Żywica epoksydowa, grunt i powłoka ochronna weber.tec Ergodur 30 kg

Żywica epoksydowa, grunt i powłoka ochronna weber.tec Ergodur 30 kg

0,0/5

Kod produktu: 101180300099 Producent: WEBER

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 4959,90 

weber.tec Ergodur (Harz Ergodur Flex) – uniwersalna, szybkowiążąca, dwukomponentowa żywica epoksydowa, niezawierajaca rozpuszczalnika ani wypełniacza mineralnego.

WŁAŚCIWOŚCI
  • może być stosowana już na 7-dniowym betonie
  • ma niską lepkość
  • ma bardzo dobre właściwości penetrujące
  • jest odporna na działanie temperatury otwartego płomienia (co najmniej +200°C)
  • może być stosowana już przy temperaturze podłoża powyżej + 5°C
4 032,44 netto 4 959,90 zł

Zapytaj o dostępność i czas realizacji zamówienia.

Brak w magazynie

ZASTOSOWANIE
DANE TECHNICZNE
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
OCENY I OPINIE

weber.tec Ergodur ma zastosowanie, jako grunt pod membrany hydroizolacyjne oraz jako samodzielna hydroizolacyjna powłoka ochronna na mostach drogowych i kolejowych, betonowych i stalowych, a także na tarasach, parkingach wielopoziomowych oraz innych obiektach inżynieryjnych. Żywica może być także stosowana jako spoiwo do produkcji epoksydowych szpachlówek i zapraw naprawczych. Żywica weber.tec Ergodur w połączeniu z frakcjonowanym piaskiem kwarcowym służy jako spoiwo do wykonywania zapraw żywicznych.

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: nie zawiera
Konsystencja: płynna
Kolor: transparent, brunatny, RAL 7023, RAL 7032,
inne na indywidualne zamówienie
Wytrzymałość na odrywanie: przełom w podłożu
Twardość wg Shore’a D: 83 (wartość średnia)
Gęstość: 1,09 g/cm3
Sucha pozostałość: 100%
Lepkość przy + 25°C: składnik A – 2000±500 mPas
składnik B – 20±5 s (4 mm kubek)
Twardość Shore D: 83 (wartość średnia)
Dokumenty odniesienia: AT/2011-01-2705
DZ 2705/01/13

