Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca weber.tec Superflex D2 AB 30 kg

Producent: WEBER
SKU: 100002300099

Hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów, bazującą na nowej technologii materiałów wiążących

Opakowania 6kg, 24kg, 30kg

WŁAŚCIWOŚCI

 • szybkowiążący, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach
 • po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami
 • wysychanie niezależne od warunków atmosferycznych – wiązanie chemiczne
 • wysoka szczelność, również przy odrywającym od podłoża parciu wody
 • mostkowanie rys o szerokości powyżej 2 mm nawet w niskich temperaturach
 • odporność na mróz, starzenie się i wpływ promieniowania UV

 

 • do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak:
  – ławy fundamentowe,
  – ściany fundamentowe,
  – płyty fundamentowe.
 • do uszczelnienia stref cokołowych budynków,
 • do uszczelnień przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podłoża) – zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej,
 • do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
 • do uszczelnień zbiorników na wodę, również wodę pitną (do 15 m słupa wody), basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków,
 • do uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów,
 • do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, itp.),
 • jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB),
 • do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy,
 • warstwa sczepna na istniejących powłokach bitumicznych (asfaltowych).

Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery
Kolor: szary
Postać: proszek + płyn zarobowy
Konsystencja: pastowata
Sposób nanoszenia: pędzel murarski, szczotka, paca blichówka, agregat natryskowy
Ilość nakładanych warstw: przynajmniej 2
Wiązanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na skutek reakcji chemicznej
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm3
Czas obróbki: ok. 45 minut *)
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +3°C do +30°C
Pełna wytrzymałość (np. wypełnienie zbiorników): po 3 dniach *)
Dokumenty odniesienia: ITB-KOT-2018/0354.1
KD-SD2-0218

*) w temperaturze +23°C i przy 50% wilgotności względnej powietrza

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)SYSTEMY USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASACH I BALKONACHSYSTEM USZCZELNIANIA I KLEJENIA PŁYTEK CERAMICZNYCH W BASENACH

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju i tłuszczu. Stare powłoki (wymalowania), mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia jak również luźne i niestabilne fragmenty usunąć. weber.tec Superflex D2 może być stosowany na:

 • podłożu z betonu/żelbetu
 • murach z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, itp.)
 • murach kamiennych i mieszanych
 • tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowo-wapiennych
 • jastrychach cementowych
 • jastrychach anhydrytowych

Mury nie muszą być otynkowane, wymagane jest jednak ich staranne wyspoinowanie.Wypukłe krawędzie sfazować, we wklęsłych (np. styk ławy i ściany fundamentowej) wykonać fasetę (wyoblenie) np. ze szpachlówki weber.tec 933 (DEITERMANN HKS) lub zapraw PCC. Podłoża o dużych porach (np. porowate bloki z lekkiego betonu) przeszpachlować np. zaprawą weber.tec 933. Do wykonywania tzw. szpachlowania drapanego i wypełniania niewielkich powierzchniowych ubytków o głębokości do 5mm możliwe jest zastosowanie weber.tec Superflex D2 zmieszanego objętościowo z piecowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,3 mm w proporcji 3 części weber.tec Superflex D2 na 1 część piasku. Przed nałożenie powłoki wodochronnej podłoże wysycić wodą do stanu matowo-wilgotnego (niedopuszczalne jest jednak tworzenie się kałuż). Mocno chłonne podłoża zagruntować preparatem weber PG212. Przy uszczelnieniu wewnątrz (typu wannowego) należy nałożyć jako ochronę przed przenikającą wilgocią szpachlówkę uszczelniającą weber.tec 933. W takich wypadkach zasadniczy wpływ na skuteczność uszczelnienia ma stan i jakość podłoża.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unikać napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania wynosi 2-3 minuty, następnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krótkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do nakładania. Przygotowywać taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu czasu obróbki.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.tec Superflex D2 nakładać za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć ok. 1,25 kg/m2, co odpowiada warstwie o grubości 1mm. Nie nakładać w jednym przejściu grubszych warstw. Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy – minimalne zużycie 2,5 kg/m2. Drugą warstwę nakładać, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu .Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego (podpłytkowego) w basenach, na tarasach, balkonach i w pomieszczeniach mokrych narożniki dylatacje należy uszczelnić taśmą weber. tec 828 AB 75/AB 150. Na obszarach stale znajdujących się pod wodą zaleca się stosować taśmy weber.tec Superflex B 240 lub weber.tec Superflex B 400 wklejane na reaktywną żywicę uszczelniającą weber.tec 827 S. Dylatacje ścian i płyt fundamentowych należy uszczelniać za pomocą taśm weber.tec Superflex B 240 lub weber.tec Superflex B 400. Na ścianach zagłębionych w gruncie taśmy uszczelniające przyklejane są z zastosowaniem weber.tec Superflex D2, natomiast na płytach dennych taśmy przyklejane są na reaktywną żywicę uszczelniającą weber.tec 827 S, przed nanoszeniem właściwej hydroizolacji. Przejścia rurowe zaleca się zawsze uszczelniać z zastosowaniem kołnierzy zaciskowych. Przy obciążeniu wodą jest to wymóg bezwzględny. Przy wykonywaniu hydroizolacji na stabilnych okładzinach ceramicznych (np. na balkonach, tarasach) ich powierzchnię należy zmyć i oczyścić ze wszystkich elementów ograniczających przyczepność oraz zagruntować preparatem weber.prim 803. Po wyschnięciu weber.prim 803 tworzy się przezroczysta błona tworząca warstwę sczepną, należy na nią nanieść weber.tec Superflex D2 (maksymalna przerwa technologiczna to 2 dni). Należy zawsze sprawdzić przyczepność powłoki hydroizolacyjnej do nieglazurowanych płytek, których powierzchnia była zabezpieczana środkami pielęgnacyjnymi. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej przyczepności powierzchnię płytek należy mechanicznie zeszlifować. W przypadku uszczelniania powierzchni stale obciążonych wodą pod ciśnieniem (znajdujących się pod wodą) zaleca się stosowanie elastycznej żywicy uszczelniającej weber.tec 827 S. Wpusty muszą być wyposażone w kołnierz uszczelniający (manszetę uszczelniającą). Powierzchnie aluminiowe i ocynkowane jak również obróbki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe należy odtłuścić np. preparatem weber.sys 992, a następnie zabezpieczyć (powlec) elastyczną żywicą reaktywną weber.tec 827 S tworząc ciągłą, bezporową powłokę. Świeżą żywicę posypać dużą ilością piasku kwarcowego do żywic o uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Po związaniu żywicy nadmiar niezwiązanego piasku usunąć.
Warstwy sczepne na istniejących grubowarstwowych i malarskich powłokach bitumicznych i malarskich powłokach bitumicznych. Istniejące hydroizolacje z mas bitumicznych i roztworów (zarówno nakładanych na zimno jak i na gorąco) muszą mieć wytrzymałość pozwalającą na wykonanie na nich kolejnych warstw, miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających należy usunąć. Bezwzględnym wymogiem jest dobra przyczepność istniejących powłok hydroizolacyjnych do podłoża. Powierzchnię oczyścić wodą pod ciśnieniem, starannie usunąć niestabilne fragmenty, luźne i niezwiązane cząstki, itp. Wykonać szpachlowanie drapane za pomocą weber.tec Superflex D2 (zużycie ok. 2,5 kg na powierzchni płaskiej, w obszarze ściana/posadzka, ok. 0,7 kg/mb). Obszary, gdzie stare powłoki usunięto całkowicie zabezpieczyć przez dwukrotne nałożenie weber.tec Superflex D2. Po wyschnięciu szpachlowania drapanego nowe uszczelnienie można wykonać nakładając np. weber.tec Superflex 10.

Hydroizolację należy wykonywać od strony narażonej na oddziaływanie wilgoci/wody i wyprowadzić na wysokość przynajmniej 30 cm powyżej otaczającego terenu. Fasety (np. na styku izolacji ławy fundamentowej ze ścianą) wykonać ze szpachlówki uszczelniającej weber.tec 933, zapraw typu PCC lub cementowej zaprawy klasy CS IV wg PN-EN 998-1 (o wytrzymałości na ściskanie > 6 MPa). Promień fasety powinien wynosić ok. 5 cm. Na fasecie wykonać powłokę hydroizolacyjną o odpowiedniej grubości weber.tec Superflex D2. Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować płyty styropianowe (EPS), styrodurowe (XPS) jak również płyty ochronno-drenujące. Termoizolacja w gruncie musi być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Należy tu stosować płyty styrodurowe (XPS) lub płyty ochronno-drenujące. Wykopy zasypywać tak, aby nie uszkodzić hydroizolacji.

Przy wykonywaniu warstw ochronnych z tradycyjnego tynku, na związanej hydroizolacji wykonać całopowierzchniową obrzutkę z zapraw weber.san 950. Tynk nakładać po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki z zaprawy weber.san 950. W przypadku bezpośredniego użytkowania uszczelnianej powierzchni (ruch pieszy) należy uwzględnić warstwę ochronną (np. jastrych ochronny na warstwie rozdzielającej z folii lub płytki okładzinowe). W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego (odrywanych od podłoża przez ciśnienie wody) elementy konstrukcyjne muszą umożliwiać przeniesienie parcia hydrostatycznego wody. Hydroizolacja musi być wówczas wykonana na elemencie konstrukcyjnym. Przy izolacji typu wannowego przejścia rur instalacyjnych prowadzić, o ile to możliwe, nad uszczelnianą powierzchnią. W przeciwnym razie konieczne jest stosowanie specjalnych kołnierzy uszczelniających, manszet, elastycznych mas uszczelniających, itp. Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy

ZUŻYCIE

Zużycie weber.tec Superflex D2 zależy od obciążenia wilgocią/wodą i wynosi:

Rodzaj obciążenia Minimalna grubość warstwy w mm Zużycie w kg/m2
obciążenie wilgocią i wodą nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego 2 2,5
obciążenie wodą pod ciśnieniem oraz uszczelnienia zbiorników 2,5 3,1
wtórna izolacja przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 3 3,7
uszczelnienie zespolone (podpłytowe) – baseny, balkony, tarasy 2 2,5

 

OPAKOWANIA

Opakowanie kombi (komp. A+B) 5 kg, paleta 300 kg
Opakowanie kombi (komp. A+B) 24 kg, paleta 432 kg
Opakowanie (komp. A) 15 kg płyn, paleta 360 kg
Opakowanie (komp. B) 15 kg proszek, paleta 360 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Składnik proszkowy zawiera cement. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.