Żywica epoksydowa do wykonywania powłok ochronnych weber.tec EP TE RAL 3009 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 101176250099

weber.tec EP TE (Harz EP TE) – dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, tiksotropowa żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym. Wykonana z niej powłoka wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ścieranie oraz elastycznością. Żywica weber.tec EP TE ułożona w postaci gładkiej powłoki doskonale nadaje się do utrzymania czystości oraz zabiegów odkażających powierzchnię. Żywica nie zawiera rakotwórczych związków smoły.

WŁAŚCIWOŚCI

  • twardoplastyczna postać
  • wysoka odporność na ścieranie
  • nie zawiera związków smoły

2 789,75  2 268,09  netto

Brak w magazynie

Żywica weber.tec EP TE przeznaczona jest przede wszystkim do ochrony podłoży mineralnych obiektów oczyszczalni ścieków, np. rur kanalizacyjnych, otwartych i zamkniętych komór fermentacyjnych. Jest również doskonałą ochroną antykorozyjną stalowych elementów urządzeń portowych, śluz, ścian szczelinowych. Odporna jest na ścieki, wodę morską, oleje, ropę oraz liczne rozcieńczone kwasy i zasady. Wytrzymałość na ścieranie można dodatkowo zwiększyć przez wypełnienie żywicy suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,8 mm. (np. w strefie zgarniaczy lub w korytach osadników piasku).

DANE TECHNICZNE

Baza: żywica epoksydowa
Kolor: czarny, czerwony
Gęstość: ok. 1,4 kg/dm3 w temp. +23°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): w stosunku wagowym 7:1
w stosunku objętościowym 5:1
Lepkość składnika A: 6500 – 8500 mPas w temp. +20°C
Lepkość składnika B: 200 – 300 mPas w temp. +20°C
Dokumenty odniesienia: EN 1504-2:2004
DoP-PL-tec EP TE/01/15

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: POWŁOKI ŻYWICZNE STOSOWANE W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem pod powłoki z żywicy weber.tec EP TE może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy, stal.
W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane metody mechaniczne: np. czyszczenie mechaniczne, frezowanie, śrutowanie, piaskowanie, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie) oraz ręczne: np. odkurzanie, szorowanie.
Ubytki, wykruszenia, pustki uzupełnić np. systemami betonu naprawczego – weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 755, weber.rep 756 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM 93, szpachlą z weber.tec EP 10 i piasku do żywic, szpachlą mineralną weber.rep 764. Przy doborze technologii naprawy należy kierować się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego. Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podłoża nie mogą powodować zamknięcia porów (powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko). W takiej sytuacji konieczne jest uszorstnienie podłoża. Wytrzymałość podłoża cementowego na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów oraz chronione przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć.
Stosowanie żywicy weber.tec TE nie wymaga wstępnego gruntowania podłoża. W przypadku stosowania żywicy w postaci zaprawy żywicznej, konieczne jest gruntowanie podłoża tą samą żywicą.
Podłoże stalowe powinno być suche i czyste. Wszystkie zanieczyszczenia działające antyadhezyjnie, szczególnie takie jak olej, tłuszcz, pył, należy usunąć. Zardzewiałą stal należy dokładnie oczyścić z rdzy. Najlepsze rezultaty daje metoda piaskowania. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystości SA 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nigdy nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

APLIKACJA

Żywicę nakładać bezpośrednio na przygotowane podłoże za pomocą wałków futrzanych, mocno dociskając je do podłoża. Wymagane jest nałożenie przynajmniej 2 warstw. Dla uzyskania pełnej odporności i trwałości, naniesiona powłoka musi być absolutnie wolna od porów. W przypadku zbyt porowatego podłoża zaleca się stosowanie nawet trzech warstw. Stosując przemiennie żywice w dwóch różnych kolorach, w łatwy sposób można kontrolować prawidłowość wykonywania prac.
W przypadku zastosowania żywicy weber.tec EP TE jako samorozlewnej zaprawy żywicznej należy do wymieszanych mechanicznie komponentów stopniowo dodawać piasek kwarcowy (piecowo suszony) o uziarnieniu 0,3-0,8 mm. Stosunek objętościowy obu składników, tj. żywicy do piasku, nie powinien przekroczyć wartości 1 : 0,3. Przygotowana samorozlewna zaprawa epoksydowa jest wylewana na zagruntowane podłoże. Po rozłożeniu zaprawy należy niezwłocznie odpowietrzyć warstwę ułożonej zaprawy za pomocą kolczastego wałka.
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. W przypadku niekorzystnych warunków cieplno-wilgotnościowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.

Czas obróbki: ok. 100 minut przy +10°C
ok. 50 minut przy +20°C
ok. 25 minut przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 24-36 godzinach przy +10°C
12-16 godzinach przy +20°C
6-8 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po: 10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

 

ZUŻYCIE

jako powłoka ochrona – zależy od stanu podłoża, zwykle 400-500 g/m2 na 1 warstwę, łączne zużycie powinno wynosić przynajmniej 900 g/m2
jako zaprawa żywiczna – ok. 900 g/m2/1 mm grubości powłoki

OPAKOWANIA

pojemniki 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.