Zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych weber ZK557 antracyt 1050 kg

Producent: WEBER
SKU: 101557250099

weber ZK557 zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, paroprzepuszczalna, z dodatkiem trasu, do wewnątrz, a także i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

  • z dodatkiem trasu, który redukuje powstawanie wykwitów i przebarwień
  • odporna na wodę, mróz i czynniki atmosferyczne
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • bardzo dobra przyczepność
  • paroprzepuszczalna

Zaprawa weber ZK557 (fuga elewacyjna) służy do spoinowania:
• Ścian elewacyjnych, ogrodzeń, kominów wykonanych z cegieł klinkierowych, cegieł i bloczków silikatowych, bloczków betonowych, elementów kamiennych,
• Elewacyjnych płytek klinkierowych, kamiennych i ręcznie formowanych, o grubości 1,5-2,0 cm,
• Ścian wewnętrznych, kominków, łuków, sklepień wykonanych z cegieł klinkierowych, cegieł i bloczków silikatowych, bloczków betonowych, elementów kamiennych.
Przed zastosowaniem zaprawy do spoinowania elementów z materiałów nasiąkliwych, należy wykonać próbę, czy zaprawa nie powoduje przebarwień.

 

DANE TECHNICZNE

Skład surowcowy: cement, wapno hydratyzowane, piasek, dodatki modyfikujące
Proporcje mieszania: 3,0-3,75 l /25 kg
Czas dojrzewania [min]: 10
Czas gotowości do użycia (temp.ok 20ºC) [h] 2
Minimalne wymiary spoin [mm] 10 x 10
Maksymalne wymiary spoin [mm]  20 x 20
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] >10

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: TYNKI I FARBY, AKCESORIA ELEWACYJNE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Spoinowanie można przeprowadzić po związaniu zaprawy murarskiej, nie wcześniej niż po 2 tygodniach od zakończenia murowania. Spoiny należy oczyścić z resztek zaprawy na głębokość 12–15 mm, usunąć, pył i kurz, po czym zwilżyć wodą. Cegły i spoiny nie mogą być mokre. Elementy wykonane z cegieł licowych powinny być zabezpieczone przed nasiąkaniem wodą, np. obróbkami blacharskimi, a murki, czy słupki ogrodzeń, wodoszczelnymi „czapkami”.

APLIKACJA

Do 3 l czystej wody wsypać opakowanie – 25 kg suchej zaprawy weber ZK557 (Fuga Elewacyjna). Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub betoniarki. Czas mieszania mieszadłem: 3-4 minuty, w betoniarce: 6-8 minut, do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawić na ok. 10 minut, po czym ponownie lekko zamieszać. Sprawdzić konsystencję zaprawy. Prawidłowa konsystencja powinna umożliwiać ulepienie kulki, bez brudzenia
rąk. W razie potrzeby dodać maksymalnie 0, 75 l wody. Dla zapewnienia jednolitego koloru spoiny, kolejne porcje zaprawy mieszać z wodą w takiej samej proporcji. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 2 godzin. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu i innych materiałów.

Elementy spoinować zaprawą weber ZK557 (Fuga Elewacyjna) od góry do dołu. Spoiny wypełniać dokładnie zaprawą, mocno wciskając ja w metodą „świeże na świeże”. Nadmiar zaprawy usuwać za pomocą tzw. fugówki lub giętkiego węża. Minimalne wymiary spoin wynoszą 10×10 mm, maksymalne 20×20 mm. Zaleca się, aby wykonane spoiny były zlicowane z murem lub lekko wklęsłe. Unikać zabrudzeń
powierzchni licowej muru, a ewentualne zabrudzenia usuwać miękką, suchą szczotką. Nie używać wody! Zastosowanie do czyszczenia wody może skutkować powstaniem wykwitów wapiennych lub przebarwień na powierzchni spoin i cegieł.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna wynosić od +10ºC do +25ºC. W okresie 7 dni od spoinowania należy chronić powierzchnię muru przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem, rosą, przeciągami oraz gwałtownymi spadkami temperatury. W tym celu spoinowane powierzchnie należy osłonic plandeką, folią lub matami, zapewniając wystarczająca wentylację wokół wykonanego elementu (np. zastosować podkładki). Środki do impregnacji murów można zastosować nie wcześniej niż miesiąc od zakończenia spoinowania.

ZUŻYCIE

• ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł pełnych 25 x 12 x 6,5 cm, przy spoinie 12 x 12 mm
• wydajność: 14,5 l zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu oraz numer i data wystawienia deklaracji zgodności są również umieszczone na boku worka. Chronić przed wilgocią.

UWAGA

W zależności od proporcji mieszania, sposobu wykonania oraz panujących warunków atmosferycznych, uzyskany kolor spoiny, może odbiegać od koloru we wzorniku. Niniejsza karta techniczna określa ogólny zakres stosowania wyrobu. Producent gwarantuje jakość wyrobu, a nie jego skuteczne zastosowanie. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcą Technicznym Weber. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.