Barwna żywica epoksydowa Nexler EPOLIS EP-300 RAL 7023 20 kg

Producent: IZOHAN
SKU: 710211200099

Nexler EPOLIS EP-300 jest dwuskładnikową epoksydowomineralną, barwioną masą posadzkową. Stanowi estetyczną, a także łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch kołowy o średnich obciążeniach

WŁAŚCIWOŚCI

  • W stanie utwardzonym jest odporny na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, zasad i soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników itp.

952,40  774,31  netto

10 w magazynie

Stosowany jest jako warstwa zasadnicza oraz wierzchnia przemysłowych posadzek bezspoinowych w różnych systemach posadzkowych. Może być stosowany zarówno na zagruntowany beton, jak też na warstwy pośrednie tj. warstwę wyrównawczo-szpachlową z Nexler EPOLIS EP-200, względnie laminat epoksydowoszklany z Nexler EPOLIS EP-200. Może być wykonywany w następujących wersjach:

  • samorozlewnej (grubość ok. 1,5 – 3 mm),
  • przeciwpoślizgowej z posypką kwarcową (grubość ok. 1– 3 mm),
  • wylewano – szpachlowej z wypełniaczem kwarcowym (grubość ok. 3 – 5 mm).

 

DANE TECHNICZNE

Gęstość: 1,60 g/cm3± 5%
Czas przydatności do użycia po wymieszaniu składników: 25 min
Odporność na ścieranie BCA wg. PN-EN 13892-4 (system wylewany): AR1
Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego: B2
Odporność na uderzenie wg PN-EN ISO 6272-1 (system wylewany): IR10
Ruch pieszy (w temp. otoczenia +18÷ +20 °C): po 48 h
Pełne parametry użytkowe: 7-14 dni
Lepkość (kubek Forda ø 10 mm) w +23°C (wg. PN-EN ISO 2431): 45 s
Reakcja na ogień (w systemie posadzkowym): Bfl-s1

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY EPOKSYDOWEBARWNE POWŁOKI ŻYWICZNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi spełniać następujące warunki:
• beton klasy min. C20/25,
• bez mleczka cementowego, równe, zatarte na ostro,
• wysezonowane przez min. 28 dni,
• wytrzymałość metodą „pull-off” co najmniej 1,5MPa,
• przeszlifowane, odpylone i odtłuszczone,
• suche, wilgotność betonu max 4%,
Dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku większych ubytków i nierówności podłoża należy wykonać warstwę wyrównawczo-szpachlową z kompozycji epoksydowej Nexler EPOLIS EP-200.

Powierzchnia, która ma być zabezpieczona/pokryta żywicą epoksydową musi być całkowicie czysta, sucha (wilgotność max 4%) i zmatowiona. Przed nałożeniem masy należy powierzchnię odtłuścić, oczyścić z wszelkiego rodzaju zabrudzeń, kurzu i wcześniejszych powłok. W przypadku nowych podłoży mechanicznie usunąć mleczko cementowe i dokładnie odpylić.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Dla uzyskania odpowiedniego efektu, płynną żywicę epoksydową oraz utwardzacz należy wymieszać przed użyciem ściśle i zgodnie z proporcjami podanymi przez producenta. Stosowanie do odmierzania potrzebnych ilości obu składników pojemników z podziałką daje niedokładne wyniki, nie zalecamy tej formy dozowania. Zalecamy odważać żywicę i utwardzacz na wadze (proporcje wagowe) z dbałością o wskazania i podane wytyczne.
Składnik A należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia i równomiernego rozprowadzenia wypełniacza mineralnego. Następnie dodać całkowitą ilość składnika B i mieszać około 3 minuty za pomocą mieszadła mechanicznego o szybkości 300-600 obr./min. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia w celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza. Po wymieszaniu materiał przelać do naczynia roboczego i ponownie wymieszać.
Kiedy oba składniki żywicy epoksydowej zostaną odmierzone i wymieszane, rozpoczynają się reakcje chemiczne składników prowadzące do utwardzenia mieszaniny. Szybkość procesu zależy od temperatury przygotowania, składu żywicy oraz wielkości jednorazowej porcji masy. Czas przydatności do użycia po wymieszaniu składników wynosi od kilku do ok. 25 minut. Okres płynności żywicy określa możliwość jej nałożenia na przygotowaną powierzchnię.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Wersja samorozlewna:
Przygotowaną kompozycję żywiczną wylewa się na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże. Wylewaną kompozycję rozkłada się równomiernie do żądanej grubości za pomocą rakli, pac, szpachli, grzebienia lub zgarniaka dystansowego. Następnie należy niezwłocznie odpowietrzyć warstwę ułożonej żywicy za pomocą kolczastego wałka. Żywica w wersji samorozlewnej może być stosowana na powierzchniach o maksymalnym spadku 1,5%. W przeciwnym razie konieczne jest stosowanie zagęszczacza nadającego właściwości tiksotropowe.

