Metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek betonowych Multitop Enduro 30 kg

Producent: BAUTECH
SKU: 920101300099

MULTITOP® ENDURO jest metaliczno-krzemową, suchą posypką nawierzchniową (DST – dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka odporność na ścieranie i pylenie
 • Wysoka odporność na uderzenia
 • Z dodatkiem trudnościeralnego kruszywa metalicznego
 • Szczelna i niepyląca nawierzchnia
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Mrozoodporny

Do wykonywania nowych posadzek utwardzonych powierzchniowo o wysokiej twardości oraz odporności na ścieranie i pylenie w obiektach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, fabrykach, warsztatach, halach magazynowych, centrach logistycznych, parkingach itp. obiektach narażonych na średnie obciążenia mechaniczne.

Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiony i zatarty na świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą, odporną na ścieranie i pylenie, gładką posadzkę o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp.

 

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z EN-13813

Reakcja na ogień A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach powyżej 50 N/mm2 (C50)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach powyżej 10 N/mm2 (F10)
Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach poniżej 3 cm3/50 cm2 (A3)
Odporność chemiczna m.in. oleje, chłodziwo, bielinka, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne
Przesiąkliwość oleju 0 mm
Twardość wg skali Mohsa >7
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Możliwość obciążania* lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BETONOWE POSADZKI PRZEMYSŁOWE – POSYPKI UTWARDZAJĄCE Z WĘGLIKIEM KRZEMU

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Utwardzacz powierzchniowy MULTITOP® ENDURO stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu niskoskurczowego:

 • klasa min. C20/25
 • stosunek w/c ≤ 0,50
 • ilość cementu ≤ 350 kg/m3
 • zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707. Cement — Cement specjalny — Skład, wymagania i kryteria zgodności
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3
 • dodatek włókien polimerowych BAUMEX, stalowych BAUMIX i włókien polipropylenowych BAUCON wg zaleceń BAUTECH
 • konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm
 • dodatek włókien powoduje zmniejszenie opadu stożka

W przypadku nawierzchni zewnętrznych klasa ekspozycji i klasa betonu dobierana jest indywidualnie.

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania. Beton musi być odpowiednio zagęszczony.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego MULTITOP®ENDURO, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego.
Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie rozsiać ok. 2 kg/m2 utwardzacza MULTITOP®ENDURO. Powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie rozsiać utwardzacz w ilości ok. 2 kg/m2 i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem. Ilość wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4 kg/m2. Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować wybranym preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci:
BAUSEAL® EKO
Wodorozcieńczalny preparat pielęgnujący do posadzek przemysłowych nakładany metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Wydajność 1 litr na 8-12 m2
BAUSEAL® ENDURO
Rozpuszczalnikowy preparat pielęgnujący do posadzek przemysłowych nakładany na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Wydajność 1 litr na 8-10 m2
BAUTECH FORMULA®
Krzemianowo-polimerowy, pielęgnacyjno–wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1-0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu, do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy. Wydajność 1 litr na 4-10 m2
NANOSEAL®
Litowo-polimerowy, pielęgnująco-wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie zawierających wolnych związków wapnia. Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1 – 0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu, do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy. Wydajność 1 litr na 4-10 m2

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C – +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. – nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki.
Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.
Przy wilgotności względnej powietrza poniżej 40% istnieje ryzyko pojawienia się wykwitów na powierzchni. Przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% może wystąpić wydłużony proces wiązania betonu.
Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe posadzki.

ZUŻYCIE

ok. 4,0 kg/m2 10%

OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.