Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy www.matbau.com prowadzony jest przez Roberta Sochę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Matbau Robert Socha z siedzibą w Łodzi (90-562) ul. Łąkowa 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7281010903, REGON: 471078193.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Matbau Robert Socha z siedzibą w Łodzi (90-562) ul. Łąkowa 11 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem, NIP: 7281010903, REGON:
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.matbau.com.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.matbau.com.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta w formularzu rejestracji oraz formularzu zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 16. Polityka Prywatności – dokument umieszczony dostępny na stronie Sklepu w celu poinformowania Klienta o tym jakie dane osobowe są o niego zbierane, o podstawach przetwarzania, jak będą wykorzystywane dane osobowe, o celu i zakresie zbierania danych osobowych, o sposobie kontaktu z Klientem, dokonywania zmian w danych osobowych przez Klienta oraz sposobie ich zabezpieczania i przysługującym Klientowi prawom.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Łódź 90 – 562, ul. Łąkowa 11.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@matbau.com lub magazyn@matbau.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 42 639 53 30
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 72 1090 1304 0000 0001 4465 8388.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16.
 7. Zamówienia można składać:
 • Formularzem kontaktowym zamieszczonym na stronie matbau.com, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Drogą mailową, sklep@matbau.com lub magazyn@matbau.coml 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 1. Zamówienia złożone po godz. 16 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową pracującą pod systemami operacyjnymi rodziny Windows, Internet Explorer wersja 11.0 i nowsze, Mozilla Firefox wersja 61.0 i nowsze, Opera wersja 56.0 i nowsze, Chrome wersja 69.0 i nowsze, Edge wersja 17 oraz pod systemami operacyjnymi rodziny Mac OS: e. Safari wersja 11.0 x,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają obwiązujący podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowane Produkty mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności wielkość opakowania Produktu mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-maila
 • Dane adresowe do dostawy
 • Telefon kontaktowy
 1. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 ust 1 i 2.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) Zalogować się do Sklepu.

2) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

3) Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

4) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust.5.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Sprzedawca realizuje dostawy towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm transportowych, jak i transportem własnym należącym do Sprzedawcy. Klient może dokonać odbioru osobistego zakupionego towaru -.
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Łódź 90-562 ul. Łąkowa 11 w godz 7-16
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy zamówionych towarów -z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych, tym samym zobowiązuje się do poinformowania zamawiającego o zmianie sposobu dostawy. W takiej sytuacji wycofanie realizacji zamówienia przez zamawiającego będzie możliwe, gdy zmianie ulegną również koszty transportu.
  4. Klient może skorzystać z następujących metody płatności – rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewemprzeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – przelewy24.p oraz przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. . Wiadomość e-mail jest także potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Klient w toku składania zamówienia będzie miał możliwość wybrania opcji czy chce otrzymać wraz z zamówionym Produktem paragon czy fakturę VAT.  . Przy dokonaniu wyboru – Faktura VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych tj.: Imię i nazwisko/firmę
 • Adres zamieszkania/siedziby
 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne)
 1. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia powyżej 200 zł brutto.
 • W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 2-7 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania środków na koncie Sprzedawcy z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie od 2 do 7 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru).
 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, przy płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
 6. Termin realizacji złożonego zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i jest uzależniony od rodzaju i ilości zamawianego towaru, miejsca i sposobu dostawy. W przypadku zamówień specjalnych oraz w szczególnych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie z uprzedzeniem każdorazowo powiadomiony przez Sprzedawcę.
 7. Klient ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie odbiór towaru, oraz rozładunek towaru w miejscu dostawy (chyba, że strony inaczej uzgodnią na etapie zawierania umowy) oraz bezpieczny i swobodny dojazd do miejsca dostawy.
 8. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu dostawy, w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
 9. W przypadku zrealizowania dostawy towaru w terminie uzgodnionym przez strony i pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, a nieodebrania przesyłki lub nierozładowania towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, koszt ponownej wysyłki i zwrotu towaru obciąża Klienta.
 10. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub wystąpienia niezgodności z dokumentem przewozowym, konieczne jest spisanie protokołu w obecności osoby dostarczającej towar (przewoźnika, kuriera itp.), a następnie jak najszybsze poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
 11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są dostępne na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta z magazynu MATBAU jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość udostępnionego Klientowi przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie musi zawierać podpis Konsumenta. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 ust. 1 i 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana i wymagająca specjalnych warunków transportu, wymagana temperatura przechowywania przez Producenta.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 3. Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania lub sztuką budowlaną.
 4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Matbau Robert Socha 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 lub drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@matbau.com lub magazyn@matbau.com.
 7. W reklamacji należy uwzględnić m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 8. W celu złożenia reklamacji na stronie Sklepu jest umieszczony wzór formularza reklamacji uwzględniający dane umożliwiające identyfikację transakcji (formularz reklamacji do pobrania – załącznik nr 2).
 9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do reklamowanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon).
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 11. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 12. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 1.
 13. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 14. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana danego produktu na nowy nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu..
 15. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym nie mają zastosowania.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Konsument posiada następujące przykładowe uprawnienia skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji przez Sprzedawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: matbau.com
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2020