOŚCI

  • bezbarwna
  • w zestawie ze stalowymi łącznikami falowymi
  • do zamykania rys w betonie i jastrychu
  • do szybkowiążących zapraw żywicznych
  • układanie kolejnych warstwy po ok. 4 godz.

Weber.prim 806 jest szybkowiążącą żywicą epoksydową przeznaczoną do siłowego zamykania pęknięć w betonie lub jastrychach oraz jako środek wiążący do przygotowywania zapraw żywicznych.

 

DANE TECHNICZNE

 

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: brak
Barwa: przezroczysta
Konsystencja: płynna
Gęstość w temp. +20°C: ok. 1,1 kg/dm3
Proporcje mieszania: Komp. A : Komp. B = 100 : 40
Czas użycia w temp. +20°C: max. 10 min
Okres czasu między nakładaniem dwóch warstw: od 2 do 10 godzin
Temperatura powietrza i połdłoża: +8°C do +30°C
Wilgotność CM max. 4%
Możliwość dalszej obróbki lub chodzenia: 24 godz.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE, UNIWERSALNE MATERIAŁY NAPRAWCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem może być: beton, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa mierzona aparatem CM nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym należy zmatowić poprzez np. piaskowanie, frezowanie itp. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć.

APLIKACJA

Weber.prim 806 dostarczany jest w opakowaniach składających się z komponentu A (żywica) i  komponentu B (utwardzacz). Składniki należy ze sobą mieszać ze sobą w całości lub w odpowiedniej proporcji wagowej podanej na opakowaniu. Po wlaniu komponentu B do komponentu A całość należy mieszać wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem przez ok. 2 min., aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne wymieszanie żywicy pozostającej przy ściankach lub na dnie naczynia. Z tego względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego naczynia i ponownie wymieszać przez ok. 1 min. Nie należy przygotowywać większej ilości, jeśli nie zostanie ona zastosowana w podanym czasie zużycia. Jest to bardzo
ważne, ponieważ pomimo że żywica jest nadal płynna, to straciła już swoje właściwości.

Istniejące pęknięcie należy poszerzyć mechanicznie oraz wykonać nacięcia poprzeczne. Długość nacięcia ok. 9 cm, szerokość ok. 0,5 cm. Skrajne nacięcia powinny być zlokalizowane w odległości ok. 2-3 cm poza końcami pęknięcia, kolejne dwa po obu stronach w odległości 2-3 cm od początku pęknięcia. Pozostałe nacięcia poprzeczne należy wykonywać co ok. 20-30 cm. Wykonane bruzdy należy dokładnie odkurzyć, usuwając powstały pył. Przygotowaną żywicę weber.prim 806 wlać w pęknięcie oraz nacięcia a następnie w bruzdach poprzecznych umieścić stalowe łączniki. Całość przesypać z nadmiarem suchym prażonym piaskiem o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po związaniu żywicy luźny piasek należy usunąć. Żywica weber.prim 806 jest wyrobem szybko wiążącym i po ok. 4 godzinach można przystąpić do dalszych prac.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i obiektu musi wynosić przynajmniej +8°C. Poniżej temperatury +8°C nie wolno używać produktu. Jednocześnie temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C powyżej punktu rosy. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie jakości wiązania.

ZUŻYCIE


Zamykanie pęknięć – ok. 1,1 kg/dm3
Spoiwo do zaprawy – ok. 0,25 kg/dm3

OPAKOWANIA

puszki 0,6 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

UWAGA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby.