Konstrukcje żelbetowe w większości przypadków są elementami decydującymi o nośności całej budowli. Ze względu na ich różnorodność mają bardzo szerokie zastosowanie np. budynki mieszkalne i obiekty biurowe, obiekty mostowe, obiekty oczyszczalni ścieków, budowle w obiektach związanych z sektorem energetycznym itp. W każdym przypadku występuje inne zagrożenia mające wpływ na ich uszkodzenia, co powoduje trwałość konstrukcji, a w konsekwencji utratę nośności.

Bardzo dużo obiektów jest projektowanych i wykonanych kilkadziesiąt lat temu. Obowiązywały wtedy inne normy w zakresie projektowania i dopuszczalnych obciążeń, które w wielu przypadkach znacząco się różniły od obowiązujących obecnie standardów.

Dlatego bardzo ważnym jest stałe monitorowanie i stosowne do potrzeb przeprowadzanie remontów konstrukcji. Wiele obiektów, dotyczy to głównie starych konstrukcji mostowych, ze względu na znacznie zwiększony ruch kołowy, nie nadaje się już do dalszych napraw. W takich przypadkach konieczne jest podjęcie decyzji o ich rozbiórce.

Czytaj więcej

Czym są spowodowane uszkodzenia konstrukcji żelbetowych ?

W zależności od rodzaju budowli i występujących obciążeń powodów uszkodzeń konstrukcji może być kilka, a w wielu przypadkach występują one wspólnie, powodując znacznie większe zagrożenie.

Uszkodzenia konstrukcji mogą być spowodowane następującymi obciążeniami:

  • Mechaniczne – wywołane ruchem kołowym i sposobem przekazywania tych obciążeń na podłoże lub uderzeniami
  • Chemiczne – np. w oczyszczalniach ścieków i zakładach chemicznych
  • Termiczne – związane ze zmianami temperatury

Karbonatyzacja – jako jedna z głównych przyczyn uszkodzeń konstrukcji żelbetowych ?

Beton z racji swej zasadowości (wartość współczynnika PH = 14) stanowi warstwę ochronną stali zbrojeniowej przed korozją.

W wyniku szkodliwego wpływu wody, dwutlenku węgla oraz soli odczyn alkaliczny ulega obniżeniu. W ślad za postępującą karbonatyzacją naturalna powłoka ochronna stali zbrojeniowej ulega zanikowi, co prowadzi do powstawania uszkodzeń widocznych gołym okiem. Poprzez zwiększenie się objętości korodującej stali zbrojeniowej (pęcznienie), na skutek korozji następuje uszkodzenie jej betonowej otuliny.

Jak zapobiegać uszkodzeniom konstrukcji żelbetowych ?

W przypadku nowobudowanych obiektów należy uwzględnić rodzaj konstrukcji i zaplanować mogące występować obciążenia. Pod tym kątem konieczne jest opracowanie odpowiedniej receptury betonu oraz dobór powłok ochronnych.

Przy renowacji konstrukcji żelbetowych wymagane jest opracowanie dokładnej diagnozy przyczyn powstałych uszkodzeń. Obok oceny optycznej należy określić przyczepność powierzchni betonowej, jej zdolność do pochłaniania wody, otulinę stali zbrojeniowej i głębokość karbonatyzacji. Na podstawie tych danych należy dobrać odpowiedni system naprawczy i sposób zabezpieczenia naprawianej konstrukcji.

Jak przeprowadzić skuteczną renowację konstrukcji żelbetowych ?

W przypadku renowacji istniejących obiektów najważniejszym elementem jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, od którego będzie zależała jakość i trwałość przeprowadzonych prac remontowych.

Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych powierzchnię betonową należy przygotować poprzez usunięcie zabrudzeń i słabo związanych starych powłok oraz piaszczących lub kruszących się warstw betonu.

Następnie całą powierzchnię poddajemy mechanicznej (piaskowanie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie), termicznej lub hydraulicznej obróbce wstępnej, która powinna doprowadzić do odkrycia nośnego podłoża posiadającego wytrzymałość na odrywanie wynoszącą co najmniej 1,5 N/mm2. Odsłonięte, zardzewiałe zbrojenie należy odsłonić do granicy korozji, a następnie rdzę usunąć poprzez piaskowanie.

Odpowiednio przygotowane podłoże i zastosowanie sprawdzonych systemowych materiałów naprawczych – systemy PCC – dają gwarancje wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji obiektu.

Wyświetlanie 1–12 z 58 wyników