Barwna bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa Baupox 200 RAL7040 10 kg

Producent: BAUTECH
SKU: 925129100099

Baupox® 200 pigmentowana, bezrozpuszczalnikowa, bezwodna żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowań. Służy do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych jak również parkingowych systemach na bazie naturalnego kruszywa kwarcowego

WŁAŚCIWOŚCI

  • nie zawiera rozpuszczalnika
  • zawiera wypełniacze mineralne
  • Do wykonywania posadzek cienkopowłokowych
  • Do wykonywania posadzek samorozlewnych
  • Do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych oraz parkingowych systemach na bazie naturalnego kruszywa kwarcowego

 

DANE TECHNICZNE

Atest NIZP-PZH posiada
Proporcje mieszania składników na 100g mieszaniny (komp. A – komp. B) 100 : 22 wagowo
Gęstość ok.1,45 g/cm3
Czas zużycia w temp. +20°C – 100g ok. 25 min.
Przyczepność po 28 dniach powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy

Wyrób zgodny z EN-13813

 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min.1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Baupox® 200 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 2-3 min. W przypadku przygotowywania zapraw do warstw samorozlewnych oraz podkładowych, do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Warstwa cienkopowłokowa
BAUTECH TL SYSTEM
Baupox® 200 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą gumowej rakli ząbkowanej. Następnie materiał rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Posadzkę wykonać w dwóch warstwach.

Warstwa samorozlewna
BAUTECH SL SYSTEM
Baupox® 200 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą zgarniaka dystansowego lub pacy ząbkowanej. Następnie powierzchnię odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach.
Dla posadzek o założonej grubości powyżej 2 mm Baupox® 200 można wymieszać z piaskiem o granulacji 0,1 – 0,5 mm.

Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z kruszywa kwarcowego
BAUTECH SR SYSTEM
Baupox® 200 należy równomiernie rozłożyć na podkładzie z posypką z kruszywa kwarcowego w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli. Następnie materiał rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM
Baupox® 200 należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 5,0 kg/m2 – pełny zasyp
Po polimeryzacji nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.

UWAGA! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA
W warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :
– ruch pieszy – po 24 godzinach
– obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
– całkowita odporność – po 7 dniach

CZYSZCZENIE
Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

• temperatura podłoża – min. +10oC
• wilgotność względna powietrza – max. 75%
UWAGA! należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

W temperaturze 20oC i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

ZUŻYCIE

Warstwa cienkopowłokowa: Zużycie żywicy: 0,25 – 0,30 kg/m2 w jednej warstwie
Warstwa samorozlewna: Zużycie mieszanki na 1 mm warstwy : 1,45 kg/m2
Warstwa wykończeniowa w systemach z posypką z kruszywa kwarcowego:
– BAUTECH SR SYSTEM: Zużycie : 0,55 – 0,90 kg/m2
– BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM: Zużycie żywicy: 0,50 kg/m2

OPAKOWANIA

10 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze od +10°C do +25°

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Baupox® 200 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego.