Elastyczna jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca weber.tec 824 (Superflex D1) 20 kg

Producent: WEBER
SKU: 100824200099

weber.tec 824 (Superflex D1) jest hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą (szlamem) na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków a także modyfikatorów

WŁAŚCIWOŚCI

 • elastyczny
 • łatwy w obróbce
 • o bardzo dobrej przyczepności do podłoża
 • do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • odporny na siarczany
 • odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

 

298,40  242,60  netto

20 w magazynie

 • do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak:
  – ławy fundamentowe
  – ściany fundamentowe
  – płyty fundamentowe
 • do uszczelnienia stref cokołowych budynków
 • do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego
 • do uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów
 • do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, itp.), także w systemach ogrzewania podłogowego
 • do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy
 • do uszczelnień zbiorników na wodę, basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków (w komunalnych oczyszczalniach ścieków może pełnić funkcję powłoki ochronno-izolacyjnej

 

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
Barwa: szara
Postać: proszek
Konsystencja: pastowata
Sposób nanoszenia: pędzel murarski, szczotka, paca blichówka
Ilość nakładanych warstw: przynajmniej 2
Czas obróbki: ok. 30 minut *)
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5oC do +30oC
Czas schnięcia:
 • po nałożeniu pierwszej warstwy dalsza obróbka możliwa po 4 godzinach *)
 • po nałożeniu drugiej warstwy dalsza obróbka możliwa po 20 godzinach *)
Pełna odporność na stałe obciążenie wodą: po 7 dniach *)
Dokumenty odniesienia AT-15-6980/2013

*) w temperaturze +23°C i przy 50% wilgotności względnej powietrza
Zużycie dla obciążenia wilgocią – 2,8 kg/m2 (warstwa o grubości 2mm nakładana w 2 przejściach).
Zużycie dla obciążenia wodą – 3,5 kg/m2 (warstwa o grubości 2,5 mm nakładana w 3 przejściach).

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACHSYSTEM USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W BASENACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

weber.tec 824 może być stosowany na:

 • podłożu z betonu/żelbetu oraz betonu komórkowego
 • murach z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, itp.)
 • tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowo-wapiennych
 • jastrychach cementowych
 • jastrychach anhydrytowych
 • istniejących, stabilnych okładzinach ceramicznych

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność (stare powłoki/wymalowania, mleczko cementowe, itp.). Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy. Mleczko cementowe, zanieczyszczenia jak również luźne i niestabilne fragmenty, itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża. Mury nie muszą być otynkowane, wymagane jest jednak ich staranne wyspoinowanie. Wypukłe krawędzie sfazować, we wklęsłych (np. styk ławy i ściany fundamentowej) wykonać fasetę (wyoblenie) np. ze szpachlówki weber.tec 933 lub zapraw PCC. Podłoża o dużych porach (np. porowate bloki z lekkiego betonu) przeszpachlować np. zaprawą weber.tec 933, nierówne podłoża betonowe można naprawić np. zaprawą weber.rep 764 lub weber.rep 755, podłoża ceglane można naprawić (wyspoinować, wyrównać) np. za pomocą weber.tec 933. Przed nałożeniem powłoki wodochronnej podłoże mineralne (oprócz gipsowego) wysycić wodą do stanu matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest jednak tworzenie się kałuż). Podłoża gipsowe zagruntować preparatem weber.prim 801, rozcieńczonym wodą w proporcji objętościowej 1: 1. Na istniejących okładzinach ceramicznych wykonać warstwę sczepną z weber. prim 803.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Worek 20 kg weber.tec 824 wymieszać z 5,2 – 5,6 litrów czystej wody za pomocą niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unikać napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania nie może być krótszy niż 5 minut, następnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krótkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do nakładania. Przygotowywać taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu czasu obróbki.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.tec 824 nakładać za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć warstwę o grubości nie większej niż 1mm (zużycie 1,4 kg/m2). Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy – minimalna grubość powłoki po wyschnięciu 2 mm. Drugą warstwę (i kolejne) nakładać, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu. Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego (podpłytkowego) w basenach, na tarasach, balkonach oraz w pomieszczeniach mokrych narożniki i dylatacje należy uszczelnić taśmą weber.tec 828 AB 75/AB 150. Przy wykonywaniu hydroizolacji na stabilnych okładzinach ceramicznych ich powierzchnię należy zmyć i oczyścić ze wszystkich elementów ograniczających przyczepność oraz zagruntować preparatem weber.prim 803. Po wyschnięciu weber.prim 803 tworzy się przezroczysta błona tworząca warstwę sczepną, należy na nią nanieść weber.tec 824 (maksymalna przerwa technologiczna to 2 dni). Należy zawsze sprawdzić przyczepność powłoki hydroizolacyjnej do nieglazurowanych płytek, których powierzchnia była zabezpieczana środkami pielęgnacyjnymi. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej przyczepności powierzchnię płytek należy mechanicznie zeszlifować.
Wpusty muszą być wyposażone w kołnierz uszczelniający (manszetę uszczelniającą). Powierzchnie aluminiowe i ocynkowane jak również obróbki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe należy odtłuścić np. preparatem weber.sys 992, a następnie zabezpieczyć (powlec) elastyczną żywicą reaktywną weber.tec 827 S tworząc ciągłą, bezporową powłokę. Świeżą żywicę posypać dużą ilością piasku kwarcowego do żywic o uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Po związaniu żywicy nadmiar niezwiązanego piasku usunąć.
Hydroizolację należy wykonywać od strony narażonej na oddziaływanie wilgoci/wody i wyprowadzić na wysokość przynajmniej 30 cm powyżej otaczającego terenu. Fasety (np. na styku izolacji ławy fundamentowej ze ścianą) wykonać np. ze szpachlówki uszczelniającej weber.tec 933, zapraw typu PCC lub cementowej zaprawy klasy CS III lub CS IV wg PN-EN 998-1 (o wytrzymałości na ściskanie > 6 MPa). Promień fasety powinien wynosić ok. 5 cm. Na fasecie wykonać powłokę hydroizolacyjną o odpowiedniej grubości weber.tec 824.
Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować płyty styropianowe (EPS), styrodurowe (XPS) jak również płyty ochronno-drenujące. Termoizolacja w gruncie musi być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody.
W przypadku bezpośredniego użytkowania uszczelnianej powierzchni (chodzenie) należy uwzględnić warstwę ochronną (np. jastrych ochronny na warstwie rozdzielającej z folii lub płytki okładzinowe). W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego (odrywanych od podłoża) elementy konstrukcyjne muszą być odporne na wodę (hydroizolacja musi być wówczas wykonana na elemencie konstrukcyjnym). Zasadniczy wpływ na skuteczność uszczelnienia ma stan i jakość podłoża.
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C. Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych.
Świeżą powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wpływem promieni słonecznych lub przeciągów powietrza) oraz opadami deszczu (np. stosując przykrycia). Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. Należy kierować się tu zasadami sztuki budowlanej.

ZUŻYCIE

 • dla obciążenia wilgocią – 2,8 kg/m2 (warstwa o grubości 2mm nakładana w 2 przejściach).
 • dla obciążenia wodą – 3,5 kg/m2 (warstwa o grubości 2,5 mm nakładana w 3 przejściach)

OPAKOWANIA

worek 20 kg, paleta 840 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca