Elastyczna zaprawa klejowa Stauber KM FLEX 25 kg

Producent: STAUBER
SKU: 300416250099

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności i aktualnej ceny

Klasyfikacja produktu wg PN-EN 12004:2007+A1:2012 – C2TES1

Stauber KM FLEX jest cienkowarstwową, odkształcalną, uelastycznioną zaprawą klejową, o bardzo dużej przyczepności do podłoża i wydłużonym czasie otwartym oraz bardzo dobrych właściwościach roboczych

WŁAŚCIWOŚCI

 • odporność na wpływy atmosferyczne (wilgoć i mróz) oraz odparzanie
 • optymalna elastyczność, wytrzymałość, przyczepność i skurcz
 • długi czas otwarty
 • łatwa aplikacja

Stauber KM FLEX stosowany jest:

 • do przyklejania okładzin z płytek ceramicznych, kamionki, mozaiki, gresu, klinkieru, mozaiki szklanej, lekkich płyt budowlanych i izolacyjnych do podłoży mineralnych, podłoży drewnopochodnych i płyt OSB (po odpowiednim zagruntowaniu)
 • na powierzchniach pionowych i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w sytuacjach wymagających połączenia o podwyższonej elastyczności i wytrzymałości (balkony, tarasy, schody zewnętrzne) w systemach uszczelnień zespolonych np.z mikrozaprawami uszczelniającymi Stauber FLEX D1, Stauber FLEX D2 oraz płynną folią Stauber FLEX S1
 • na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym i innych powierzchniach odkształcalnych poddawanych lekkim naprężeniom
 • do przyklejania płytek na istniejące okładziny ceramiczne
 • w zbiornikach stale obciążonych wodą (np. baseny kąpielowe, zbiorniki wody p-poż, brodziki, itp.)
 • do szpachlowań wyrównujących podłoże w grubościach do 5 mm

DANE TECHNICZNE

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Barwa szara
Zapotrzebowanie wody ok. 6,0–7,0 l na worek 25 kg
Gęstość nasypowa suchej zaprawy ≤ 1,4 kg/dm3
Narzędzia robocze tradycyjne narzędzia – paca zębata, kielnia
Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki +5oC do +25oC
Przyczepność do podłoża ≥ 1,0 N/mm2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2
Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2
Czas obróbki w temp. 20oC > 120 min.*
Czas otwarty > 30 min.*
Czas korekty > 20 min.*
Spływ < 1,0 mm
Czas sezonowania przed spoinowaniem ok. 36 godzin
Zawartość chromu (VI) w gotowej masie < 0,0002 %

*) czasy zależne od wilgotności i temperatury powietrza oraz rodzaju płytek i podłoża

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH – ŁAZIENKI, KUCHNIESYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACHSYSTEM USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W BASENACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PODŁOŻE

Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem okładziny podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, stare powłoki, wymalowania, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupeł­nić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miej­sca uszkodzenia podłoża lub wykonać jastrych. Do wypełniania lokalnych ubytków o głębokości do 6 mm można stosować także STAUBER KM FLEX. We wszystkich wątpliwych przypadkach przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę skuteczności przyjętego sposobu przygotowania podłoża i przydatności wybranej zaprawy klejowej.Zasady przygotowania i gruntowania różnego rodzaju podłoży podano w poniższej tabeli:

Podłoże Obróbka wstępna Gruntowanie
Jastrych cementowy, beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny czyszczenie STAUBER PRIM K
STAUBER PRIM N
Podłoża o dużej chłonności, lekko pylące ale stabilne szlifowanie, odpylenie STAUBER PRIM 111 z wodą 1:1
STAUBER PRIM N
Tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe zmatowienie, odpylenie STAUBER PRIM K
STAUBER PRIM N
Podłoża drewniane i drewnopochodne, płyty OSB czyszczenie żywica epoksydowa posypana piaskiem kwarcowym

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej (ok. 6,0 do 7,0 l/worek 25 kg) wsypać powoli materiał suchy mieszając całość przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej zaprawy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Nie należy przygotowywać więcej kleju niż można wykorzy­stać w ciągu 2 godzin. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

APLIKACJA PRODUKTU

Przygotowaną zaprawę STAUBER KM FLEX należy nanosić pacą o zębach dostosowanych do wielkości płytek. Dla pomieszczeń/obiektów narażonych na oddziaływanie wody (baseny, pomieszczenia mokre) oraz dla okładzin zewnętrznych (tarasy, balkony, cokoły, itp.) wyma­gane jest ułożenie płytek na pełne podparcie. Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycz­nych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości. Na powierzchniach zewnętrznych (tarasy, balkony) szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm. Resztki zaprawy zbierać z powierzchni okładziny za pomocą mokrej gąbki.

Pielęgnacja i czas schnięcia
Czas twardnienia w warunkach normalnych (temperatura ok. 20oC i wilgotność względna ok. 50%)

 • po 36 godzinach powierzchnia jest odpowiednio twarda do prowadzenia prac związanych ze spoinowaniem
 • po 3 dniach powierzchnia nadaje się do ostrożnej eksploatacji
 • po 7 dniach powierzchnia nadaje się do pełnego obciążenia

Czyszczenie narzędzi
Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.
Ostateczne zużycie materiału zależy od miejscowych warunków i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt drażniący – zawiera cement. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Produkty podobne