Projektując prace związane z renowacją konstrukcji betonowych i żelbetowych trzeba zagwarantować powstrzymanie karbonatyzacji betonu i co z tym jest związane również korozji stali zbrojeniowej. Można to osiągnąć stosując powłoki ochronne powierzchni betonowych.
Czytaj więcej

Stosowanie powłok zabezpieczających konstrukcje żelbetowe ma na celu ochronę powierzchniową betonu - zwiększenie odporności konstrukcji betonowej na działanie środowisk agresywnych, przez odcięcie lub ograniczenie dostępu środowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji. Mówiąc prościej zabezpieczają powierzchnię przed skutkami karbonatyzacji betonu.

Co to jest karbonatyzacja betonu ?

Karbonatyzacja betonu - proces powstawania węglanów pod wpływem działania dwutlenku węgla i wilgoci. Karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakże redukcje pH betonu, przez co następuje jego zobojętnienie i ustaje jego zdolność do pasywacji stali zbrojeniowej, a w konsekwencji występuje korozja prętów znajdujących się w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11).

Jak zabezpieczyć beton przed skutkami karbonatyzacji ?

Cały proces jest reakcją chemiczną. Wystarczy odcięcie jednego z trzech koniecznych składników, aby zapobiec temu procesowi. Do tego celu służą powłoki zabezpieczające, które eliminują dwutlenek węgla i wilgoć. Trzeciego niezbędnego elementu dla procesu karbonatyzacji betonu nie można wyeliminować, ponieważ występuje on w sposób naturalny w betonie

Ogólne wymagania dla wykonanych powłok ochronnych.

Wykonana powłoka powinna:

 • redukować nasiąkliwość powierzchniową betonu
 • redukować wchłanianie substancji szkodliwych
 • zwiększać odporność na mróz i mgłę solną - powłoka po badaniu mrozoodporności (F150) wg PN-EN 206 nie powinna wykazywać zmian ani uszkodzeń (brak rys, pęcherzy, pęknięć, złuszczeń czy odspojenia)
 • hamować dyfuzję C02 - zabezpieczać otulinę zbrojenia przed karbonatyzacją
 • nie hamować dyfuzji pary wodnej - „oddychanie betonu”

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące warunki:

 • Prace antykorozyjne powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +50C (dla wyrobów epoksydowych +80C) i wyższej o min. 30C od temperatury punktu rosy przy wilgotności względnej nie wyższej niż 80%. Maksymalna temperatura podłoża i powietrza nie powinna przekraczać +300 Nie wolno malować powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiałów stosowanych w ujemnych temperaturach).
 • Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie.

Sposoby przygotowania podłoża

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, które nie naruszają materiału konstrukcyjnego. Z całej powierzchni podlegającej ochronie należy usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane części betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem. Miejsca zatłuszczone należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające na usunięciu wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych.

Wymagania dla podłoża pod ochronę powierzchni betonowej

Przygotowane podłoże powinno spełniać wymagania:

 • Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu,
 • Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542 prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić:

- wartość średnia - 1,5 MPa,

- wartość minimalna - 1,0 MPa.

 • Podłoże powinno być suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci.
 • Podłoże powinno być czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych zanieczyszczeń.
 • Podłoże powinno być gładkie i równe

Jak wyrównać podłoże pod powłoki ochronne ?

Najczęściej do szpachlowania stosuje się materiały z systemów naprawczych PCC konstrukcji żelbetowych – szpachlówki o uziarnieniu do 0,5 mm z możliwością aplikacji od 1 do 5 mm w jednym procesie roboczym.

Jak dobrać powłokę ochronną konstrukcji żelbetowej – czy sztywna, czy elastyczna ?

Powłoki elastyczne mają możliwość mostkowania (przenoszenia) rys, które mogą się pojawić w trakcie pracy konstrukcji. Należy pamiętać, że nie wolno stosować powłok elastycznych do ochrony konstrukcji sprężonych.

Powłoki te muszą odznaczać się dużą szczelnością w stosunku do przenikającego z atmosfery dwutlenku węgla. Jednocześnie jest wymagane aby powłoka ochronna przepuszczała parę wodną.

Wyświetlanie 1–12 z 14 wyników