Wersja antypoślizgowa:
Przygotowaną kompozycję układa się na odpowiednio przygotowanym i zagruntowanym podłożu, w postaci powłokowej. Następnie, w celu uzyskania struktury antypoślizgowej, chropowatej, świeżą żywicę należy całkowicie jednorodnie posypać, aż do osiągnięcia stanu suchości, suszonym frakcjonowanym piaskiem kwarcowym. W zależności od wymaganego stopnia szorstkości można zastosować piaski o uziarnieniu 0,2–0,8mm, 0,4-0,8mm lub 1,0–1,6mm. Po stwardnieniu i związaniu żywicy, nadmiar piasku należy zmieść i usunąć, a powierzchnię lekko przeszlifować w celu usunięcia pozostałych luźnych ziaren piasku i dokładnie odkurzyć i odpylić. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć wierzchnią warstwę zamykającą z Nexler EPOLIS EP-300. Warstwę tę można nałożyć za pomocą wałka malarskiego, kauczukowej ściągaczki lub pacy stalowej.

Wersja wylewano – szpachlowa z dodatkiem wypełniacza kwarcowego:
Składniki A i B należy wymieszać wg zaleceń podanych powyżej. Następnie należy dodawać stopniowo odpowiednią ilość piasku kwarcowego porcjami, ciągle mieszając. Po dokładnym wymieszaniu kompozycję rozlać na przygotowanym, zagruntowanym podłożu i rozprowadzić raklą dystansową lub ściągaczką ząbkowaną na odpowiednią grubość. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać około 5 minut i następnie przewałkować świeżo ułożoną masę wałkiem kolczastym, w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni. Jeśli zaobserwujemy, że kompozycja nie zlewa się, należy bezwzględnie zaprzestać odpowietrzania. Żywica epoksydowa jest produktem polimerowym, składającym się z dwóch składników: płynnej żywicy i utwardzacza. Dopiero po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach powstaje stałe i trwałe spoiwo. W zależności od składu i temperatury stosowania oraz wilgotności powietrza następuje utwardzenie mieszanki, które może trwać od kilku minut do kilku godzin. Stosunek/proporcje ilości żywicy do ilości utwardzacza muszą być precyzyjnie dobrane zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku konieczności dzielenia porcji na mniejszą stosować technikę porcjowania wagowo.

Przy wykonywaniu posadzek cienkowarstwowych żywicę można nakładać za pomocą wałka malarskiego.

Uwagi ogólne:
Przy większych powierzchniach należy wykonać dylatacje poprzez nacięcie gotowej posadzki w miejscach naturalnych dylatacji. Otrzymane szczeliny wypełnić elastyczną masą poliuretanową. Dopuszczalny czas stosowania wymieszanego materiału w temp. +20°C wynosi ok. 25 min. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu obróbki żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poszczególne partie produktu mogą nieznacznie różnić się odcieniem koloru. Należy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej. Wygląd wykonanej posadzki jest zależny od temperatury i wilgotności otoczenia oraz chłonności podłoża. W niższych temperaturach należy liczyć się z opóźnieniem wiązania, a także ze zmianą konsystencji materiału i ewentualnym zwiększonym zużyciem.
W sprawach trudnych technicznie, zadaniach specjalnych prosimy zwracać się do przedstawicieli handlowych lub bezpośrednio do producenta. Deklarujemy pomoc techniczną w zakresie doboru materiałów i sposobów wykonania posadzki.

Narzędzia czyścić acetonem natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym).

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Prace powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od +12°C do +27°C przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o min 3°C wyższa od temperatury punktu rosy aż do całkowitego utwardzenia materiału. Wszystkie materiały do wykonywania posadzek powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w warunkach, w których będzie wykonywana posadzka. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności przed prowadzeniem prac spawalniczych. Jednym z najważniejszych elementów jakie należy zapewnić przy układaniu i stosowaniu rozwiązań posadzkowych jest odpowiednia jakość podłoża. Powinno ono mieć min. 25 MPa wytrzymałości na ściskanie oraz min. 1,5 MPa wytrzymałości na odrywanie w teście pull-off. Jeśli podłoże jest stabilne bez widocznych uszkodzeń, a jednak zbyt słabe, należy je dodatkowo wzmocnić głębokopenetrującą żywicą epoksydową Nexler EPOLIS EP-100.
Podłoże musi równe, ponieważ każda niedoskonałość, nierówność, ubytki, pęknięcia podłoża będą widoczne na cienkiej posadzce żywicznej. Ponieważ większość układów żywicznych nie przepuszcza pary wodnej, w podłożu powinna być wykonana szczelna hydroizolacja, będąca zarazem paroizolacją. Brak takiej izolacji będzie powodować wzrost ciśnienia pary wodnej pod powierzchnią powłoki żywicznej, prowadzący w efekcie do jej odspojenia równoznacznego ze zniszczeniem posadzki. W takim przypadku należy przeanalizować konieczność zmiany rozwiązania systemowego i zastosowanie układów w oparciu o spoiwo typu Nexler EPOLIS WE-200.

Twardości pozwalająca na ruch pieszy i obróbkę mechaniczną osiągana jest po 48h. Natomiast pełne utwardzenie, prowadzące do uzyskania optymalnych parametrów żywicy, następuje po 7-14 dniach.

ZUŻYCIE

W zależności od wersji użycia: 0,5 ÷ 3,50 kg/m2

OPAKOWANIA

20 kg (składnik A + składnik B)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien być przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Przy zachowaniu powyższych warunków okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. Przewożenie wyrobu wyłącznie krytymi środkami transportu.

UWAGI

Użytkownik wyrobu zobowiązany jest do używania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami. We wszystkich przypadkach zalecane jest przeprowadzeniem stosownej próby.