Powłoka do szybkiego gruntowania wilgotnych podłoży Epoxy MT 100 10 kg

Producent: REMMERS
SKU: 200936100099

Powłoka gruntująca, warstwa sczepna i wyrównująca do stosowania na podłożach i/o szczątkowej wilgotności
Do sporządzania wytrzymałych na ściskanie zapraw, jak również powłok rozlewnych
Warstwa bazowa w posadzkach zasypywanych

WŁAŚCIWOŚCI

  • Toleruje podłoża o wilgotności szczątkowej do 6% (metoda CM)
  • Dobra przyczepność na słabo chłonących podłożach
  • Szybko twardnieje, szybko nadaje się do pokrywania kolejnymi warstwami
  • Twardnieje od temperatury +5 °C
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • Nie zawiera nonylofenolu i fenolu
  • W stanie przereagowanym produkt bezpieczny dla fizjologii człowieka
  • Jako nieobsypywana warstwa podkładowa pod powłoki poliuretanowe i epoksydowe Remmers

1 272,60  1 034,63  netto

Brak w magazynie

Przykłady zastosowań

Impregnacja / wzmacnianie
Materiał rozcieńczyć do 20% wag. rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, a następnie wylać do nasycenia na przygotowaną powierzchnię. Rozprowadzić za pomocą odpowiednich narzędzi, jak np. ściągaczka gumowa, a następnie wwałkować w podłoże za pomocą wałka do epoksydów. W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

Powłoka gruntująca
Materiał nanieść na powierzchnię do uzyskania stanu nasycenia. Rozprowadzić za pomocą odpowiedniego narzędzia, na przykład ściągaczki gumowej, a następnie przewałkować wałkiem do epoksydów w taki sposób, aby pory powierzchniowe podłoża zostały całkowicie wypełnione. W przypadkach szczególnych może być niezbędne nałożenie kilku warstw.

Warstwa wyrównawcza / niwelowanie szorstkości
Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym.

Zaprawa z żywicy syntetycznej
Wypełniony w proporcji do 1:10 części wagowych rozprowadzić i wygładzić za pomocą pacy stalowej.

Warstwa bazowa powłok zasypywanych
Materiał wypełniony w proporcji do 1:1 części wagowych nanieść na przygotowaną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą odpowiedniej pacy/rakli ząbkowanej i w razie potrzeby przewałkować wałkiem kolczastym. Jeszcze świeżą warstwę bazową obsypać w nadmiarze suszonym piecowo piaskiem kwarcowym. Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

 

DANE TECHNICZNE

Komponent A Komponent B Mieszanka
Gęstość (20 °C) 1,16 g/cm³ 0,97 g/cm³ 1,08 g/cm³
Lepkość (25 °C) 950 mPa s 200 mPa s 750 mPa s
Wytrzymałość na zginanie ok. 20 N/mm² *
Wytrzymałość na ściskanie ok. 60 N/mm² *

* żywica epoksydowa 1 : 10 z piaskiem
Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARAT NA ZAWILGOCONE I ZAOLEJONE PODŁOŻA

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

WYMAGANIA WOBEC PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność. Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm² (najmniejsza wartość jednostkowa 1,0 N/mm²) a wytrzymałość na ściskanie co najmniej 25 N/mm².
Podłoża mogą być matowo wilgotne, nie mogą być jednak pokryte warstwą wody i nie powinny być narażone na większe wahania temperatur (ciśnienie pary). W przypadku podłoży matowo wilgotnych zasadniczo niezbędne jest dwukrotne gruntowanie.
beton: maks. 6 % wag. wilgoci
jastrych cementowy: maks. 6 % wag. wilgoci
Podczas eksploatacji podłoża muszą być chronione przed działaniem wilgoci od spodu. Podłoża o małej nasiąkliwości należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia powłoką, ewentualnie należy wykonać powierzchnie próbne. W przypadku stosowania na świeżym betonie (w/z < 0,45) podłoże musi się nadawać do piaskowania lub szlifowania.

Podłoże należy przygotować odpowiednią metodą, np. śrutowania lub szlifowania tarczą diamentową w taki sposób, aby spełniało przedstawione wymagania. Wyłomy i ubytki w podłożu należy wypełnić równo z powierzchnią używając systemów PCC lub zapraw epoksydowych firmy Remmers.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Worek wielokomorowy
Opakowanie zewnętrzne otworzyć wzdłuż karbowania i wyjąć przezroczysty worek wielokomorowy. Wyciągnąć pręt dzielący komory worka. Oba składniki wymieszać poprzez ich intensywne wygniatanie (przez około 60 sekund).
Opakowanie dwusegmentowe
Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B). Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej (ok. 300 – 400 obr./min.). Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać. Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty. Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

W systemach wypełnianych do mieszanki żywicy reakcyjnej, dodawać podczas powolnego mieszania odpowiednią ilość wypełniacza i starannie wymieszać. Gotową mieszankę zaraz po jej przygotowaniu nakłada się w całości na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi.

APLIKACJA

Warunki stosowania
Podczas twardnienia nałożony materiał należy chronić przed wilgocią, ponieważ inaczej mogą wystąpić wady powierzchni i zmniejszenie przyczepności. Wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 80%. Temperatura podłoża podczas aplikacji i w fazie twardnienia musi być o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Aplikacja następnych warstw (+20 °C)
Przerwy pomiędzy poszczególnymi etapami prac powinny wynosić co najmniej 6 godzin, a maksymalnie 24 godziny. W przypadku dłuższych przerw uwarunkowanych tokiem prac na placu budowy powierzchnię ostatnio nakładanej warstwy należy w stanie świeżym obsypać drobnym, suszonym piecowo piaskiem kwarcowym (przykładowe uziarnienie: 0,3 – 0,8 mm), albo przed rozpoczęciem następnego etapu prac przeszlifować aż do białego przełomu.

Proces twardnienia można przyspieszyć poprzez dodanie ACC H. Wskazówki wykonawcze na ten temat dostępne na zamówienie! Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe – wydłużenie podanych czasów.

Warstwy gruntujące należy zawsze nakładać w taki sposób, aby wypełnić pory podłoża! W tym celu może być niezbędne powtórne gruntowanie lub zwiększenie zużycia materiału. Na skutek zróżnicowanej chłonności podłoży mineralnych zaimpregnowane powierzchnie mogą mieć niejednolity wygląd. Materiał nie nadaje się do stosowania na powierzchniach, wobec których stawiane są podwyższone wymagania estetyczne. Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.
Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.
Żywice epoksydowe poddane działaniu promieni UV i zjawisk pogodowych generalnie nie są kolorystycznie stabilne.

Narzędzia / czyszczenie
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Przechowywanie / trwałość
W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

OPAKOWANIE

worek wielokomorowy 1,0 kg, 2,5 kg
pojemnik blaszany 10 kg, 25 kg