Jednoskładnikowa elastyczna masa dylatacyjna do posadzek przemysłowych Bauflex 35 600 ml

Producent: BAUTECH
SKU: 9201210100

BAUFLEX 35 jednoskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych posadzek przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wyrób jednoskładnikowy, gotowy do użycia
  • Duża przyczepność do betonu
  • Wysoka wytrzymałość na rozdzieranie
  • Wysoka odporność na wietrzenie i starzenie
  • Do wnętrz i na zewnątrz

BAUFLEX 35 jest jednoskładnikową, poliuretanową, elastyczną masą dylatacyjną.

  • Do wypełnień szwów roboczych i szczelin przeciwskurczowych w posadzkach przemysłowych i nawierzchniach obciążonych ruchem pieszym i kołowym oraz w nawierzchniach narażonych na wpływy atmosferyczne i różnice temperatur
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w magazynach, halach produkcyjnych, budynkach użyteczności publicznej, na parkingach itp.

 

DANE TECHNICZNE

Powrót elastyczny ≥ 70%
Poprzeczny moduł rozciągający
‐ w temperaturze +23°C
‐ w temperaturze ‐20°C
≤ 0,4 N/mm2
≤ 0,6 N/mm2
Zmiana objętości ≤ 10%
Odporność na spływanie ≤ 3 mm
Wydłużenie 100%
Możliwość użytkowania po min. 24 godz.
Pełna wytrzymałość po 7 dniach
Wilgotność podłoża poniżej 4%
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Kolory szary, zielony, brązowy, czerwień dachówkowa

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: WYPEŁNIENIE DYLATACJI – KITY DYLATACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze /szczeliny przeciwskurczowe należy powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny BAUCORD o średnicy ok. 25% większej niż szerokość szczeliny. Powierzchnie sfazowane i ściany szczeliny zagruntować preparatem BAUFLEX PRIMER i pozostawić na około 60 minut, gdy preparat gruntujący staje się lepki.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

BAUFLEX 35 jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Opakowanie z masą dylatacyjną BAUFLEX 35 umieścić w pistolecie do aplikacji. Szczelinę wypełniać masą dylatacyjną wyciskaną z pistoletu, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nadmiar masy usunąć. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. Unikać zamykania w masie pęcherzy powietrza. Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze miękka. Przy temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +15°C, nawierzchnię można użytkować po ok.24 godzinach od wypełnienia szczelin. Świeżo wypełnione szczeliny należy chronić przed działaniem wody przez okres min. 8 godzin.

WYMIARY WYPEŁNIEŃ SZWÓW ROBOCZYCH I SZCZELIN PRZECIWSKURCZOWYCH
Rodzaj posadzki Wymiary boku pola
[m]
Szerokość wypełnienia
[mm]
Głębokość wypełnienia
[mm]
Średnica sznura Baucord
[mm]
W 3 do 6 m 5*) 5*) 6*)
W 3 do 6 m 6 6 8
Zz 3 do 4 m 5*) 5*) 6*)
Zz 3 do 4 m 6 6 8
Zz 4 do 6 m 6*) 6*) 8*)
Zz 4 do 6 m 8 8 10
Zo 3 do 4 m 10 10 13
Zo 4 do 6 m 12 12 15

W – nawierzchnie wewnętrzne
Zz – nawierzchnie zewnętrzne zakryte
Zo ‐ nawierzchnie zewnętrzne odkryte
*) wymiary dopuszczalne w przypadku stosowania w mieszance betonowej cementów niskoskurczowych CEM I MSR 42.5 NA, które równocześnie zalecane są jako bezpieczne w stosunku do groźnej dla posadzek reakcji alkaliów zawartych w cemencie z reaktywnymi ziarnami kruszyw

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić +10 ÷ +25°C, przy wilgotności względnej powietrza max. 80% oraz wilgotności ścian szczeliny poniżej 4%. Pomieszczenia, w których wykonuje się prace, należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

Zabrudzenia należy czyścić bezpośrednio po użyciu acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ZUŻYCIE

Orientacyjna wydajność przy wymiarach spoiny (szerokość x głębokość)
5×5 mm – 22,0 m/op.
6×6 mm – 16,0 m/op.
8×8 mm – 8,5 m/op.
10×10 mm – 5,5 m/op.
12×12 mm – 4,0 m/op.

OPAKOWANIA

600 ml

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

6 miesięcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poliuretanowe masy dylatacyjne po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki mas dylatacyjnych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania wypełnień dylatacyjnych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których wykonywane są wypełnienia dylatacyjne, muszą być dobrze wietrzone. Pracownicy powinni używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zabrudzone miejsca należy natychmiast przemyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W razie wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Składniki mas dylatacyjnych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.