Bezbarwna żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowań Stauber EP 400 20 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300625200099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

Stauber EP 400 jest dwukomponentową, transparentną żywicą epoksydową bez zawartości rozpuszczalników

WŁAŚCIWOŚCI

  • nie zawiera rozpuszczalników
  • do zastosowań  z efektem 3D
  • Jako spoiwo w przemysłowych i dekoracyjnych posadzkach na bazie barwionego kruszywa kwarcowego oraz kruszywa mineralno syntetycznego
  • Do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych i dekoracyjnych systemach na bazie kolorowych płatków polimerowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego

 

DANE TECHNICZNE

Baza Żywica epoksydowa
Barwa Bezbarwny, transparentny
Proporcje mieszania składników na 100g mieszaniny: (komp. A – komp. B) 100 : 45 wagowo
Gęstość ok.1,1 g/cm3
Czas zużycia w temp. +20°C – 100 g ok. 30 min.
Przyczepność po 28 dniach powyżej 1,5 N/mm2 (B1,5)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
temperatura podłoża min. 3°C powyżej temperatury punktu rosy
Wyrób zgodny z EN-13813

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: BARWNE POWŁOKI ŻYWICZNESYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne beton conajmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2 . Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min.1,5 N/mm2 ) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Stauber EP 400 jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W przypadku mieszania w innych pojemnikach, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Przed przystąpieniem do wymieszania komponentów ze sobą należy każdy z nich dokładnie wymieszać w dostarczonym pojemniku. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 2-3 min.
W przypadku przygotowywania zapraw, do żywicy w trakcie jej mieszania należy dodać odpowiednią dla danego zastosowania ilość wypełniacza mineralnego lub mineralno-syntetycznego.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Warstwa wykończeniowa
STAUBER COLORID SYSTEM
Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

STAUBER COLOR QUARTZ 8 SYSTEM
Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej lub dwóch warstwach za pomocą gumowej rakli i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

STAUBER COLOR QUARTZ 12 SYSTEM
Materiał należy równomiernie rozłożyć w jednej warstwie za pomocą gumowej rakli lub stalowej pacy i następnie rozwałkować w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

UWAGA!
Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA
W warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60/70% :
– ruch pieszy po 24 godzinach
– obciążenia mechaniczne po 72 godzinach
– całkowita odporność po 7 dniach

CZYSZCZENIE
Narzędzia jak i ewentualne zanieczyszczenia należy czyścić na świeżo acetonem . Związany materiał usuwać mechanicznie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

• temperatura podłoża min. +10oC
• wilgotność względna powietrza max. 75%
UWAGA!
należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.

W temperaturze 20oC i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60/70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 30-35 min.
Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności.
W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

ZUŻYCIE

– jako warstwa wykończeniowa
STAUBER COLORID SYSTEM – 0,15 – 0,40 kg/m2
STAUBER COLOR QUARTZ 8 SYSTEM
0,50 – 0,55 kg/m2 – I warstwa
0,20 – 0,15 kg/m2 – II warstwa
STAUBER COLOR QUARTZ 12 SYSTEM
0,15 – 0,20 kg/m2

OPAKOWANIA

Pojemniki 20 kg (składnik A + B)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem i wpływami bezpośredniego nasłonecznienia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpadów budowlanych.

Stauber EP 400 sklasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny. Wytyczne bezpieczeństwa pracy podaje karta charakterystyki chemicznego preparatu niebezpiecznego. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty podobne