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY POWŁOK ŻYWICZNYCH STOSOWANE NA PŁYTACH PARKINGOWYCH, SYSTEM POWŁOK OCHRONNYCH STOSOWANY NA CHODNIKACH MOSTOWYCH I ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże betonowe ze względu na przyczepność powłoki żywicznej zaleca się przygotować poprzez śrutowanie, szlifowanie lub frezowanie a następnie odkurzenie. Przygotowane podłoże musi być nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża.
Wytrzymałość powierzchniowej warstwy betonu na odrywanie musi wynosić co najmniej 1,5 MPa. Uzupełnienie ubytków na płycie mostowej w warstwie o grubości od 12 do 40 mm wykonywane są zaprawą weber.rep 752, a o grubości warstwy od 25 do 100 mm zaprawą weber.rep 753.
Podłoże stalowe zaleca się przygotować poprzez mechaniczne czyszczenie metodami opisanymi w normie PN-ISO 8501-1, tj. czyszczenie strumieniem ścierniwa na sucho lub poprzez śrutowanie do uzyskania stopnia czystości SA 2 1/2.
Gruntowanie podłoża z betonu: weber.tec Ergodur Optymalny sposób rozlać po powierzchni i rozgarnąć gumową „raklą”, a następnie dokładnie rozprowadzić wałkiem futrzanym aby uniknąć powstawania kałuż w zagłębieniach podłoża. Świeżą (niezwiązaną) powierzchnię żywicy należy równomiernie posypać suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 – 0,8.
Jednokrotne gruntowanie betonu żywicą weber.tec Ergodur przy użyciu 300 do 500 g/m2 zamyka ok. 80% porów na powierzchni betonu. Gruntowanie ma stanowić jednocześnie wzmocnienie powierzchni podłoża oraz jej wstępne uszczelnienie. Porowatość podłoża przed gruntowaniem ma duży wpływ na ilość żywicy zużytej do gruntowania.
Gruntowanie podłoża ze stali: Podłoża stalowe należy gruntować dwukrotnie nakładając żywicę weber.tec Ergodur. Po nałożeniu drugiej warstwy świeżą powierzchnię żywicy posypujemy równomiernie suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm (pod papę) lub 0,7-1,2 dla kolejnej warstwy nawierzchni (np. na chodnikach mostowych). Zużycie żywicy wynosi łącznie ok. 300 g/m2 (2×150 g/m2 ).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczone w odpowiedniej proporcji wagowej składników:
• proporcja wagowa dla koloru brunatnego 100:35
• proporcja objętościowa dla koloru brunatnego 100:40
Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i na dnie pojemnika. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. weber.tec Ergodur można stosować, jako spoiwo do przygotowania szpachlówek i zapraw wypełniających nierówności i ubytki.
Jako kruszywo zaleca się stosować suche, łamane piaski kwarcowe o linii przesiewu właściwej dla zapraw. W przypadku stosowania gotowych mieszanek kwarcowych należy je zużywać po uprzednim wymieszaniu zawartości worka, gdyż mieszanki takie w transporcie ulegają segregacji.
Przygotowanie szpachlówki epoksydowej
1 część wagowa żywicy weber.tec Ergodur i 6 do 7 części wagowych mieszanki kwarcowej według następującej proporcji wagowej:
50% mączki kwarcowej 0,1-0,3 mm
50% piasku kwarcowego 0,1-0,5 mm
Przygotowane zaprawy epoksydowej
1 część wagowa żywicy weber.tec Ergodur i 10 części wagowych mieszanki kwarcowej według następującej proporcji wagowej:
10% mączki kwarcowej 0,1- 0, 3 mm
20% piasku kwarcowego 0,1- 0, 5 mm
20% piasku kwarcowego 0,2 -1,0 mm
50% piasku kwarcowego 0,7-1,2 mm
Uwaga:
Stopień wypełnienia mieszanką kwarcową zależy od temperatury. Podane powyżej ilości odnoszą się do temperatury + 20˚C. W niższych temperaturach stopień wypełnienia będzie niższy ze względu na zwiększenie lepkości żywicy.

