Środek czyszczący do usuwania zielonych nalotów Glonosan 1 L

Producent: REMMERS
SKU: 2006760100

Glonosan jest specjalnym środkiem czyszczącym do usuwania zielonych nalotów z tarasów, kamiennych posadzek i murów

WŁAŚCIWOŚCI

  • Samoczynnie i dogłębnie usuwa zanieczyszczenia organiczne
  • Nie wymaga dodatkowego zmywania, czas oddziaływania: 24 godz.
  • Produkt stosuje się w stanie skoncentrowanym albo rozcieńczony wodą
  • Zastosowanie bez rozcieńczenia powoduje długotrwałe działanie środka
  • Preparat nie zawiera aktywnego chloru
  • Środek nieagresywny wobec czyszczonego podłoża

Do powierzchni betonowych, z kamienia naturalnego, cegły wapienno-piaskowej, ceramiki, szkła, drewna, tworzyw sztucznych i WPC

 

DANE TECHNICZNE

Stan zagregowany płynny
Odczyn pH (20 °C) 7,6

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: PREPARATY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI ELEWACJIŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Duże zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie.

APLIKACJA

Materiał równomiernie nanieść na suchą powierzchnię i pozostawić do zadziałania.  zas oddziaływania wynosi 24 godziny, w tym czasie czyszczoną powierzchnię należy chronić przed deszczem, nie płukać wodą. Po upływie odpowiedniego czasu oddziaływania powierzchnie należy oczyścić. W razie potrzeby proces powtórzyć.

Narzędzia / czyszczenie konewka, spryskiwacz. Narzędzia na świeżo umyć wodą.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

ZUŻYCIE

Około 10 ml/m² (proporcja mieszania 1:10)
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

OPAKOWANIA

butelka plastikowa 6 x 1 L
kanister plastikowy 4 x 2,5 L

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu – co najmniej 24 miesiące.

UWAGA

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

Nie dopuścić, aby woda po myciu dostała się do stawów, oczek wodnych itp.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Pierwsza pomoc
Po wdychaniu:
Zadbać o świeże powietrze. W razie dolegliwości odwieźć do lekarza.
Po kontakcie ze skórą:
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dokładnie spłukać.
Po zanieczyszczeniu oczu:
Przez kilka minut spłukiwać oko przy otwartej powiece pod bieżącą wodą. Przy przedłużających się dolegliwościach skonsultować się z lekarzem.
Po połknięciu:
Nie powodować wymiotów, natychmiast sprowadzić lekarza.

Podczas pracy części ciała należy osłonić odpowiednimi elementami odzieży ochronnej.

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Substancje czynne:
100 g środka zawiera 2,45 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu. Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!