Korundowo-krzemianowy utwardzacz do posadzek betonowych Nanotop 450 30 kg

Producent: BAUTECH
SKU: 920102300099

Korundowo-krzemianowy utwardzacz do posadzek betonowych w systemie DST CT-C60-F10-A6 kolor szary

WŁAŚCIWOŚCI

  • Gotowy do użycia
  • Wysoka odporność na ścieranie < 6 cm3/50 cm2 (tarcza Boehmego – klasa A6)
  • Wysoka odporność na uderzenia
  • Niepyląca powierzchnia
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Nanotop®450 jest innowacyjną korundowo-krzemianową, suchą posypką nawierzchniową (DST – dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera krzemianowy krystalizator, twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Dodatek wyselekcjonowanych nanocząsteczek powoduje dodatkowe chemiczne uszczelnienie i utwardzenie powierzchni oraz znacząco poprawia obróbkę materiału. Naniesiony i zatarty na świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą, odporną na ścieranie i pylenie, gładką posadzkę o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp.

  • Obiekty narażone na średnie obciążenia mechaniczne
  • Pomieszczenia techniczne
  • Warsztaty
  • Garaże
  • Obiekty o lekkim ruchu kołowym i pieszym

 

DANE TECHNICZNE

Wyrób zgodny z EN-13813

Reakcja na ogień A1fl
Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach powyżej 60 N/mm2 (C60)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach powyżej 10 N/mm2 (F10)
Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach poniżej 6 cm3/50cm2 (A6)
Przesiąkliwość oleju 0 mm
Twardość wg skali Mohsa >7
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
Możliwość obciążania* lekkie obciążenia: 14 dni
pełne obciążenia: 28 dni

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BETONOWE POSADZKI PRZEMYSŁOWE – POSYPKI UTWARDZAJĄCE Z WĘGLIKIEM KRZEMU

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Utwardzacz powierzchniowy Nanotop®450 stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu niskoskurczowego:
• klasa min. C20/25
• stosunek w/c ≤ 0,50
• ilość cementu ≤ 350 kg/m3
• zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707 Cement — Cement specjalny — Skład, wymagania i kryteria zgodności
• cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
• kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
• zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4%
• punkt piaskowy ok. 35%
• łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3
• dodatek włókien polimerowych BAUMEX® lub stalowych BAUMIX® wg zaleceń BAUTECH®
• konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm. Dodatek włókien powoduje zmniejszenie opadu stożka.
W przypadku nawierzchni zewnętrznych klasa ekspozycji i klasa betonu dobierana jest indywidualnie.
UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania.
Beton musi być odpowiednio zagęszczony.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego Nanotop®450, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie rozsiać ok. 2 kg/m2 utwardzacza Nanotop®450. Powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie rozsiać utwardzacz w ilości ok. 2 kg/m2 i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem. Ilość wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4 kg/m2. Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.

Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zaimpregnować wybranym preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci:
NANOSEAL®
Litowo-polimerowy, pielęgnująco-wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Dzięki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzymałej matrycy cementowej o ekstremalnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Dodatkowa modyfikacja selektywnie dobranym spoiwem polimerowym zapewnia maksymalne doszczelnienie betonu poprzez wiązanie składników matrycy betonowej nie zawierających wolnych związków wapnia. Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1 – 0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równo-miernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).
Wydajność 1 litr na 4-10 m2

BAUTECH® FORMULA
Krzemianowo-polimerowy, pielęgnująco–wzmacniający i uszczelniający preparat do powierzchni betonowych. Preparat należy nanosić równomiernie na nawierzchnię metodą natryskową w ilości 0,1-0,2 l/m2 do uzyskania całkowitego pokrycia. Nawierzchnia powinna pozostać mokra przez 15-20 minut, w miejscach wysychających szybciej, należy na bieżąco nanieść dodatkową ilość preparatu (do równomiernego rozłożenia i utrzymania przez odpowiedni czas mokrej powierzchni zalecany jest mop mikrofibrowy).
Wydajność 1 litr na 4-10 m2
BAUSEAL® ENDURO
Rozpuszczalnikowy impregnat do posadzek przemysłowych nakładany na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.
Wydajność 1 litr na 8-10 m2
BAUSEAL® EKO
Wodorozcieńczalny impregnat do posadzek przemysłowych nakładany metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż.
Wydajność 1 litr na 8-12 m2
NANOCOAT®
Krzemianowo-litowy preparat wybłyszczający. Dzięki niewielkim rozmiarom molekularnym preparat głęboko penetruje matrycę betonową, tworząc tzw. formułę mikrozbrojenia powierzchniowego, które zapewnia wysoką odporność chemiczną i fizyczną, utwardza i uszczelnia powierzchnię posadzki oraz kreuje zwartą, nie pylącą i wodoszczelną strukturę. Aplikację produktu NANOCOAT® należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi gdyż będą one widoczne i negatywnie wpłyną na estetykę posadzki. Po wyschnięciu (ok.60 min.), powierzchnię należy wypolerować delikatnym padem (białym) lub specjalnymi diamentowymi padami polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża ok.30°C. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność można powtórzyć 2-3 razy.
Wydajność 1 litr na 20-60 m2

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.

Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. – nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. Zróżnicowanie kolorystyczne posadzki może być również wynikiem niejednorodnego podłoża betonowego.

Przy wilgotności względnej powietrza poniżej 40% istnieje ryzyko pojawienia się wykwitów na powierzchni. Przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% może wystąpić wydłużony proces wiązania betonu.

Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe posadzki.

ZUŻYCIE

ok. 4,0 kg/m2 ± 10%

OPAKOWANIA

Worki 30 kg, palety 35 x 30 kg = 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.