Preparat do gruntowania podłoży weber.floor 4716 30 kg

Producent: WEBER
SKU: 104716300099

Karta Charakterystyki

Preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe i posadzki, koncentrat do rozcieńczania wodą

WŁAŚCIWOŚCI

 • zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
 • poprawia rozlewność zapraw podłogowych
 • zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem
 • zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy
 • łatwy w stosowaniu
 • po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie
 • paroprzepuszczalny
 • do wnętrz i na zewnątrz

 

1 089,60  885,85  netto

Brak w magazynie

 • Do gruntowania podłoży przed każdym zastosowaniem zapraw podłogowych i posadzek weber.floor
 • Na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe
 • Polecany na trudne podłoża
 • Do szlamowania podłoży przed układaniem podkładów podłogowych
 • Do gruntowania podłoży pod inne podkłady podłogowe

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z: PN-C-81906:2003 (rodz. III)
Zużycie materiału: w zależności od podłoża ok. 0,1-0,2 kg koncentratu na 1 m2
Czas schnięcia: ok. 3 do 5 godzin*

* Przy temperaturze powietrza +20°C i wilgotności względnej 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

weber.floor 4716 ma bardzo dobrą przyczepność do suchych, mocnych, zwartych, wolnych od zanieczyszczeń podłoży betonowych (wylewanych i prefabrykowanych), ceramicznych,kamiennych, drewnianych, jastrychów cementowych, lastriko, stalowych itp. Podłoże należy oczyścić mechanicznie np. przez śrutowanie i dokładnie odkurzyć. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. bitumiczne) należy usunąć.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartość opakowania należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w odpowiedniej proporcji w zależności od rodzaju podłoża. Proporcje mieszania podano w tabeli. Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać za pomocą szczotki – nasycać
podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż. Czas schnięcia gruntu zależny jest od temperatury (powietrza i podłoża!) oraz wilgotności.
Podkład podłogowy najlepiej układać, kiedy zagruntowana powierzchnia przy dotyku jest jeszcze lekko kleista, nie może jednak zostawiać mokrych śladów. Gruntować 3-24 godziny przed nakładaniem zapraw. Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana po 24 godzinach od ostatniego
gruntowania. Zbyt krótki czas schnięcia przed położeniem zapraw podłogowych, niska temperatura i/lub wysoka wilgotność może powodować uszkodzenia w warstwie preparatu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w nakładanej warstwie zaprawy.

Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie weber.floor 4716 do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe Weber:

podłoże weber.floor 4716 : woda wydajność 1 kg koncentratu
Beton wylewany lub prefabrykowany 1:3* ok. 10 m2
Drewno, stal zabezpieczona antykorozyjnie 5:1 + sucha zaprawa ** ok. 5 m2
Płytki ceramiczne, lastriko, kamień, PVC 1:1 + sucha zaprawa ** ok. 7 m2
Suche, porowate powierzchnie, np. wylewki cementowe (szlichty) 1 warstwa 1:5***
2 warstwa 1:3
ok. 5 m2

* W przypadku chłonnego podłoża betonowego gruntować jak dla wylewek cementowych.
** Świeżo wylany grunt posypać równomiernie niewielką ilością suchej zaprawy podłogowej lub piaskiem kwarcowym i powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże; po wyschnięciu całe podłoże dokładnie odkurzyć.
*** Uwaga: Dla podłoży szczególnie porowatych zalecane jest dodatkowe, wstępne gruntowanie weber.floor 4716 rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:10. W przypadku wylewek samopoziomujących weber.floor gruntować jak dla warstw podkładowych z weber.floor 4600, weber.floor 4602.

Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie weber.floor 4716 do gruntowania podłoży pod posadzki przemysłowe Weber:

podłoże weber.floor 4716 : woda wydajność 1 kg koncentratu
beton wylewany lub prefabrykowany 1 warstwa 1:5
2 warstwa 1:3
ok. 5 m2
beton ciężki 1:3 ok. 10 m2
warstwy podkładowe
weber.floor 4600
weber.floor 4602
1 warstwa 1:10
2 warstwa 1:3
ok. 7 m2

W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

ZUŻYCIE

W zależności od podłoża:
ok. 0,1-0,2 kg koncentratu na 1 m2

OPAKOWANIA

kanister 5 kg i 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Preparat przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed mrozem!

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.