Szybkowiążące spoiwo do jastrychów cementowych weberfloor Fibrocem 960 kg

Producent: WEBER
SKU: 101186200099

Szybkowiążące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych. Do przygotowania z kruszywem na budowie. Bardzo dobry w połączeniu z mixokretem. Zawiera specjalne domieszki, plastyfikatory i włókna przeciwskurczowe.

weberfloor FIBROCEM to specjalne, wysokosprawne i szybkowiążące spoiwo przeznaczone do mieszania z kruszywem i wykonywania jastrychów cementowych. Zawiera specjalne domieszki, plastyfikatory oraz włókna przeciwskurczowe.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Do MIESZANIA z kruszywem bezpośrednio na budowie
 • Proporcje mieszania z kruszywem 1:6 – 1:12 w zależności od wymaganej wytrzymałości, szybkości wiązania oraz rodzaju kruszywa
 • Szybki przyrost wytrzymałości
 • Czas obróbki ok. 1,5 godz.
 • Układanie płytek po 3-4 dniach w zależności od proporcji mieszania
 • Zbrojony włóknami przeciwskurczowymi 12 mm
 • Zawiera niezbędne plastyfikatory i dodatki
 • Posiada bardzo dobre parametry robocze
 • Mrozoodporny po stwardnieniu

2 582,40  2 099,51  netto

Brak w magazynie

 • weberfloor FIBROCEM jest przeznaczony do mieszania z kruszywem bezpośrednio na budowie i wykonywania jastrychów cementowych
 • Szczególnie polecany do półsuchych jastrychów podawanych pompami typu mixokret
 • Wyrób przeznaczony do stosowania w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach, szpitalach, szkołach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.
 • weberfloor FIBROCEM nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie agresywnych substancji powodujących korozję spoiwa cementowego.

 

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania z kruszywem 1:6 do 1:12
Zużycie 1,8-3,5 kg/m²/1 cm
Minimalna grubość układania min. 10 mm i min. 3x największa średnica kruszywa
Maksymalna grubość układania kruszywo 0-8 mm – 120 mm
kruszywo 0-2 mm – 60 mm
Czas zużycia* ok. 90 min.
Możliwość chodzenia* po ok. 10-12 godz.
Układanie płytek* 3-4 dni – dotyczy proporcji mieszania 1:6
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: JASTRYCHY

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2. Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie.
Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. W przypadku mocno obciążonych powierzchni zastosować mostek sczepny weber.rep 751 i jastrych układać
metodą „mokre na mokre”. Układany jastrych powinien być w konsystencji plastycznej.
Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach.

Warstwę izolacji należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa, folia PE, wodorozcieńczalne masy uszczelniające). Na stropach międzykondygnacyjnych należy stosować warstwę paroizolacyjną z folii PE. Płyty materiału izolacyjnego powinny ściśle do siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Większe różnice w grubości płyt należy wyrównać.
Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samo-przylepną. Ułożyć siatkę stalową Q131 (Ø5 # 150×150) na dystansach, aby była na 1/3 wysokości przekroju jastrychu.

Przed przystąpieniem układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności. Podczas układania jastrychu, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Obecność cieczy w elementach grzejnych zmniejsza również ich tendencję do wypływania podczas układania jastrychu. Na rurkach na całej powierzchni położyć siatkę stalową Q131 (Ø5 mm #150×150).
Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki weber.floor 4960 o grubości:
7 mm – ściany budynku, 2 x 7 mm – kolumny, słupy, rury.
Wszystkie naroża słupów, ościeży, schodów, kratek ściekowych itp. należy dodatkowo dozbroić siatką stalową (wymiar siatki ok. 50×50 cm, ułożona pod kątem 45° do narożnika) układaną w górnej warstwie jastrychu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do PRZYGOTOWANIA jastrychu należy stosować czystą wodę oraz czyste kruszywo o uziarnieniu 0-2 mm zgodnie z normą EN 196-1:2016 lub 0-8 mm (36-40% frakcja 0-0,5mm; 24-28% frakcja 0,5-2mm; 37-41% frakcja 2-8mm) zgodnie z normą PN–EN 12620+A1:2010.
Jastrych można przygotowywać ręcznie w pojemnikach mieszając odpowiednio mocną mieszarką, w betoniarkach lub w pompach do przygotowywania i podawania półsuchych jastrychów typu mixokret.
Ilość wody potrzebnej do przygotowania jastrychu wynosi 8%-10% całkowitej masy spoiwa z kruszywem, w zależności od rodzaju i wilgotności kruszywa oraz oczekiwanej konsystencji.
Proporcje mieszania oraz orientacyjne uzyskiwane parametry podane są w Karcie Technicznej.

Jastrych wymieszać do wymaganej konsystencji wilgotnej ziemi, plastycznej lub gęsto plastycznej, zwracając uwagę, aby przygotowana zaprawa nie była zbyt płynna. W przypadku układania cienkich warstw związanych z podłożem (10-40 mm) do przygotowania zaprawy należy dodatkowo stosować dyspersję uszlachetniającą polecaną przez weber zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej.
Nie dodawać innych cementów ani domieszek do jastrychów. Dopuszczalnyjest dodatek makrowłókien syntetycznych FIBRE HG25 celem eliminacji ewentualnych siatek stalowych. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 90 minut. Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy.

WYKONANIE

Przygotowany jastrych bezzwłocznie układać na podłożu i ściągać łatą przesuwaną po ustawionych wcześniej, wypoziomowanych prowadnicach. Kolejne porcje zaprawy układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne.
Wykonać w posadzce nacięcia przeciwskurczowe i dylatacje zgodnie ze sztuką budowlaną.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Po zakończeniu pracy lub podczas przerw, narzędzia lub pompę i węże podające należy dokładnie wyczyścić.
Pielęgnacja
Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim odparowaniem wody z jastrychu oraz przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Zaleca się stosowanie preparatów pielęgnacyjnych:
weber.floor HB protect – wodorozcieńczalny impregnat polimerowy
weber.floor LIT protect – wodorozcieńczalny impregnat krzemianowo-polimerowy
Preparat pielęgnacyjny należy nakładać równomiernie cienką warstwą stosując metodą natryskową. Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odkształceń i rozwarstwień jastrychu. Nie przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C – +25°C. Obiekt musi być zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

OPAKOWANIA

Worek 20 kg, paleta 960 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na zafoliowanych paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.