Barwna bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa Baupox 100K RAL7040 10 kg

Producent: BAUTECH
SKU: 920127100099

Baupox® 100K jest dwukomponentową, pigmentowaną żywicą epoksydową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Służy do gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i jastrychów cementowych, a także do wykonywania wewnętrznych systemów garażowych i parkingowych

WŁAŚCIWOŚCI

  • nie zawiera rozpuszczalnika
  • zawiera wypełniacze mineralne
  • Do gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i jastrychów cementowych
  • Do wykonywania wewnętrznych systemów garażowych i parkingowych

 

DANE TECHNICZNE

Atest NIZP-PZH posiada
Proporcje mieszania składników na 100g mieszaniny: (komp. A – komp. B) 100 : 17,64 wagowo
Gęstość ok.1,56 g/cm3
Kolorystyka podstawowa wg RAL K7 w standardzie RAL 7040
Czas zużycia w temp. +20°C – 100g ok. 25 min.
Przyczepność po 28 dniach powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: FARBY EPOKSYDOWE, BARWNE POWŁOKI ŻYWICZNESYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min.1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Baupox® 100K jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W przypadku mieszania w innych pojemnikach, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Przed przystąpieniem do wymieszania komponentów ze sobą należy każdy z nich dokładnie wymieszać w dostarczonym pojemniku. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 2-3 min.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Warstwa gruntująca
Baupox® 100K należy aplikować na podłoże w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia. W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym w ilości 0,50-1,50 kg/m2

BAUTECH PARKING SYSTEM
Warstwa wykończeniowa
Baupox® 100K należy równomiernie rozłożyć na podkładzie z posypką z kruszywa kwarcowego w jednej warstwie za pomocą wałka nylonowego. Rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Każdą wykonaną warstwę należy pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godziny przed wykonaniem kolejnej.
UWAGA! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym, a także zachodzi duże ryzyko odspajania się powłoki.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA
W warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :
– ruch pieszy – po 24 godzinach
– obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
– całkowita odporność – po 7 dniach
CZYSZCZENIE
Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

• temperatura podłoża – min. +10oC
• wilgotność względna powietrza – max. 75%
UWAGA! należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

W temperaturze 20oC i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

ZUŻYCIE

Warstwa gruntująca: Zużycie żywicy: 0,30-0,50 kg/m2 – w zależności od chłonności i klasy podłoża
Warstwa wykończeniowa: Zużycie żywicy: 0,8 kg/m2

OPAKOWANIA

10 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°C

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Baupox® 100K sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.