Powłoka gruntująca, warstwa sczepna, warstwa wyrównawcza Epoxy GL 100 25 kg

Producent: REMMERS
SKU: 201427250099

Epoxy GL 100 przezroczysta żywica do gruntowania, a także warstwa sczepna oraz warstwa wyrównawcza w systemach objętych specjalnymi dopuszczeniami

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Dobra zdolność penetracji podłoża
  • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Jako nieobsypywana warstwa podkładowa pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe Remmers

2 740,00  2 227,64  netto

Brak w magazynie

Powłoka gruntująca
Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione. W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.
Zużycie około 0,30 – 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości
Materiał wypełniony w proporcji do 1:1,5 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.
Zużycie Na mm grubości warstwy bazowej:
około 0,85 kg spoiwa/m² i 0,85 kg piasku kwarcowego (uz. 0,1 – 0,4 mm) /m²

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Komponent A Komponent B Mieszanka
Gęstość (20 °C) 1,12 g/cm³ 1,03 g/cm³ 1,10 g/cm³
Lepkość (25 °C) 870 mPa s 200 mPa s 600 mPa s

 

W stanie przereagowanym

Wytrzymałość na zginanie około 10 N/mm² *
Wytrzymałość na ściskanie około 40 N/mm² *

* Zaprawa z żywicy epoksydowej 1 : 10 z piadkiem normowym Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².
Podłoża muszą osiągnąć wilgotność równowagi i być chronione także podczas eksploatacji przed oddziaływaniem wilgoci od spodu.
beton: maks. 4 % wag. wilgoci
jastrych cementowy: maks. 4 % wag. wilgoci
jastrych anhydrytowy: maks. 0,3 % wag. wilgoci
jastrych magnezytowy: 2 – 4 % wag. wilgoci
W jastrychach anhydrytowych i magnezytowych należy absolutnie wykluczyć wnikanie wilgoci z elementów budowli lub gruntu.
Generalnie w przypadku jastrychów magnezytowych i anhydrytowych zaleca się stosowanie systemów przepuszczających parę wodną.
W przypadku wanien wychwytujących w systemach LAU zastosowanie mają instrukcje i specyfikacje ogólnego dopuszczenia nadzoru budowlanego, w szczególności w odniesieniu do ograniczenia pęknięć < 0,2 mm.

PRZYGOTOWANIE

Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.
Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów PCC lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

Opakowanie dwusegmentowe
Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.).
Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać. Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

Proporcja mieszania (A : B) 75 : 25 w częściach wagowych

W systemach wypełnianych do mieszanki żywicy reakcyjnej, dodawać podczas powolnego mieszania odpowiednią ilość wypełniacza i starannie wymieszać. Gotową mieszankę zaraz po jej przygotowaniu nakłada się w całości na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi.

APLIKACJA

Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10°C do maks. +30 °C.
Podczas twardnienia nałożony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ inaczej mogą wystąpić wady powierzchni i zmniejszenie przyczepności. Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%. Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
około 25 minut

Aplikacja następnych warstw (+20 °C)
Czasy przerw pomiędzy poszczególnymi etapami robót powinny wynosić, w temp. 20 °C, co najmniej 12 godzin, a maksymalnie 48 godzin. W przypadku dłuższych przerw uwarunkowanych tokiem prac na placu budowy powierzchnię ostatnio nakładanej warstwy należy w stanie świeżym obsypać drobnym, suszonym piecowo piaskiem kwarcowym (przykładowe uziarnienie: 0,3 – 0,8 mm), albo przed rozpoczęciem następnego etapu prac przeszlifować aż do białego przełomu.

Czas twardnienia (+20 °C)
Po powłoce można chdzić po 1 dniu, wytrzymałość mechaniczną uzyskuje po 3 dniach, pełną odporność osiąga po 7 dniach. Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Wskazówki: Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.
Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału.
Na skutek zróżnicowanej chłonności podłoży mineralnych zaimpregnowane powierzchnie mogą mieć niejednolity wygląd. Materiał nie nadaje się do stosowania na powierzchniach, wobec których stawiane są podwyższone wymagania estetyczne.
Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury. Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki. Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.
Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów. W przypadku stosowania w systemach wymagających uzyskania dopuszczeń należy przestrzegać informacji zawartych w poszczególnych dopuszczeniach.

NARZĘDZIA / CZYSZCZENIE

Paca stalowa, paca zębata, rakla zębata, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, wałek kolczasty, Mieszarka, ew. mieszalnik z ruchem wymuszonym.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.
Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

OPAKOWANIE

10 kg, 25 kg
Rodzaj opakowania pojemnik blaszany