Jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec 930 25 kg

Producent: WEBER
SKU: 100930250099

weber.tec 930 (DEITERMANN DS) hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów

WŁAŚCIWOŚCI

  • szczelność przy oddziaływaniu wody pod ciśnieniem,
  • szczelność przy parciu wody odrywającym hydroizolację od podłoża,
  • bardzo dobra odporność na agresję chemiczną jak również oddziaływania mechaniczne,
  • odporny na siarczany zgodnie z DIN 4030,
  • do kontaktu z wodą do spożycia,
  • nie wywiera szkodliwego wpływu na beton i mur, nie tworzy wykwitów,
  • odporny na mróz.

 

  • do uszczelnień zbiorników na wodę pitną
  • do uszczelnień budynków i budowli przy obciążeniu wilgocią oraz wodą pod ciśnieniem
  • do uszczelnień podłoży przy parciu wody odrywającym hydroizolację – ciśnienie wody do 0,5 MPa

Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.

 

DANE TECHNICZNE

Baza: cement
Kolor: szary
Postać: proszek
Sposób nanoszenia: kielnia, szczotka (pędzel murarski)
Ilość nakładanych warstw: 2 – 3
Sucha pozostałość: 100%
Wiązanie i twardnienie: hydrauliczne, jak dla cementu
Gęstość nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,41 kg/dm3
Wodoszczelność (brak przecieku przy ciśnieniu): 0,5 MPa
Dokumenty odniesienia: AT-15-9380/2014
DZ 9380/01/14

 

Ten produkt znajduję się w kategorii: MINERALNE MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE I SZPACHLÓWKI (SZLAMY)

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju i tłuszczu. Stare powłoki wapienne, mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia usunąć, np. przez frezowanie lub piaskowanie. Po oczyszczeniu podłoże musi mieć otwarte pory. Powłokę hydroizolacyjną wykonywać na elementach, które nie ulegną zarysowaniu. Izolację przeciw wodzie napierającej wykonywać tylko na elementach betonowych. Podłoża chłonne, takie jak beton, tynk cementowy, cegła silikatowa (wymurowana na pełną spoinę z zastosowaniem zaprawy cementowej), cegła ceramiczna, pustak betonowy, oprócz zwilżenia (wysycenia) do stanu matowo-wilgotnego, nie wymagają dodatkowych zabiegów. Uwaga: podłoże musi być matowo-wilgotne, na powierzchni nie mogą tworzyć się kałuże wody. Przy negatywnym parciu wody zasadniczy wpływ na skuteczność uszczelnienia ma stan i jakość podłoża.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do czystego naczynia wlać 4-4,75 litra czystej wody i mieszając wsypać 25 kg (1 worek) weber.tec 930. Przy mniejszych ilościach należy pamiętać o proporcjach mieszania: na 1 kg proszku 160-190 ml czystej wody. Mieszać aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania można stosować mieszarki (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym. Czas mieszania wynosi przynajmniej 4 minuty, następnie konieczna jest 3-5 minutowa przerwa i ponowne krótkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do nakładania. Przygotowywać taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu 60 minut.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.tec 930 nakładać za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć ok. 2 kg/m2. Pierwszą warstwę należy starannie wetrzeć w podłoże twardą szczotką, a dopiero po jej związaniu następne warstwy można nakładać pacą. Po nałożeniu ostatniej warstwy należy ją delikatnie przeciągnąć szczotką lub pędzlem. Hydroizolację należy nakładać, w co najmniej, dwóch przejściach, a w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem oraz w zbiornikach w trzech przejściach. Przerwy robocze między kolejnymi warstwami muszą wynosić ok. 60 minut (dla temperatury +23ºC i 65% wilgotności względnej powietrza). Łączna grubość hydroizolacji musi być adekwatna do obciążenia wilgocią lub wodą (patrz podpunkt: zużycie), jednak nie może być większa niż 4 mm. weber.tec 930 może być także stosowany, jako wstępne uszczelnienie podłoży w systemie renowacji wilgotnych i zasolonych murów przy wykonywaniu uszczelnień typu wannowego. Już 60 minut po nałożeniu weber.tec 930 – dla temperatury +23ºC i 65% wilgotności względnej powietrza – można wykonać właściwe uszczelnienie np. elastycznym szlamem weber.tec Superflex D2. Warstwy ochronne wykonywać po stwardnieniu hydroizolacji. Dodatkowe wskazówki i informacje Należy zabezpieczyć konstrukcję przed powstawaniem rys poprzez odpowiednie wykonanie dylatacji. Ich uszczelnienie należy wykonać stosując np. elastyczny szlam weber.tec Superflex D2. Hydroizolację należy wykonywać od strony narażonej na oddziaływanie wilgoci/wody i wyprowadzić na wysokość przynajmniej 30 cm powyżej otaczającego terenu. Fasety (np. na styku izolacji ławy fundamentowej ze ścianą) wykonać ze szpachlówki uszczelniającej weber.tec 933, zapraw typu PCC lub cementowej zaprawy klasy CS IV wg PN-EN 998-1 (o wytrzymałości na ściskanie > 6 MPa). Promień fasety powinien wynosić ok. 5 cm. Na fasecie wykonać powłokę hydroizolacyjną o odpowiedniej grubości z weber.tec 930. W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego (odrywanych od podłoża przez ciśnienie wody) elementy konstrukcyjne muszą umożliwiać przeniesienie parcia hydrostatycznego wody. Hydroizolacja musi być wówczas wykonana na elemencie konstrukcyjnym. Przy wykonywaniu warstw ochronnych z tradycyjnego tynku, na związanej hydroizolacji wykonać całopowierzchniową obrzutkę z zapraw weber.san 950. Tynk nakładać po 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki z zaprawy weber.san 950. Przy izolacji typu wannowego przejścia rur instalacyjnych prowadzić, o ile to możliwe, nad uszczelnianą powierzchnią. W przeciwnym razie konieczne jest stosowanie specjalnych kołnierzy uszczelniających, manszet, elastycznych mas uszczelniających, itp.
Narzędzia czyscić wodą przed związaniem zaprawy.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych – temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +30ºC. Świeżo nałożoną powłokę utrzymywać w stanie wilgotnym przynajmniej przez 24 godziny, a przez kolejne 5 dni także chronić przed bezpośrednim działaniem słońca oraz mrozem.

ZUŻYCIE

Zużycie weber.tec 930 zależy od obciążenia wilgocią/wodą i wynosi:

Rodzaj obciążenia Minimalna grubość warstwy w mm Zużycie w kg/m2
Wilgoć 2 4
Woda nie wywierająca ciśnienia 2,5 5
Woda pod ciśnieniem (zbiorniki, uszczelnienie przy negatywnym parciu wody) 3 6

 

OPAKOWANIA

worek 25 kg, paleta 1050 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.