Wodorozcieńczalna, barwna powłoka epoksydowa Sikafloor-2540 W RAL 7023 6 kg

Producent: SIKA
SKU: 400562060099

Sikafloor®-2540 W jest dwuskładnikową, niskoemisyjną, wodorozcieńczalną, barwną powłoką na bazie żywicy epoksydowej. Przeznaczona do wykonywania łatwych w utrzymaniu, gładkich posadzek o błyszczącym wykończeniu

WŁAŚCIWOŚCI

 • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • Wodorozcieńczalna
 • Bezzapachowa
 • Łatwa aplikacja
 • Błyszczące wykończenie
 • Łatwa w konserwacji

Sikafloor®-2540 W przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

 • Barwna powłoka epoksydowa na beton, jastrychy cementowe, systemy z posypką oraz zaprawy epoksydowe
 • Pod normalne do średnio ciężkich obciążeń mechanicznych i chemicznych
 • Na powierzchnie w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, parkingowych, garażach, itp.

 

DANE TECHNICZNE

 

Baza chemiczna Wodorozcieńczalny epoksyd
Wygląd / Barwa Żywica – składnik A: barwna ciecz
Utwardzacz – składnik B: transparentna ciecz
Gęstość (wartości przy +23 °C.) Składnik A ~ 1,33 kg/dm3
Składnik B ~ 1,09 kg/dm3
Wymieszana żywica ~ 1,20 kg/dm3
Zawartość części stałych wagowo ~55 %
Zawartość części stałych objętościowo ~43 %
Odporność na ścieranie ~ 63 mg (CS 10/1000/1000) (14 dni/+23°C)
Odporność chemiczna Materiał odporny chemicznie na działanie wielu substancji.1)
Odporność termiczna Ekspozycja2) Suche, gorące
Stała +60°C
Krótkotwała maks. 7 dni +80°C
Krótkotrwała maks. 12 godzin +100°C
Krótkotrwała w warunkach wilgotnych/mokrych, gorących2) do +80°C przy oddziaływaniu
okazjonalnym, np. czyszczenie parą wodną

1) W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.-
2) Bez jednoczesnych obciążeń chemicznych i mechanicznych oraz tylko dla systemów Sikafloor® z posypką o łącznej grubości 3-4 mm.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BARWNE POWŁOKI ŻYWICZNE

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Temperatura podłoża Minimum +10°C / Maksimum +30°C
Wilgotność podłoża Maksimum 6% wagowo Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w piecu. Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.

 • Podłoże betonowe musi być nośne i o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie (minimum 25 MPa) oraz próba pull-off nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa.
 • Podłoże musi być czyste, suche i bez substancji pogarszających przyczepność, takich jak pył, olej, smar, powłoki i środki do pielęgnacji powierzchniowej, itp.
 • Podłoża betonowe należy przygotować mechanicznie poprzez zastosowanie obróbki strumieniowej lub frezowania w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyskania otwartej tekstury podłoża.
 • Słaby beton należy usunąć a wszelkie defekty podłoża należy całkowicie wypełnić materiałem do naprawy.
 • Naprawy podłoża, wypełnienia ubytków, kawern, nierówności, itp. należy wykonać przy użyciu odpowiednich materiałów z asortymentu Sikafloor®, Sikadur® lub Sikagard®.
 • Pył, luźne i niezwiązane cząstki należy całkowicie usunąć z całego podłoża przed rozpoczęciem aplikacji produktu, najlepiej przy użyciu szczotki lub odkurzacza.

Proporcje mieszania: Składnik A : składnik B = 72 : 28 (wagowo)
Przed mieszaniem przemieszać mechanicznie składnik A. Po dodaniu całej ilości składnika B do składnika A mieszać ciągle przez 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unikać zbyt intensywnego i długiego mieszania, które może powodować napowietrzenie materiału.
Narzędzia do mieszania:
Sikafloor®-2540 W należy dokładnie mieszać przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 – 400 obr./min.) lub innego odpowiedniego sprzętu.

Przydatność do stosowania

Temperatura Czas
+10°C ~ 120 minut
+20°C ~ 90 minut
+30°C ~ 45 minut

 

APLIKACJA

Czas utwardzania

Temperatura Minimum Maksimum
+10°C 48 godzin 7 dni
+20°C 20 godzin 5 dni
+30°C 10 godzin 3 dni

Podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od warunków zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia.

Przed aplikacją sprawdzić wilgotność podłożą, wilgotność względną powietrza i punkt rosy. Jeśli wilgotność podłoża > 6% można zastosować Sikafloor® EpoCem® jako tymczasową barierę przeciwwilgociową.
Gruntowanie:
Upewnić się czy warstwa gruntująca całkowicie pokrywa podłoże. W przypadku stosowania Sikafloor®-2540 W jako powłoki gruntującej zawsze pierwszą warstwę nanosić przy użyciu pędzla.
Warstwa doszczelniająca:
Sikafloor®-2540 W nanieść równomiernie przy użyciu wałka o krótkim włosiu. W celu uzyskania jednolitej powierzchni należy zachować „mokre” krawędzie w czasie aplikacji. Nierównomierne rozłożenie materiału i różne grubości warstwy materiału mogą prowadzić do zróżnicowania połysku powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia:
Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C
W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wilgotność powietrza do 70%. Zawsze należy uwzględniać wymaganie dotyczące temperatury punktu rosy.
Wilgotność względna powietrza
Maksimum 70%-
Punkt rosy: Uwaga na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni posadzki. Niskie temperatury i wysoka wilgotność zwiększają ryzyko wystąpienia wykwitów.

W celu utrzymania wyglądu posadzki po aplikacji z powierzchni Sikafloor®-2540 W należy niezwłocznie usuwać wszelkie rozlania oraz należy regularnie czyścić posadzkę przy użyciu szczotek obrotowych, myjek mechanicznych, myjek wysokociśnieniowych, technik czyszczenia i odkurzania, itp, stosując odpowiednie detergenty i woski. Stosowanie niestandardowych, agresywnych środków czyszczących lub zbyt wysokich stężeń środków czyszczących może powodować powstawanie przebarwień na powierzchni posadzki.

ZUŻYCIE

~ 0,2 – 0,3 kg/m² przy aplikacji wałkiem Rzeczywiste zużycie zależne jest od grubości posadzki. Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na: porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia. W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji proszę zapoznać się z Systemowymi Kartami Informacyjnymi dla poszczególnych rozwiązań.

OPAKOWANIA

Składnik A: 4,3 kg pojemnik, Składnik B: 1,7 kg pojemnik
Składniki A+B: 6,0 kg zestaw
Składnik A: 13,0 kg pojemnik, Składnik B: 5,0 kg pojemnik
Składniki A+B: 18,0 kg zestaw

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy od daty produkcji.
Produkt musi być odpowiednio składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturach pomiędzy +5°C a +30°C.