APLIKACJA

Wykonywanie powłok na betonie, wykonywanie chodników mostowych. Powłokę nakłada się w dwu etapach. W pierwszym etapie prawidłowo przygotowane podłoże należy zagruntować jak to opisano w pkt. przygotowanie podłoża. Następnie należy nałożyć powłokę żywiczną weber.tec Ergodur tak grubo, aby przykryła piasek przyklejony do warstwy gruntującej. Zużycie żywicy na wykonanie powłoki wynosi od 500 do 800 g/m2). O zużyciu żywicy przy wykonywaniu powłoki decyduje porowatość podłoża betonowego i uziarnienie zastosowanego piasku. Wykonanie powłoki żywicznej weber.tec Ergodur zamyka 100% porów w powierzchni betonu.
Szpachlowanie betonu Nierówności większe niż 1,5 mm (na dwóch metrach łaty) należy wyrównać i wygładzić szpachlówką epoksydową przygotowaną na bazie weber.tec Ergodur i suchego piasku kwarcowego o określonej linii przesiewu. Przed szpachlowaniem należy zagruntować powierzchnię betonu wg pkt. przygotowanie podłoża. Następnie na świeżą warstwę żywicy nakładać warstwę szpachlową z zatarciem, tak aby szpachlówka jedynie wyrównywała nierówności, ale nie tworzyła dodatkowej warstwy na powierzchni płyty mostowej. Dopuszcza się wykonanie gruntowania wraz z posypaniem piaskiem w jednym terminie, a wykonanie szpachlowania później. Świeżo wyszpachlowaną powierzchnię należy posypać suszonym piaskiem o uziarnieniu 0,4-0,8 mm. Należy unikać nadmiaru piasku. Niezwiązane żywicą ziarna piasku należy po utwardzeniu się żywicy usunąć. Nakładanie powłoki na 7-dniowym betonie Powierzchnia betonu musi być sucha. Suchość powierzchni należy zbadać ogrzewając miejscowo podłoże. Miejsca osuszone staną się wtedy jaśniejsze. Dla 7-dniowej powierzchni betonu stosuje się dwa procesy robocze wg ZTV-BEL-B/98. W pierwszym procesie weber.tec Ergodur nakładany jest w ilości minimum 300 g/m2 za pomocą wałka w celu równomiernego rozprowadzenia. Następnie jeszcze świeżą warstwę żywicy należy posypać suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 – 0,8 mm. Po stwardnieniu żywicy należy usunąć luźne i słabo związane ziarna piasku. Drugi proces polega na równomiernym nałożeniu żywicy weber.tec Ergodur w ilości 600 g/m2. Tej powłoki nie należy posypywać piaskiem.
Epoksydowa zaprawa naprawcza: Po wykonaniu niezbędnych przygotowań należy wykonać warstwę sczepną z nierozcieńczonej żywicy weber.tec Ergodur. Na świeżą warstwę żywicy należy nakładać zaprawę naprawczą wykonaną z weber.tec Ergodur i suszonego piasku kwarcowego. Uzupełnienia wygładzić łatą, grubsze warstwy zagęścić i zagładzić. Zreprofilowane miejsca należy posypać (na jeszcze świeżą i lepką zaprawę) suszonym piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm .
Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Kontakt świeżo zagruntowanej powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu wiązania i powierzchnia pozostaje lepka lub występują na niej mleczne plamy. W tych miejscach przyczepność jest znacznie ograniczona i przed nakładaniem powłok żywicznych zaleca się powierzchni przeszlifować i ponownie zagruntować. Jeżeli zmuszą do tego warunki atmosferyczne – to tak zabezpieczone powierzchnie betonowe mogą pozostać przez okres nawet kilku miesięcy zimowych i po usunięciu zanieczyszczeń poddane dalszym pracom na wiosnę.
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Czas obróbki w temp.:
+ 10°C: ok.55 minut
+ 20°C: ok.25 minut
+ 30°C ok. 10 minut
Minimalna temp. stosowania żywicy: +5°C dla podłoża.
Maksymalna temp. stosowania żywicy: +30°C dla podłoża.
W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Temperatura podłoża + 10°C + 20°C + 30°C
Można wchodzić (wykonywać kolejne procesy) po 10-16 godz. po 6-8 godz. po 3-4 godz.
Częściowe obciążenie po 2 dniach po 24 godz. po 20 godz.
Pełne obciążenie po 10 dniach po 7 dniach po 3 dniach
Układanie papy termozgrzewalnej ≥ 3 dni ≥1 dzień ≥1 dzień

 

ZUŻYCIE

Zużycie: zależy od rodzaju wykonywanych prac i stanu podłoża gruntowanie podłoża z betonu: od 300 g/m2 do 500 g/m2 wykonywanie powłok na betonie: od 500 g/m2 do 800 g/m2 nakładanie powłoki na 7-dniowym betonie od 300 g/m2 do 600 g/m2

OPAKOWANIA

opakowanie 30 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Opinie (0)

0,0/5

5 (0)

4 (0)

3 (0)

2 (0)

1 (0)

Kupiłeś ten produkt?
Prosimy, zostaw swoją opinię.

Napisz opinię

W celu dodania opinii

Zaloguj się

Ten produkt nie ma jeszcze żadnej opinii