Polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca webertec Superflex 2K 30 L

Producent: WEBER
SKU: 105002300099

Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB) z wypełniaczem polistyrenowym, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia „mocno agresywne”. Wiąże na skutek reakcji chemicznej – po krótkim czasie jest odporna na deszcz. Materiał szczelny jest szczelny dla radonu.

WŁAŚCIWOŚCI

 • produkt bezrozpuszczalnikowy
 • odkształcalny, zdolność mostkowania rys
 • długi czas otwarty
 • na wszystkie podłoża mineralne (nie wymaga warstwy tynkarskiej)
 • przyjazny dla środowiska – nie zawiera rozpuszczalników
 • szczleność dla przenikania radonu
 • odporność na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne
 • odporność (po utwardzeniu) na sól drogową, wodę morską i mróz

 

354,30  288,05  netto

15 w magazynie

Produkt przeznaczony jest do wykonywania hydroizolacji typu ciężkiego lub średniego budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:

 • ścian fundamentowych,
 • płyt fundamentowych,
 • ścian piwnic,
 • stropów garaży podziemnych.

Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):

 • w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
 • na balkonach,
 • na tarasach.

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz hydroizolacji stref cokołowych.
Do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), polistyrenu ekstrudowanego (XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).

 

DANE TECHNICZNE

Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowobitumiczna masa uszczelniająca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacz polistyrenowy
Konsystencja gotowej do nakładania masy: plastyczna
Kolor: czarny
Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm³
Proporcja mieszania (wagowo): 4:1 (A:B)
Odporność na ściskanie (powierzchniowa): klasa C2A (0,3 MN/m²)
Zdolność mostkowania rys: klasa CB2 (≥ 2mm)
Wodoszczelność: klasa W2A (7,5m słupa wody)
Czas pełnego schnięcia: 2-3 dni
Dokumenty odniesienia: EN 15814
DOP-DE-014946 001

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: GRUNTY I IZOLACJE BITUMICZNE ORAZ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNE (KMB)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

webertec Superflex 2K może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu, jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody).
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu,luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. nakładane
na zimno lub gorąco nadają się, jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z webertec Superflex 2K. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod webertec Superflex 2K.
Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.
Ostatecznie podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. webertec Superflex 2K można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte.
Gruntowanie. Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem weber.tec 901, rozcieńczonym wodą w stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część weber.tec 901 na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem weber PG212. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania weber.tec 901 oraz weber PG212.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Składniki są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do masy podstawowej dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

