Barwna bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa Stauber EP 200 RAL 7035 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 305622200099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

Stauber EP 200 jest dwukomponentową, pigmentowaną żywicą epoksydową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych

WŁAŚCIWOŚCI

  • nie zawiera rozpuszczalnika
  • zawiera wypełniacze mineralne
  • Do wykonywania posadzek cienkopowłokowych
  • Do wykonywania posadzek samorozlewnych
  • Do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych oraz parkingowych systemach na bazie naturalnego kruszywa kwarcowego

 

DANE TECHNICZNE

Baza Żywica epoksydowa
Proporcje mieszania składników na 100g mieszaniny: (komp. A – komp. B) 100 : 22 wagowo
Gęstość ok.1,45 g/cm3
Czas zużycia w temp. +20°C – 100 g ok. 25 min.
Przyczepność po 28 dniach powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Wyrób zgodny z EN-13813

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BARWNE POWŁOKI ŻYWICZNESYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min.1,5 N/mm2) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Stauber EP 200 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 2-3 min. W przypadku przygotowywania zapraw do warstw samorozlewnych oraz podkładowych, do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Warstwa cienkopowłokowa
STAUBER TL SYSTEM
Stauber EP 200 należy równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu za pomocą gumowej rakli ząbkowanej. Następnie materiał rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
Posadzkę wykonać w dwóch warstwach.

Warstwa samorozlewna
STAUBER SL SYSTEM
Warstwa zasadnicza (system do 2 mm)
Stauber EP 200 należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu przy użyciu rakli dystansowej lub stalowej pacy ząbkowanej. Następnie powierzchnię odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach.
Warstwa zasadnicza (system > 2 mm)
Stauber EP 200 + piasek kwarcowy 0,1 – 0,5 mm
Do przygotowanej porcji składnika A należy dodać do 50% piasku kwarcowego (wagowo), dokładnie wymieszać, a następnie dodać odpowiednią ilość składnika B. Prawidłowo wymieszany materiał należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu przy użyciu rakli dystansowej lub stalowej pacy ząbkowanej. Następnie powierzchnię odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach.

STAUBER SR SYSTEM
Warstwa zasadnicza
Stauber EP 200 należy równomiernie rozłożyć na podkładzie z posypką z kruszywa kwarcowego w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać (ok. 3,0 kg/m2 – pełny zasyp) naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2 – 0,8 mm. Po polimeryzacji nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.
Warstwa wykończeniowa
Stauber EP 200 należy równomiernie rozłożyć na podkładzie z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pacy metalowej, gumowej lub wałka. W celu zmniejszenia zużycia materiału zaleca się wykonanie delikatnego szlifowania międzyoperacyjnego szlifierką mechaniczną z papierem ściernym.

WARSTWA ZASADNICZA STAUBER COLOR QUARTZ 8 SYSTEM
Stauber EP 200 należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy, pozostawiając na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie zasypać barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 3,0 kg/m2 – pełny zasyp. Po polimeryzacji nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć.

UWAGA! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA
W warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :
– ruch pieszy – po 24 godzinach
– obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach
– całkowita odporność – po 7 dniach

CZYSZCZENIE
Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem. Związany materiał usuwać mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

• temperatura podłoża – min. +10oC
• wilgotność względna powietrza – max. 75%
UWAGA! należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

W temperaturze 20oC i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

ZUŻYCIE

– jako warstwa cienkopowłokowa STAUBER TL SYSTEM – 0,25-0,30 kg/m2 – w jednej warstwie
– jako warstwa zasadnicza, samorozlewna STAUBER SL SYSTEM (system do 2 mm) – 1,40 kg/m2 na 1 mm warstwy
– jako warstwa zasadnicza, samorozlewna STAUBER SL SYSTEM (system > 2 mm) – zużycie mieszanki (Stauber EP 200 + piasek) na 1 mm warstwy: 1,70 kg/m2
– jako warstwa zasadnicza STAUBER SR SYSTEM – 0,50 kg/m2
– jako warstwa wykończeniowa STAUBER SR SYSTEM
– 0,55 – 0,60 kg/m2 – I warstwa
– 0,25 – 0,30 kg/m2 – II warstwa
– jako warstwa zasadnicza STAUBER COLOR QUARTZ 8 SYSTEM – 0,50 kg/m2

OPAKOWANIA

Pojemniki 25 kg (składnik A + B)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem i wpływami bezpośredniego nasłonecznienia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpadów budowlanych.

Stauber EP 200 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty podobne