Samopoziomujący podkład pod posadzki weber.floor 4602 Industry Base Extra 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 104602250099

Samopoziomujący podkład pod posadzki przemysłowe, 5-30 mm

WŁAŚCIWOŚCI

 • samopoziomujący
 • pod samopoziomujące posadzki przemysłowe weber.floor i posadzki żywiczne
 • podwyższona odporność na ścieranie, przy lekkich obciążeniach może być warstwą ostateczną
 • wzmocniony włóknami
 • szybkotwardniejący
 • ruch pieszy po 2-4 godzinach
 • bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • paroprzepuszczalny

164,00  133,33  netto

10 w magazynie

Podkład samopoziomujący weber.floor 4602 Industry Base Extra wchodzi w skład systemu wykonywania nowych oraz renowacji istniejących posadzek przemysłowych i jest przeznaczony do:

 • wyrównywania i poziomowania podłoża lub tworzenia warstwy wzmacniającej, przenoszącej obciążenia na słabszym podłożu przed zastosowaniem posadzki samopoziomującej weber.floor 4610 Industry Top
 • wykonywania podkładów pod posadzki żywiczne epoksydowe, poliuretanowe itp.,
 • wykonywania warstw nawierzchniowych poddawanych ścieraniu, przeznaczonych do ruchu pieszego i niewielkiego ruchu transportowego pojazdów o całkowitym ciężarze nie przekraczającym 3,5 t na kołach ogumionych,
 • stosowania wewnątrz budynków w obiektach nowych i remontowanych, na nośnych podłożach betonowych, w obiektach przemysłowych, magazynach, sklepach, powierzchniach wystawienniczych, budynkach użyteczności publicznej itp.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania 4,25-4,5 litra wody na 25 kg
Zużycie ok. 1,7 kg/m² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) ≥ 25 N/mm² (C25)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) ≥ 7 N/mm2 (F7)
Odporność na ścieranie BCA (po 28 dniach) AR1
Rozpływność 190 – 220 mm (pierścień 68 x 35 mm)
Czas zużycia ok. 15 min.*
Grubość warstwy 5 – 30 mm
Szybkość układania – pompą: ok. 300 m²/godz.
– ręcznie: ok. 50 m²/godz.
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Czas utwardzania – dla ruchu pieszego: 2 – 4 godz. *
– lekkie obciążenia: 1 dzień
– pełne obciążenie: 7 dni
– układanie posadzki weber.floor 4610 Industry Top: min. 8 – 12 godz.*
– układanie posadzek żywicznych: min. 3 dni.*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Istniejące spękania należy naprawić np. żywicą weber.tec EP10 i klamrami stalowymi. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2 (dla dużych obciążeń min. 1,5 N/mm2).
Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 zgodnie z opisem w karcie technicznej. Jeśli wytrzymałość jest niższa, podłoże wzmocnić głęboko penetrującą żywicą epoksydową weber.tec EP 19. Należy sprawdzić parametry podłoża po procesie wzmacniania. Następnie do gruntowania zastosować żywicę epoksydową weber.tec EP 10 zgodnie z opisem w karcie technicznej.
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 4,25-4,50 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. weber.floor 4602 Industry Base Extra zaleca się nakładać przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber).
Niewielkie powierzchnie można układać ręcznie. W takim przypadku do odmierzonej wody wsypać suchą mieszankę i mieszać przez 2-3 Exmin. mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności Weber. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp. W okresach zimowych materiał należy przed wymieszaniem przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływności zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

APLIKACJA

W przypadku układania mechanicznego szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 6 – 8 m (szerokość pola jest uzależniona m.in. od wydajności pompy i grubości układanej warstwy). Duże powierzchnie podzielić na pola robocze przy użyciu samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965.
Zaprawę weber.floor 4602 Industry Base Extra wylewać na podłoże warstwą o grubości 5–30 mm, pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę wygładzić pacą zębatą.
Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni pola roboczego. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnym polu. Konsystencja zaprawy umożliwia wykonywanie spadków do 1,5 cm/m.
Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z wężem za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.
Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy. Jeżeli podkład będzie narażony na zawilgocenie i działanie substancji chemicznych, jak: oleje, rozpuszczalniki, kwasy itp., to jego powierzchnia musi być zabezpieczona odpowiednią powłoką ochronną.
W przypadku układania na podkładzie posadzki samopoziomującej weber.floor 4610 Industry Top, gruntowanie podkładu preparatem weber.floor 4716 można wykonać najwcześniej po 8-12 godzinach od ułożenia weber.floor 4602 Industry Base Extra. Jeśli grunt wysycha dłużej niż 3-4 godziny, podkład należy pozostawić dłużej do wyschnięcia, gdyż układanie posadzki w tych warunkach może grozić pojawieniem się pęcherzy powietrznych na powierzchni posadzki. Posadzki żywiczne można układać najwcześniej po 3 dniach, sprawdzając wcześniej wilgotność podkładu. Przed układaniem posadzek żywicznych powierzchnię podkładu należy ześrutować.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%, wilgotnośc względna powietrza 50-70%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Produkty podobne