webertec Superflex 2K może byc nanoszony ręcznie (pacą) lub natryskowo, np. przy użyciu pomp perystaltycznych.
Szpachlowanie wypełniające (drapane)
Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego) z masy webertec Superflex 2K. Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie przekraczającej 5 mm mogą być wypełnione materiałem webertec Superflex 2K. Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić) odpowiednią zaprawą. Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub ewentualnie szpachlowanie zamykające z zaprawy cementowej.
Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)
webertec Superflex 2K nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zaleca się zatopić siatkę zbrojącą weber PH913. webertec Superflex 2K osiąga swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i/lub termoizolacyjnych, do zasypywania wykopów
fundamentowych czy zatrzymania pomp obniżających poziom wody gruntowej. Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.
Hydroizolacja powierzchni poziomych (płyt dennych)
W przypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowej webertec Superflex 2K nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoże w dwóch procesach roboczych w postaci równomiernej i nie zawierającej porów powłoki uszczelniającej. Na wyschniętej warstwie hydroizolacji jako warstwę ochronną i poślizgową układa się w dwie warstwy folii PE a następnie wykonuje się jastrych (pływający lub na warstwie rozdzielającej). W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej hydroizolację należy wykonywać pod właściwą płytą denną, układając webertec Superflex 2K na konstrukcyjnym betonie podkładowym klasy np. C20/25 wg PN-EN 206, jeżeli to konieczne odpowiednio zwymiarowanym i zazbrojonym. W przypadku wykonywania hydroizolacji międzywarstwowej na balkonach czy tarasach wysokość wywinięcia hydroizolacji z webertec Superflex 2K musi być skorelowana z grubością warstw konstrukcji (wywinięcie przynajmniej do poziomu jastrychu dociskowego). W narożach i na krawędziach w warstwie nakładanej w 2 przejściu zatopić wkładkę zbrojącą z siatki weber PH913. Jako warstwę ochronną stosować np. dwie warstwy folii PE. Strefę rozbryzgów (przynajmniej 15 cm powyżej powierzchni jastrychu) zabezpieczyć wcześniej elastycznym szlamem np. webertec Superflex D3 lub weber.tec 824, łączonym z webertec Superflex 2K na zakład (materiał bitumiczny na mineralny).
Kontrola wykonanej powłoki hydroizolacyjnej
Kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, należy wykonać w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni. Kontrolę wyschnięcia powłoki przeprowadza się w sposób niszczący na próbce referencyjnej poprzez przecięcie powłoki. Próbka referencyjna wykonywana jest na identycznym podłożu i w identycznych warunkach jak właściwe uszczelnienie. Należy ją przechowywać w wykopie.
Zaleca się dokumentować wyniki kontroli grubości nakładanej warstwy.
Uszczelnianie dylatacji
Szczeliny dylatacyjne należy uszczelniać stosując systemowe taśmy weber.tec Superflex B 400 lub weber.tec Superflex B 240 (należy zapoznać się z kartami technicznymi stosowanych taśm). Są one wklejane na webertec Superflex 2K, a w przypadku wody pod ciśnieniem na żywicę weber.tec 827 S i później łączone z izolacją powierzchniową.
Uszczelnianie przerw roboczych w konstrukcjach z betonu wodonieprzepuszczalnego
Konstrukcja z betonu wodonieprzepuszczalnego musi być odpowiednio zaprojektowana. Uszczelnienie przerw roboczych wykonuje się za pomocą webertec Superflex 2K, nakładanego pasem o szerokości ok. 50 cm w dwóch przejściach z wkładką zbrojącą z siatki weber PH913. Grubość wyschniętej warstwy webertec Superflex 2K powinna wynosić 4 mm. Uszczelnienie styku ściana-płyta następuje poprzez nałożenie pasa masy webertec Superflex 2K, przy czym szerokość pasa hydroizolacji zarówno na płycie (odsadzka, czoło) jak i ścianie nie powinna być mniejsza niż 15 cm.
Uszczelnianie przejść rurowych
Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią wykonywać w postaci wyoblenia. Przy obciążeniu wodą niewywierającą ciśnienia powłokę z masy webertec Superflex 2K wraz z zatopioną wkładką zbrojącą weber PH913 nałożyć na kołnierz stały. W przypadku obciążenia wodą zalecamy stosowanie kołnierzy uszczelniających z manszetą uszczelniającą (mocowana fabrycznie do kołnierza stałego), którą należy wtopić w hydroizolację z webertec Superflex 2K.
Hydroizolacje na istniejących podłożach z mas i roztworów bitumicznych
webertec Superflex 2K może być stosowany na istniejących hydroizolacjach z mas bitumicznych i roztworów (zarówno nakładanych na zimno jak i na gorąco) o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z webertec Superflex 2K. Bezwzględnym wymogiem jest dobra przyczepność istniejących powłok hydroizolacyjnych do podłoża. Powierzchnię oczyścić wodą pod ciśnieniem, starannie usunąć niestabilne fragmenty, luźne i niezwiązane cząstki, itp. Wykonać szpachlowanie drapane za pomocą szlamu webertec Superflex D3. Obszary, gdzie stare powłoki usunięto całkowicie zabezpieczyć przez dwukrotne nałożenie webertec Superflex D3. Podłoża mineralne zwilżyć, na bitumicznych wykonać szpachlowanie drapane.
Warstwy ochronne/drenujące
Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować dedykowane temu zastosowaniu specjalne płyty ochronno-drenujące. Nadają się one do stosowania w przypadku obciążenia zarówno wilgocią jak i wodą. Do wykonywania warstw ochronnych można także stosować polistyren ekstrudowany – styrodur (XPS) oraz polistyren ekspandowany – styropian (EPS). Należy wykluczyć powstawania punktowych lub liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. Płyty faliste i jednowarstwowe membrany kubełkowe nie nadają się do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku stosowania płyt ze styropianu/styroduru jako warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, aby ich ewentualne przemieszczenia nie uszkodziły hydroizolacji.
Warstwy termoizolacyjno-ochronne
Termoizolacja w gruncie może być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. Do tego celu doskonale nadają się płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Cechują się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na wodę oraz kwasy humusowe. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. W przypadku stosowania prefabrykowanych wyobleń muszą one być stabilnie oparte na płycie, nie na fasecie. Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt termoizolacyjnych potrzeba około 2 l webertec Superflex 2K na 1 m2. W przypadku obciążenia wodą płyty przykleja się całopowierzchniowo za pomocą masy webertec Superflex 2K. Boczne powierzchnie płyt przeszpachlować masą webertec Superflex 2K. W strefie cokołowej mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą webertec Superflex 2K. Powyżej gruntu mocować dodatkowo płyty za pomocą kołków (dybli) z tworzywa sztucznego i wykonać warstwę zbrojącą i cienkowarstwową wyprawę tynkarską.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem masy, po związaniu – rozpuszczalnikiem – weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC Czas wyschnięcia powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi 2-3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.

ZUŻYCIE

obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w litrach/m²
Obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach 3 3,6
Obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch przejściach + wkładka zbrojąca na krawędziach 3 3,6
Obciążenie zalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch przejściach + wkładka zbrojąca 4 4,8
Obciążenie wodą pod ciśnieniem fundamenty w dwóch przejściach + wkładka zbrojąca 4 4,8
Klejenie płyt punktowo 2,0
Klejenie płyt całopowierzchniowo 2,0

 

OPAKOWANIA

Opakowanie 30 l, paleta 540 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach Uwaga: chronić przed mrozem. W myśl przepisów ADR webertec Superflex 2K jest ładunkiem bezpiecznym w transporcie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).