Powłoka gruntująca, warstwa sczepna, warstwa wyrównawcza Epoxy ST 100 10 kg

Producent: REMMERS
SKU: 201160100099

Epoxy ST 100 przezroczysta żywica epoksydowa stosowana jako powłoka gruntująca, a także warstwa sczepna i warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność chemiczna
 • Dobra zdolność penetracji podłoża
 • Materiał nie zawiera plastyfikatorów, nonylofenolu i alkilofenolu
 • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  Jako nieobsypywana warstwa podkładowa pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe Remmers

841,50  684,15  netto

10 w magazynie

 • Powłoka gruntująca, warstwa sczepna, warstwa wyrównawcza
 • Do sporządzania wytrzymałych na ściskanie zapraw i powłok rozlewnych
 • Warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych
 • Gruntowanie w systemie Remmers Deck OS 8 classic

Przykłady zastosowań
Impregnacja / wzmacnianie
Materiał rozcieńczyć do 20% wag. rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, a następnie wylać do nasycenia na przygotowaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, jak np. ściągaczka gumowa, a następnie wwałkować w podłoże za pomocą wałka do epoksydów. W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.
Zużycie Około 0,30 – 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

Powłoka gruntująca
Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione. W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.
Zużycie Około 0,30 – 0,50 kg/m² spoiwa (zależnie od podłoża)

Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości
Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.
Zużycie Na mm grubości warstwy: około 0,85 kg/m² spoiwa i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

Zaprawa z żywicy syntetycznej
Wypełniony w proporcji do 1:10 części wagowych rozprowadzić i wygładzić za pomocą pacy stalowej.
Zużycie Na mm grubości warstwy: około 0,2 kg/m² spoiwa i 2,0 kg/m² Selectmix 25

Warstwa bazowa powłok zasypywanych
Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy/rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym. Jeszcze świeżą warstwę bazową obsypać w nadmiarze suszonym piecowo piaskiem kwarcowym. Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.
Zużycie Na milimetr grubości warstwy bazowej: około 0,85 kg/m² spoiwa i 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

Wskazówki
Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej. Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału. Na skutek zróżnicowanej chłonności podłoży mineralnych zaimpregnowane powierzchnie mogą mieć niejednolity wygląd. Materiał nie nadaje się do stosowania na powierzchniach, wobec których stawiane są podwyższone wymagania estetyczne. Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury. Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki. Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne. Przestrzegać odpowiednich świadectw kontroli dla systemów OS 8. Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

DANE TECHNICZNE

W stanie dostarczanym

Komponent A Komponent B Mieszanka
Gęstość (20 °C) 1,12 g/cm³ 1,03 g/cm³ 1,10 g/cm³
Lepkość (25 °C) 870 mPa s 200 mPa s 600 mPa s

W stanie przereagowanym

Wytrzymałość na zginanie ok. 10 N/mm² *
Wytrzymałość na ściskanie ok. 40 N/mm² *

* Żywica epoksydowa 1 : 10 z piaskiem normowym
Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTOWANIE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm². W przypadku stosowania w systemie OS 8 średnia przyczepność podłoża musi wynosić co najmniej 2,0 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa co najmniej 1,5 N/mm²). Dostępny raport z badań pod kątem odporności zespolenia przy działaniu wilgoci od spodu zgodnie z DIN EN 13578 w systemie OS 8. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność równowagi i być chronione także podczas eksploatacji przed oddziaływaniem wilgoci od spodu.

beton maks. 4 % wag. wilgoci
jastrych cementowy maks. 4 % wag. wilgoci
jastrych anhydrytowy maks. 0,3 % wag. wilgoci
jastrych magnezytowy 2 – 4 % wag. wilgoci

W jastrychach anhydrytowych i magnezytowych należy absolutnie wykluczyć wnikanie wilgoci z elementów budowli lub gruntu.
Generalnie w przypadku jastrychów magnezytowych i anhydrytowych zaleca się stosowanie systemów przepuszczających parę wodną.

Przygotowania
Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania.
Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów PCC lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

APLIKACJA

Przygotowanie materiału

Worek wielokomorowy
Opakowanie zewnętrzne otworzyć wzdłuż karbowania i wyjąć przezroczysty worek wielokomorowy. Wyciągnąć pręt dzielący komory worka. Oba składniki wymieszać poprzez ich intensywne wygniatanie (przez około 60 sekund).

Opakowanie dwusegmentowe
Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.). Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać. Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału. Proporcja mieszania (A : B) 75 : 25 w częściach wagowych. W systemach wypełnianych do mieszanki żywicy reakcyjnej, dodawać podczas powolnego mieszania odpowiednią ilość wypełniacza i starannie wymieszać. Gotową mieszankę zaraz po jej przygotowaniu nakłada się w całości na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi.

Sposób stosowania
Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C. Podczas twardnienia nałożony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ inaczej mogą wystąpić wady powierzchni i zmniejszenie przyczepności. Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%. Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
około 25 minut

Aplikacja następnych warstw (+20 °C)
Czasy przerw pomiędzy poszczególnymi etapami robót powinny wynosić, w temp. 20 °C, co najmniej 12godzin, a maksymalnie 48 godzin. W przypadku dłuższych przerw uwarunkowanych tokiem prac na placu budowy powierzchnię ostatnio nakładanej warstwy należy w stanie świeżym obsypać drobnym, suszonym piecowo piaskiem kwarcowym (przykładowe uziarnienie: 0,3 – 0,8 mm), albo przed rozpoczęciem następnego etapu prac przeszlifować aż do białego przełomu.

Czas twardnienia (+20 °C)
Po powłoce można chodzić po upływie około 1 dnia, mechanicznie obciążać po 3 dniach, pełną wytrzymałość i odporność uzyskuje po 7 dniach. Proces twardnienia można przyspieszyć poprzez dodanie ACC H. Wskazówki wykonawcze na ten temat dostępne na zamówienie! Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Narzędzia / czyszczenie
Paca gładka, paca zębata, rakla zębata, ściągaczka gumowa, wałek do epoksydów, wałek kolczasty, mieszalnik, ew. mieszarka z ruchem wymuszonym. Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers. Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE/TRWAŁOŚĆ

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.